ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ontogeny

AA0 N T AA1 JH AH0 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ontogeny-, *ontogeny*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ontogeny(ออนทอจ'จีนี) n. การพัฒนาเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ontogenyพัฒนาการของพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ontogenyOntogeny recapitulates phylogeny.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ONTOGENY AA0 N T AA1 JH AH0 N IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
発生[はっせい, hassei] (n, vs, adj-no) (1) outbreak; spring forth; occurrence; incidence; origin; (2) (See 個体発生) ontogeny; development of complex multicellular structures from cell(s) in a simple state; (P) #792 [Add to Longdo]
個体発生[こたいはっせい, kotaihassei] (n, adj-no) ontogeny; ontogenesis [Add to Longdo]
個体発生論[こたいはっせいろん, kotaihasseiron] (n) ontogeny [Add to Longdo]
反復説[はんぷくせつ, hanpukusetsu] (n) biogenetic law; recapitulation theory (theory that ontogeny recapitulates phylogeny) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ontogenesis \On`to*gen"e*sis\, Ontogeny \On*tog"e*ny\, n. [See
   {Ontology}, and {Genesis}.] (Biol.)
   The history of the individual development of an organism; the
   sequence of events involved in the development of an
   organism; the history of the evolution of the germ; the
   development of an individual organism, -- in distinction from
   {phylogeny}, or evolution of the tribe. Called also
   {henogenesis}, {henogeny}.
 
   Syn: growth, growing, maturation, development.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ontogeny
   n 1: (biology) the process of an individual organism growing
      organically; a purely biological unfolding of events
      involved in an organism changing gradually from a simple to
      a more complex level; "he proposed an indicator of osseous
      development in children" [syn: {growth}, {growing},
      {maturation}, {development}, {ontogeny}, {ontogenesis}]
      [ant: {nondevelopment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top