ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get by

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get by-, *get by*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get by[PHRV] ผ่าน, See also: ผ่านไป, Syn. come along, come by, fly by, get past, go by
get by[PHRV] มีชีวิตอยู่ต่อไป, See also: อยู่ต่อ, ทนอยู่ต่อไป, ทนใช้ต่อไป, Syn. get along, get along with
get by[PHRV] พอใช้การได้, See also: พอใช้ได้, ยอมรับได้
get by[PHRV] หลอกลวงสำเร็จ, See also: หลอกได้, Syn. get away with, get gym with
get by[PHRV] สามารถเบียดผ่าน, See also: เคลื่อนผ่าน, แทรกตัวผ่าน, Syn. get past
get by with[PHRV] ประทังชีวิตอยู่ได้, Syn. get by
get by with[PHRV] หลอกลวงได้สำเร็จ, Syn. get away with, get away to get by
get by with[PHRV] ยากจะทนได้
get by with[PHRV] ยอมรับ, See also: เข้ากันได้, Syn. get by

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Climb aboard! -We'll never get by those teeth!เราจะไม่ได้รับโดยฟันเหล่านั้น! Pinocchio (1940)
You figure no one can get by you here, huh?แน่ใจรึว่าไม่มีใครผ่านคุณเข้ามาได้ The Bodyguard (1992)
No one could get by you.ไม่มีใครผ่านคุณเข้ามาได้ The Bodyguard (1992)
I always try to get by as best I can.ฉันพยายามเสมอ ที่จะทำให้ดีที่สุด Wild Reeds (1994)
I'll get by alone. I'm big enough.ฉันอยู่คนเดียวได้ ฉันโตพอ Wild Reeds (1994)
I didn't mean to worry you none, as I should be old enough to get by without your help.ผมไม่ได้อย่างให้ทุกคนเป็นห่วง ผมน่าจะโตพอที่จะผ่านมันไป ได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือ The Education of Little Tree (1997)
- Can you get by?- จะขึ้นไปหรือเปล่าครับ April Story (1998)
Little boy, let me get by.- หนูขอทางหน่อย Malèna (2000)
- How'd you get by the gate?- นายเปิดประตูเข้ามาได้ไง ฉัน เอ่อ... Pilot (2001)
It's the only way to get by.เป็นทางเดียวที่จะดำเนินต่อไป White Noise (2005)
How do you get by in the real world?คุณเป็นคนเท่าทันโลกความจริง ได้ยังไงนะ My Girl and I (2005)
If I sold them all, maybe we might get by.ถ้าผมขายได้หมด บางทีเราอาจอยู่กันได้ The Pursuit of Happyness (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get byCan't you get by on your salary?
get byExcuse me. Can I get by here?
get byExcuse me. May I get by?
get byI can't get by on such a small income.
get byI can't get by without him.
get byInternational traders are struggling just to get by.
get byShe managed to get by the crowd in the park.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาตัวรอด[V] get by, See also: manage to live or survive, Example: ในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังฝืดเคืองทุกคนต้องแข่งขันกันเอาตัวรอดในการเลี้ยงชีพ, Thai definition: สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
ถูไถ[V] get by on, See also: scrape by on, Syn. ถูๆ ไถๆ, Example: เงินจำนวนสี่หมื่นบาทมันเล็กน้อย พอถูไถพอจ่ายกันได้, Thai definition: แก้ข้อขัดข้องพอให้ลุล่วงไปได้, ยังใช้ได้ก็ทนไป

Japanese-English: EDICT Dictionary
遣り繰り算段[やりくりさんだん, yarikurisandan] (n,vs) managing to get by [Add to Longdo]
口を糊する[くちをのりする, kuchiwonorisuru] (exp,vs-s) (See 糊口,糊する・2) to eke out a living; to barely manage to get by [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get by
   v 1: come to terms with; "We got by on just a gallon of gas";
      "They made do on half a loaf of bread every day" [syn:
      {cope}, {get by}, {make out}, {make do}, {contend},
      {grapple}, {deal}, {manage}]
   2: pass or move in front of; "Bride's Biscuit got by the other
     dogs to win the race"
   3: escape potentially unpleasant consequences; get away with a
     forbidden action; "She gets away with murder!"; "I couldn't
     get out from under these responsibilities" [syn: {get off},
     {get away}, {get by}, {get out}, {escape}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top