ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อยู่ร่วมกัน

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยู่ร่วมกัน-, *อยู่ร่วมกัน*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unionอยู่ร่วมกัน, อยู่กินด้วยกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I bet we'll do nicely together. I think you're sweet.เราคงอยู่ร่วมกันได้ เธอน่ารักออก. Suspiria (1977)
We're not resisting anything but the idea that people can't live together.เราไม่ต่อต้านเรื่องใด นอกจากเรื่องที่คนเราอยู่ร่วมกันไม่ได้ Gandhi (1982)
Take the seventh step that we may ever live as friends.ก้าวที่เจ็ด เราจะอยู่ร่วมกันเหมือนเพื่อน Gandhi (1982)
The two shortest together, the next two shortest together.ไม้สั้นที่สุดอยู่ร่วมกัน ไม้ยาวถัดมาก็อยู่ร่วมกัน ตกลงไหม? Clue (1985)
Find a priest, take our vows and live happily ever after.หาบาทหลวงซักรูป กล่าวคำสาบาน และอยู่ร่วมกันไปจนชั่วชีวิต Mannequin: On the Move (1991)
And sit togetherและอยู่ร่วมกัน The Nightmare Before Christmas (1993)
We've been coexisting quite nicely with the native cultures for the past 200 years.เราอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นอย่างดีกับชนพื้นเมือง... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Say hello to my stinky little friend!...คนกับสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ โทษทีที่ช้าไปหน่อย เอซ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
But you have got to be present like a normal guy.แต่คุณต้องอยู่ร่วมกัน Heat (1995)
They said, "These white men ain't so bad. We could live together. "พวกเขาพูดว่า "คนขาวพวกนี้ ไม่ได้แย่นัก พวกเราน่าจะอยู่ร่วมกันได้ " The Education of Little Tree (1997)
"There is only the safety of being with each other."ѹ ͧ觡ѹСѹ As Good as It Gets (1997)
But, you know, after you've had such a horrible marriage...แต่ว่า คุณรู้ไหม หลังจากเราเจอ ปัญหาเรื่องการอยู่ร่วมกัน... The Story of Us (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยู่ร่วมกัน[v. exp.] (yū ruam kan) EN: get along   FR: coexister ; cohabiter ; s'entendre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coexist[VI] อยู่ด้วยกัน, See also: อยู่ร่วมกัน, อยู่ในสมัยเดียวกัน, Syn. exist together, exist side-by-side, synchronize
coexist[VI] อยู่ร่วมกันอย่างสงบ
coexist with[PHRV] อยู่ร่วมกันอย่างสงบ (โดยเฉพาะกับผู้มีความคิดแตกต่างกันทางการเมือง)
stay together[PHRV] อยู่ร่วมกัน, See also: อยู่ด้วยกัน, Syn. keep together, remain together
together[ADV] อยู่ร่วมกัน (คำไม่เป็นทางการ), See also: แต่งงานกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)
coexistvt. อยู่ร่วมกัน, See also: coexistent adj. ดูcoexist coexistence n. ดูcoexist
cohabitvi. อยู่กินด้วยกันอย่างสามีภรรยา,อยู่ร่วมกัน,อยู่ในที่เดียวกัน., See also: cohabitant n. ดูcohabit cohabitation n. ดูcohabit
concomitance(คันคอม'มิเทินซฺ) n. การอยู่ร่วมกัน,การเกิดขึ้นพร้อมกัน,การมาพร้อมกัน. n. คุณลักษณะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมาพร้อมกัน, Syn. concurrence,attendance
unionism(ยู'เนียนนิสซึม) n. หลักการของสหภาพกรรมกร,ลัทธิอยู่ร่วมกัน,ลัทธิรวมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
coexist(vi) เกิดในเวลาเดียวกัน,อยู่ร่วมกัน
cohabit(vt) อยู่ร่วมกัน,อยู่ด้วยกัน,อยู่กินกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top