ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นมิตร

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นมิตร-, *เป็นมิตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นมิตร[V] be friendly, See also: be on friendly terms, be friends, Example: หากครูเป็นมิตรกับศิษย์ได้ก็จะทำให้บรรยากาศในการเรียนดีมาก, Thai definition: เป็นเพื่อนรักใคร่คุ้นเคย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll be your friend, your companion. I'll be happy with that.ฉันจะเป็นเพื่อน เป็นมิตรคู่ใจของคุณ แค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว Rebecca (1940)
Friendly little argument.อาร์กิวเมนต์น้อยที่เป็นมิตร 12 Angry Men (1957)
And of their mating too, and of their friendliness with each other, and their play.และการผสมพันธุ์ของมันมาก ด้วย และเป็นมิตรของมันกับแต่ละ อื่น ๆ และการเล่นของมัน The Old Man and the Sea (1958)
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก The Godfather (1972)
Well, look, John, we can't have you running around out there, wasting friendly civilians.ก็ ดูสิ จอห์น เราไม่สามาร มีคุณ วิ่งไปรอบๆออกที่นั้น การสูญเสียพลเรือนที่เป็นมิตร First Blood (1982)
- There are no friendly civilians. - I'm your friend, Johnny.ไม่มีพลเรือนที่เป็นมิตร ผมคือเพื่อนของคุณ จอห์นนี่ First Blood (1982)
You seem a decent fellow. I hate to kill you.เหมือนนายเป็นมิตรแท้ ข้าไม่อยากฆ่านาย The Princess Bride (1987)
You seem a decent fellow. I hate to die.เหมือนนายเป็นมิตรแท้ ข้าไม่ปรารถนาที่จะตาย The Princess Bride (1987)
And Roberts and I eventually became friends.โรเบิร์ตกับข้ากลายเป็นมิตรกัน The Princess Bride (1987)
Some say that the path from inner turmoil begins with a friendly ear.บางคนบอกว่าเส้นทางจากความวุ่นวายภายใน ... ... เริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรกับหู Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Everybody wanted to be nice to him.ทุกคนเป็นมิตรกับเขา Goodfellas (1990)
I know you didn't like him, but, for my sake, you must be friends now.ฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบเขา แต่ขอเถอะคะ เห็นแก่ฉัน คุณสองคนต้องเป็นมิตรต่อกัน Wuthering Heights (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นมิตร[v.] (pen mit) EN: be friendly ; be on friendly terms ; be friends   
เป็นมิตร[adj.] (pen mit) FR: amical ; cordial
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม[adj.] (pen mit kap singwaētløm) EN: eco-friendly ; environment-friendly ; environmentally-friendly ; non-polluting ; ecologically sound   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agreeable[ADJ] เป็นมิตร
amiable[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง
amicable[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, Syn. peaceable, friendly, neighborly
befriend[VT] ผูกมิตร, See also: เป็นมิตร, ตีสนิท, ทำตัวเป็นเพื่อนกับ, ตีสนิท, เข้ากับ
bluff[ADJ] เป็นมิตรแต่พูดตรงโดยไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น, See also: เป็นมิตรแต่โผงผาง, Syn. outspoken
chum up[PHRV] เข้ากันได้ดี, See also: เป็นมิตรกับ, Syn. pal up
fraternize with[PHRV] เป็นมิตรกับ, See also: สนิทสนมกับ, มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
fireside[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, Syn. friendly
friendly[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, เหมือนเป็นเพื่อน, Syn. amiable, cordial, kindly, Ant. hostile, inimical, unfriendly
get along[PHRV] เป็นเพื่อนกันได้, See also: เป็นมิตร, เข้ากันได้ดี, Syn. get along with, get on, get on with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
antogonistic(แอนแทก' โกนิสทิค) adj. ซึ่งต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, ไม่เป็นมิตร, Syn. hostile, opposed ###A. supportive, harmonious)
bad bloodn. ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร
chilliness(ชิล'ลิเนส) n. ความเมินเฉย,ความเย็นชา,ความไม่เป็นมิตร
chummy(ชัม'มี) adj. สนิทสนม,มีมิตรไมตรีจิตเป็นมิตร,เป็นเพื่อนกัน, See also: chumminess n.
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
forbidding(ฟอร์บิด'ดิง) adj. ไม่เป็นมิตร,น่ากลัว,อันตราย,มีภัยคุกคาม., See also: forbiddingly adv. forbiddingness n.
francophiladj. ซึ่งเป็นมิตรหรือชอบฝรั่งเศส

English-Thai: Nontri Dictionary
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
chillness(n) ความเย็นชา,ความเฉยเมย,ความเยือกเย็น,ความไม่เป็นมิตร
chummy(adj) สนิทสนม,เป็นเพื่อนกัน,เป็นมิตร
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง
friendly(adj) ฉันเพื่อน,ฉันมิตร,เป็นมิตร
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง

German-Thai: Longdo Dictionary
feindlich(adj) ไม่เป็นมิตร, ทำตัวเป็นศัตรู
eisig(adj) ที่เย็นชาเหมือนน้ำแข็ง, ที่ไม่เป็นมิตร เช่น ein eisiger Blick สายตาที่ไม่เป็นมิตร, See also: S. unfreundlich,
freundlich(adj) เป็นมิตร, เป็นกันเอง, มีน้ำใจ, See also: S. nett, A. unfreundlich,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*reundlich {adj} | freundlicher | am freundlichsten* (adj) เป็นมิตร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top