ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นวนิยาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นวนิยาย-, *นวนิยาย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นวนิยาย(n) novel, See also: fiction, Syn. นิยาย, Example: น้องหมูเขาชอบอ่านนวนิยายโดยเฉพาะเรื่องที่ทมยันตีเป็นผู้แต่ง, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องยาวที่แต่งขึ้นเป็นแบบร้อยแก้ว จากชีวิตจริง นิทานพื้นบ้านพื้นเมือง จินตนาการ หรือประสบการณ์เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นวนิยายน. บันเทิงคดีร้อยแก้วขนาดยาวรูปแบบหนึ่ง มีตัวละคร โครงเรื่อง เหตุการณ์ในเรื่อง และสถานที่ ที่ทำให้เนื้อเรื่องมีความสมจริง เช่น เรื่องหญิงคนชั่ว ของ ก. สุรางคนางค์ เรื่องเรือมนุษย์ ของ กฤษณา อโศกสิน, ถ้ามีขนาดสั้น เรียกว่า นวนิยายขนาดสั้น เช่น เรื่องดรรชนีนาง ของ อิงอร เรื่องสร้อยทอง ของ นิมิต ภูมิถาวร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
novelนวนิยาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gothic novelนวนิยายกอทิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
time novelนวนิยายกาลเวลา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
novellaนวนิยายขนาดสั้น [ อิตาลี ] [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
well-made novelนวนิยายครบสูตร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epistolary novelนวนิยายจดหมาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychological novelนวนิยายจิตวิทยา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
picaresque novelนวนิยายชีวิตเสเพล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
roman-fleuveนวนิยายชุด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
saga novelนวนิยายซากา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Novelนวนิยาย, Example: นวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719 <p>องค์ประกอบของนวนิยาย <p>1 โครงเรื่อง (Plot) คือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่อง ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นเหตุผลต่อกัน โดยมีความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดการต่อสู้ทำให้เรื่องดำเนินไปอย่างน่าสนใจและ ติดตาม <p>2 ตัวละคร (Character) คือผู้ทำให้เกิดเหตุการณ์ในเรื่อง หรือเป็นผู้แสดง พฤติกรรมต่าง ๆ ในเรื่อง ตัวละครนี้นับเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของนวนิยาย เพราะถ้าไม่มีตัวละครแล้ว เรื่องราวต่าง ๆ ในนวนิยายก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ <p>3 บทสนทนา (Dialogue) คือ การสนทนาโต้ตอบระหว่างตัวละครในนวนิยาย เป็นส่วนที่ทำให้นวนิยายมีลักษณะคล้ายความจริงมากที่สุด <p>4 ฉาก (Setting) คือ เวลาและสถานที่รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ช่วยบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อใดที่ไหน ที่นั้นมีลักษณะอย่างไร <p>5 ความคิดเห็นของผู้แต่ง (Point of View) คือ ความคิดเห็น ทัศนะ หรือปรัชญา ของผู้เขียน ซึ่งสอดแทรกอยู่ในพฤติกรรมของตัวละคร หรือ คำพูดของตัวละคร <p>6 ทำนองแต่ง (Style) คือแบบแผนและลักษณะท่วงทำนองในการแต่ง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของผู้ประพันธ์ <p>http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_n.aspx [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Science fictionนวนิยายวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
American fictionนวนิยายอเมริกัน [TU Subject Heading]
Autobiographical fictionนวนิยายอัตชีวประวัติ [TU Subject Heading]
Chinese fictionนวนิยายจีน [TU Subject Heading]
Christian fiction, Englishนวนิยายคริสตศาสนาอังกฤษ [TU Subject Heading]
Fantasy fiction, Englishนวนิยายแฟนตาซีอังกฤษ [TU Subject Heading]
Fantasy fiction, Frenchนวนิยายแฟนตาซีฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Fictionนวนิยาย [TU Subject Heading]
French fictionนวนิยายฝรั่งเศส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My first novel.นวนิยายเรื่องแรกของฉัน I Spit on Your Grave (1978)
It's considered by many critics to be the classic novel about the 1960s.นักวิจารณ์หลายคนยกย่องให้มัน... เป็นนวนิยายดีเด่นเกี่ยวกับปี 1960 Field of Dreams (1989)
Mr. Harris, the so-called novels of Terence Mann ... endorse promiscuity, godlessness, the mongrelization of the races, and disrespect to high-ranking officers of the United States Army.คุณแฮร์ริส นวนิยาย ของเทอเรนซ์ แมนน์... สนับสนุนความสำส่อน ความไม่เชื่อในพระเจ้า การผสมข้ามเผ่าพันธุ์... Field of Dreams (1989)
A Russian friend of mine has written an important novel.เพื่อนรัสเซียของฉันได้เขียนนวนิยายที่สำคัญ The Russia House (1990)
In spite of glasnost, my friend's novel cannot yet be published... in the Soviet Union.ทั้งๆที่มีการ glasnost นวนิยายของเพื่อนของฉันยังไม่สามารถนำมาเผยแพร่ ... ในสหภาพโซเวียต The Russia House (1990)
What Russian novel, embracing more than 500 characters is set in the Napoleonic Wars?สิ่งที่รัสเซียนวนิยายกอดมากกว่า 500 ตัวอักษร ... ... ตั้งอยู่ในโปเลียน? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
She's doing research for a novel about an eminent psychoanalyst.เธอกำลังทำวิจัยในนวนิยายเกี่ยวกับ นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง Basic Instinct (1992)
A novelist.เป็นนักเขียนนวนิยาย Basic Instinct (1992)
Is the beautiful blond novelist a serial killer?ใช่นักเขียนนวนิยายผมบลอนด์สาวสวย คนนั้นรึเปล่าที่เป็นฆาตกรต่อเนื่อง? Basic Instinct (1992)
You see, the novelist never really killed anybody.คุณเห็นไหมว่า นักเขียนนวนิยาย ไม่เคยได้ฆ่าใคร Basic Instinct (1992)
In The Light The novel of a generation"ในแสงสว่าง" นวนิยายยุคใหม่ Pola X (1999)
Raging torrents, volcanoes... the stuff for a true book!สิ่งต่างๆสำหรับนวนิยายที่แท้จริง! Pola X (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นวนิยาย[nawaniyāi] (n) EN: novel ; fiction ; story  FR: roman [ m ] ; nouvelle [ f ] ; fiction [ f ] ; bouquin [ m ] (fam.)
นวนิยายเรื่องยาว[nawaniyāi reūang yāo] (n) EN: novel  FR: roman [ m ] ; roman-fleuve [ m ] ; somme [ f ]
นวนิยายเรื่องสั้น[nawaniyāi reūang san] (n) EN: short story  FR: nouvelle [ f ] ; opuscule [ m ] ; recueil [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiction(n) บันเทิงคดี, See also: นวนิยาย, เรื่องเล่า, เรื่องโกหก, Syn. fable, story, fairy tale
novel(n) นวนิยาย, See also: นิยาย, หนังสืออ่านเล่น
novella(n) นวนิยายสั้นๆ
romance(n) เรื่องรักใคร่, See also: นวนิยายรักใคร่, Syn. amour, love story
science fiction(n) นวนิยายวิทยาศาสตร์, Syn. scifi
sci-fi(n) นวนิยายวิทยาศาสตร์ (คำไม่เป็นทางการของ science fiction)
whodunit(n) นวนิยายนับสืบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ละครเกี่ยวกับนักสืบ, นิยายสืบสวนสอบสวน, Syn. mystery, whodunnit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesop(อี' ซอพ) นักเขียนนวนิยายของกรีก. -Aesopian, Aesopic adj.
aladdin(อะแลด' ดิน) n. อาละดินในนวนิยายอาหรับราตรีเป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้, ของวิเศษ
androsphinx(แอน' โดรสฟิงคซฺ) n., (pl. -sphinxes, sphinges) ตัวสัตว์ประหลาดในนวนิยายกรีก (sphinx) ที่มีหัวเป็นคน
antinovel(แอน' ทีนอฟเวิล) n. นวนิยายหรือเรื่องเริงรมย์ที่ผู้เขียนไมใช้หลักการทั่วไปที่ยืดถือกัน. -antinovelist n.
calypso(คะลิพ'โซ) n. จังหวะคาลิพโซ, นางฟ้าในนวนิยาย
centaur(เซน'ทอ) n. สัตว์ในนวนิยายที่มีหัวเป็นคนมีตัวเป็นม้า
chiller(ชิล'เลอะ) n. นวนิยายตื่นเต้นน่าหวากกลัว, กรรมกรห้องเย็น, เครื่องทำความเย็น
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ , ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,
dime novelนวนิยายถูก ๆ ชนิดยั่วยวนใจหรือเรื่องประโลมโลก
fiction(ฟิค'เชิน) n. นวนิยาย, นิทาน, เรื่องโกหก, ความเท็จ, การเสกสรรเรื่องขึ้น, Syn. story

English-Thai: Nontri Dictionary
fiction(n) นวนิยาย, นิทาน, เรื่องเริงรมย์, เรื่องอ่านเล่น, เรื่องโกหก
novel(n) นวนิยาย
novelist(n) ผู้ประพันธ์, ผู้แต่งนวนิยาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
フィックション[fikkushon] (n) นวนิยาย, เรื่องเพ้อฝัน, เรื่องที่แต่งขึ้น

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top