Search result for

fiction book

(8 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiction book-, *fiction book*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fiction book มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fiction book*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nonfiction bookหนังสือสารคดี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Fiction bookหนังสือบันเทิงคดี
หนังสือบันเทิงคดี เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน ซึ่งต้องการให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็นหลัก อาจสอดแทรกความรู้และความคิดต่างๆ ไว้ด้วย แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

1 นวนิยาย เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นเพื่อให้เกิดความบันเทิงแก่ผู้อ่าน โดยไม่เน้นความเป็นจริงหรือเนื้อหาสาระ

2 เรื่องสั้น เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นตามวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับนวนิยาย แต่มีเนื้อหาน้อยกว่านวนิยาย มักรวมหลายเรื่อง อยู่ในเล่มเดียวกัน

3 หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่มีเนื้อหาง่ายๆ หรือ เป็นหนังสือ ภาพการ์ตูน หนังสือประเภทนี้จะให้ความรู้ คติสอนใจ และสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นของเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Non-fiction bookหนังสือสารคดี
หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น

โดยสามารถแบ่งหนังสือสารคดีออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

  • หนังสือตำรา (Text book)เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อ หรือคู่มือโดยมีเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในการศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆ และระดับการศึกษาต่างๆ ได้แก่ แบบเรียน เอกสารตำรา หนังสือประกอบคำบรรยาย ตำราวิชาการ เป็นต้น
  • หนังสืออ่านประกอบ (External reading1) เป็นหนังสือที่เขียนในเชิงวิชาการที่ไม่ได้ยึดหลักสูตรเป็นหลัก
  • หนังสือความรู้ทั่วไป (General book) เป็นหนังสือที่เขียนเพื่อมุ่งให้ความรู้ทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงความรู้สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  เหมาะสำหรับผู้อ่านและผู้สนใจทั่วไป อาจไม่ได้เจาะลึกในเนื้อหาวิชามากนักเป็นการปูพื้นฐาน
  • หนังสืออ้างอิง (Reference book) เป็นหนังสือที่ใช้ในการค้นคว้าหาคำตอบที่ต้องการเพียงเรื่องใดตอนหนึ่งเฉพาะเรื่องที่ต้องการเท่านั้น ไม่ต้องอ่านทั้งเล่ม ให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น  ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด โดยมีสัญลักษณ์กำกับไว้ที่สันหนังสือ  คือ  อ (อ้างอิง) หรือ Ref (Reference) เช่น พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม ดรรชนี หนังสือรายปี เป็นต้น
  • วิทยานิพนธ์ (Thesis หรือ Dissert ration) เป็นรายงานผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยมีการเรียบเรียงอย่างละเอียดลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือการศึกษาขั้นระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก เพื่อนำเสนอต่อสถาบันการศึกษานั้น
  • คู่มือสถานศึกษา (School Catalog) เป็นหนังสือที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดทำขึ้น ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของสถาบันการศึกษานั้นๆ เกี่ยวกับ ประวัติ หลักสูตรที่เปิดสอน ระเบียบการเรียน ค่าธรรมเนียม รายนามคณาจารย์ วุฒิการศึกษา แนะนำสถานศึกษา กฎระเบียบต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวก
  • สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government Publication) คือ สิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบในการผลิต หรือมีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ หน่วยงานราชการอาจเป็นหน่วยงานระดับกระทรวง กรม กอง ฯลฯ ผลิตขึ้น เพื่อเผยแพร่สารสนเทศ ผลงานของหน่วยงาน หรือความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ อาจเสนอในรูปของหนังสือ วารสาร จุลสาร สิ่งพิมพ์ชุด ฯลฯ เนื้อหาของสิ่งพิมพ์รัฐบาลส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ผลิตสิ่งพิมพ์ สถาบันบริการสารสนเทศหลายแห่งมีระบบการจัดเก็บไว้ให้บริการแยกต่างหากจากหนังสือทั่วไปและหนังสืออ้างอิง เป็นอีกงานหนึ่งต่างหาก อาจเรียกว่า งานสิ่งพิมพ์รัฐบาล ได้แก่ ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น

อ้างอิง : แม้นมาส ชวลิต. (2549). คู่มือบรรณารักษ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
 
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Time to get your head out of those fiction books and start learning about fact.ครูว่า มันน่าจะถึงเวลาที่เธอ เลิกสนใจหนังสือพวกนั้นได้แล้วนะ แล้วมาเรียนความเป็นจริงได้แล้ว The Boy in the Striped Pajamas (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belletristik {f}book of fiction; fiction book [Add to Longdo]
Sachbuch {n}fact book; non-fiction book; book of non-fiction [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top