ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -槽-, *槽*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[槽, cáo, ㄘㄠˊ] trough, manger; vat, tank; distillery
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  曹 (cáo ㄘㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 2,993

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cáo, ㄘㄠˊ, ] manger; trough; groove, #2,885 [Add to Longdo]
[tiào cáo, ㄊㄧㄠˋ ㄘㄠˊ, ] change jobs, #15,439 [Add to Longdo]
[shuǐ cáo, ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ, ] sink, #35,571 [Add to Longdo]
[hé cáo, ㄏㄜˊ ㄘㄠˊ, ] river bed; channel, #94,174 [Add to Longdo]
[jiàn cáo, ㄐㄧㄢˋ ㄘㄠˊ, / ] key slot, #124,116 [Add to Longdo]
[dǎo cáo, ㄉㄠˇ ㄘㄠˊ, ] to die out (of livestock), #165,932 [Add to Longdo]
[āo cáo, ㄠ ㄘㄠˊ, ] socket [Add to Longdo]
[liū cáo, ㄌㄧㄡ ㄘㄠˊ, ] sluice; chute [Add to Longdo]
[xiōng cáo, ㄒㄩㄥ ㄘㄠˊ, ] cleavage (hollow between a woman's breasts) [Add to Longdo]
[shí cáo, ㄕˊ ㄘㄠˊ, ] manger [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そう, sou] (n) (arch) basin; tub [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (See 琵琶) body (of a biwa) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Somebody had drowned her in the bathtub.何者かが彼女を浴で溺死させた。
I have pyorrhea.膿漏があります。
The water tank teams with mosquito larvae.にボウフラがうようよしている。
He has the water running in the bathtub.彼は浴に水を出しっぱなしにしている。
The baby was splashing in the bathtub.赤ん坊が浴の中でぼちゃぼちゃやっていた。
I'm worried because the dentist I went to recently told me, "You've got periodontitis alright".最近いった歯医者で「歯膿漏がありますね」と言われ悩んでいます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.[CN] 小矮人都出去工作了 就只剩她一个人 跟我这个老太婆 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Here's a toothbrush. There's toothpaste on the sink.[CN] 这儿是牙刷 里有牙膏 Touchez Pas au Grisbi (1954)
The exhibit.[JA] 水へ・・・ Finding Dory (2016)
Yep. The blue tangs are getting their own exhibit in Cleveland. Being shipped out on a truck at the crack of dawn.[JA] クリーヴランドの専用の水へ 夜明けに輸送される Finding Dory (2016)
- he was responsible for building a water tank that exploded and flooded the building.[JA] -彼に責任があり オフィスの窓ガラスで作った水が 水圧に耐えきれず 建物が崩壊したとみられます Sing (2016)
Yeah, the next morning I found her in the tub.[JA] そして 翌朝 私が母を浴で見つけた The Discovery (2017)
There is a room full of bodies floating in tanks like specimens.[JA] 死体で一杯の部屋があるんだ 標本のように 水に浮かぶ死体が A Cure for Wellness (2016)
If you'll do me the honor of riding in my carriage... i'm driving a pair of long-tailed bays to the runabout.[CN] 要是你看我的面子坐我的马车 我就开着一对长尾的轻便汽艇 Saratoga Trunk (1945)
I've been told the 250 squid who had been part of moon's display[JA] 水には250匹のイカを 展示していたとのこと ディスプレーの考案者は ムーン氏とのことで Sing (2016)
In the tub.[JA] 浴に! Pilot (2016)
A harmless old peddler woman![CN] 心地善良的老太婆 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, and I met this septopus, super cranky... but secretly kind of sweet, and he got me into the exhibit...[JA] タコ七に合ったわ すぐ怒るけど 実は優しくて 水へ・・・ Finding Dory (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そう, sou] WANNE, GROSSES FASS, TONNE [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top