ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

favourable

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -favourable-, *favourable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
favourable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย, ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ, เป็นที่โปรดปราน, ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness, favourableness n. favorably, favourably adv., Syn. benefit

English-Thai: Nontri Dictionary
favourable(adj) เหมาะ, โชคอำนวย, ซึ่งอำนวยประโยชน์, เป็นที่ชื่นชอบ, เป็นที่โปรดปราน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have a favourable wind, sir.ลมเป็นใจให้กับเรา, ขอรับ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
However, if he by chance fails, this might turn out favourable for you, manager.แต่ว่าถ้าเค้าทำพลาดล่ะก็ มันจะเป็นผลดีกับคุณนะครับ ผู้จัดการ Absolute Boyfriend (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
favourableThe boy more than justified the favourable opinion they had formed of him.
favourableThe film received favourable criticism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอกาสดี(n) auspicious, See also: favourable (promising) opportunity, Syn. โอกาสทอง, Example: การที่มหาวิทยาลัยขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยจะได้เข้าไปมีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม, Thai Definition: ช่วงจังหวะที่ดี, ช่องทางที่ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปมงคล = อปมงคล[appamongkhon] (adj) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious  FR: sinistre ; lugubre
ชัยภูมิ[chaiyaphūm] (n) EN: strategically located place ; strategically favourable position  FR: position stratégique [ f ]
เอื้อ[eūa] (adj) EN: beneficial ; favourable ; advantageous
คำนิยม[khamniyom] (n) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium
โอกาสดี[ōkāt dī] (n, exp) EN: good chance ; auspicious opportunity ; favourable opportunity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
favourable (j) fˈɛɪvərəbl (f ei1 v @ r @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
günstiger Preisfavourable price [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アピる[api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
悪し様[あしざま, ashizama] (n, adj-no) unfavourable; unfavorable [Add to Longdo]
悪条件[あくじょうけん, akujouken] (n) unfavorable conditions; unfavourable conditions [Add to Longdo]
悪評[あくひょう, akuhyou] (n) bad reputation; infamy; ill repute; unfavorable criticism; unfavourable criticism [Add to Longdo]
一陽来復;一陽来腹[いちようらいふく, ichiyouraifuku] (n) return of spring; long-awaited, favorable turn of fortune (favourable) [Add to Longdo]
佳良[かりょう, karyou] (adj-na, n) good; favourable; favorable; successful [Add to Longdo]
起きる[おきる, okiru] (v1, vi) (1) to get up; to rise; (2) to wake up; (3) to occur (usu. of unfavourable incidents); to happen; to take place; (P) [Add to Longdo]
逆調[ぎゃくちょう, gyakuchou] (n) unfavourable condition; adverse position [Add to Longdo]
恵方[えほう, ehou] (n) favourable or lucky direction (favorable) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Favorable \Fa"vor*a*ble\ (f[=a]"v[~e]r*[.a]*b'l), a. [Written
   also {favourable}.] [F. favorable, L. favorabilis favored,
   popular, pleasing, fr. favor. See {Favor}, n.]
   1. Full of favor; favoring; manifesting partiality; kind;
    propitious; friendly.
    [1913 Webster]
 
       Lend favorable ears to our request.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Lord, thou hast been favorable unto thy land. --Ps.
                          lxxxv. 1.
    [1913 Webster]
 
   2. Conducive; contributing; tending to promote or facilitate;
    advantageous; convenient.
    [1913 Webster]
 
       A place very favorable for the making levies of men.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       The temper of the climate, favorable to generation,
       health, and long life.        --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. Beautiful; well-favored. [Obs.] --Spenser. --
    {Fa"vora*ble*ness}, n. -- {Fa"vor*a*bly}, adv.
    [1913 Webster]
 
       The favorableness of the present times to all
       exertions in the cause of liberty.  --Burke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 favourable
   adj 1: encouraging or approving or pleasing; "a favorable
       reply"; "he received a favorable rating"; "listened with
       a favorable ear"; "made a favorable impression" [syn:
       {favorable}, {favourable}] [ant: {unfavorable},
       {unfavourable}]
   2: (of winds or weather) tending to promote or facilitate; "the
     days were fair and the winds were favorable" [syn:
     {favorable}, {favourable}] [ant: {unfavorable},
     {unfavourable}]
   3: occurring at a convenient or suitable time; "an opportune
     time to receive guests" [syn: {favorable}, {favourable}]
   4: presaging or likely to bring good luck; "a favorable time to
     ask for a raise"; "lucky stars"; "a prosperous moment to make
     a decision" [syn: {golden}, {favorable}, {favourable},
     {lucky}, {prosperous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top