Search result for

การบังคับ

(79 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การบังคับ-, *การบังคับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การบังคับใช้[N] enforcement, See also: promulgation, compulsion, obligation, Example: หากไม่มีบทเฉพาะกาลไว้ในรัฐธรรมนูญอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญในวาระเริ่มแรก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อำนาจการบังคับบัญชา เช่น อยู่ใต้อำนาจ
อำนาจการบังคับ เช่น ขออำนาจศาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compulsory executionการบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment executionการบังคับคดีตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement of judgment; execution of judgmentการบังคับคดีตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution of judgment; enforcement of judgmentการบังคับคดีตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement of mortgageการบังคับจำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement of pledgeการบังคับจำนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsory performanceการบังคับชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsory acquisitionการบังคับซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fertility regulationการบังคับภาวะเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
levy compulsory executionการบังคับยึดทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forced buyการบังคับซื้อ
การที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Forced sellการบังคับขาย
การที่บริษัทหลักทรัพย์นำหุ้นของลูกค้าที่วางเป็นประกันเงินกู้ยืมซื้อหลักทรัพย์ (margin account) ออกขายเพื่อนำเงินค่าขายมาชำระหนี้เงินกู้ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับขายหุ้นของลูกค้า ต่อเมื่อหุ้นที่เป็นประกันของ ลูกค้ามีมูลค่าลดลง จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced sell ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced sell เท่ากับ 25% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 35% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่วางเป็นประกันมีมูลค่าลดลงไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Compulsory licensing of patentsการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร [TU Subject Heading]
Executions (Law)การบังคับคดี [TU Subject Heading]
Judicial assistanceการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Law enforcementการบังคับใช้กฎหมาย [TU Subject Heading]
Service, Compulsory non-militaryการบังคับใช้แรงงานในสงครามที่ไม่ใช่การสู้รบ [TU Subject Heading]
Mandatory Recycling การบังคับนำกลับมาใช้
โครงการซึ่งอาจออกเป็นกฏหมายบังคับให้มีการแยก ของที่สามารถนำกลับมาใช้อีก ออกจากขยะก่อนที่จะนำไปเผาหรือทำการฝังกลบ [สิ่งแวดล้อม]
peace enforcementการบังคับให้เกิดสันติภาพ " เป็นมาตรการใช้กำลังบังคับผู้ที่กำลังดำเนินการที่เป็นการละเมิด สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศให้ยุติการกระทำดังกล่าว " [การทูต]
Sanctionsการบังคับตามกฎระหว่างประเทศ หมายถึงการที่หลาย ๆ ชาติได้ลงมติใช้มาตรการบังคับหรือจูงใจพร้อม ๆกันเพื่อบังคับให้ชาติหนึ่งที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ทำการยับยั้ง (Desist) หรือยินยอมให้มีการชี้ขาดตัดสิน (Adjudication) หรือกล่าวอย่างสั้น ๆ แซ็งชั่นก็คือ หนทางที่บังคับพันธกรณีทางกฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมายเรื่องแซ็งชั่นนี้ กฎบัตรสหประชาชาติได้กล่าวไว้ในบทที่ 7 ข้อ 41 และ 42 มีข้อความดังนี้ ?ข้อ 41 คณะมนตรีความมั่นคงอาจวินิจฉัยว่า จะต้องใช้มาตรการอันใดอันไม่มีการใช้กำลังอาวุธ เพื่อยังผลให้เกิดแก่คำวินิจฉัยของคณะมนตรี และอาจเรียกร้องให้สมาชิกแห่งสหประชาชาติใช้มาตรการเช่นว่านั้น มาตรการเหล่านี้อาจรวมถึงการตัดสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการคมนาคมทางรถไฟ ทางทะเล ทางอากาศ ทางไปรษณีย์โทรเลข ทางวิทยุ และวิถีทางคมนาคมอย่างอื่นโดยสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน และการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต ข้อ 42 หากคณะมนตรีความมั่นคงพิจารณาเห็นว่ามาตรการที่บัญญัติไว้ในข้อ 41 น่าจะไม่เพียงพอ หรือได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงพอ คณะมนตรีก็อาจดำเนินการใช้กำลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดินเช่นที่เห็นจำเป็น เพื่อธำรงไว้ หรือสถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การดำเนินการเช่นว่านี้ อาจรวมถึงการแสดงแสนยานุภาพ การปิดล้อม และการปฏิบัติอย่างอื่นโดยกำลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดินของบรรดาสมาชิกแห่งสหประชาชาติ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know this is unexpected, but time is short and--ฉันรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การบังคับ แต่เวลาเหลือน้อยแล้ว Emancipation (2008)
To all law-enforcement entities, this is not an admission of guilt.ถึงทุกๆหน่วยงานว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมาย นี่ไม่ใช่คำสารภาพความผิด Pilot (2008)
To physical coercion,ต่อการบังคับขู่เข็ญทางกาย Safe and Sound (2008)
Blink, activated.เข้าสู่การบังคับเต็มตัว Gamer (2009)
I'm not trained in coercive techniques.ผมไม่ได้ฝึกเทคนิคการบังคับขู่เข็ญมา Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Well, consering that agents under his charge are responsible for what happened to my husband,แล้วที จนท.ภายใต้การบังคับบัญชาของเค้า ก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามีฉัน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
No, I don't have time to deal withour chain of command.ไม่ ผมไม่มีเวลามาถกเถียงกับคุณเรื่องสายการบังคับบัญชา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
- Yeah. Yeah. Look, see, we could, uh, you know, we could do the, that holotropic, uh, breathing thing.ลองดูสิ,เราสามารถทำเรื่องการบังคับจิต ด้วยการหายใจ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
I'm more than familiar with passive coercion.ฉันคุ้นเคยกับวิธีไม่ใช้การบังคับ The No-Brainer (2009)
Navigating around law enforcement - is a game of give and take.การบังคับใช้กฎหมาย มันเป็นเเค่เกมถ่วงเวลา Fa Guan (2009)
So is abstinence.นี่คือการบังคับใจตนเองหรอ Chuck Versus the Beefcake (2009)
And it might have taken me three solid years of Bible study and abstinence and applying and reapplying to do it, but it was all worth it.และผมอาจจะใช้เวลาสามปีเต็มเพื่อจะศึกษาไบเบิล การฝึกตนต่างๆ การบังคับจิตใจตัวเอง แต่มันก็คุ้มค่าสุดๆ Keep This Party Going (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบังคับ[n.] (kān bangkhap) EN: execution   FR: contrainte [f]
การบังคับขาย [n. exp.] (kān bangkhap khāi) EN: forced sale   FR: vente forcée [f]
การบังคับคดี [n.] (kān bangkhap khadī) EN: execution of a sentence   FR: exécution d'un jugement [f]
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[n. exp.] (kān bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.)   FR: exécution d'un jugement[f]
การบังคับจำนอง[n. exp.] (kān bangkhap jamnøng) EN: foreclosure   FR: saisie [f]
การบังคับใช้[n. exp.] (kān bangkhap chai) EN: enforcement   
การบังคับใช้กฎหมาย[n. exp.] (kān bangkhap chai kotmāi) EN: law enforcement   FR: entrée en vigueur d'une loi [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstinence[N] การบังคับใจตนเอง, Syn. abstention, temperance, self-control
compulsion[N] การบังคับ, Syn. constraint, coercion
continence[N] การบังคับใจตัวเอง, See also: การข่มใจ, Syn. self-restraint, moderation
displacement[N] การบังคับให้คนออกไปจากที่ที่อยู่, See also: การย้ายออก, การเคลื่อนออก, การไล่ออก, การขับไล่, Syn. transfer, move, shift, migration
enforcement[N] การบังคับใช้, See also: การบังคับใช้ตามกฎหมาย, การดำเนินการ
execution[N] การบังคับตามกฎหมาย, See also: การบังคับใช้ตามกฎหมาย
force[N] ความรุนแรง, See also: การบังคับ, การข่มขู่บังคับ, Syn. violence, compulsion, duress
shot-gun wedding[IDM] การบังคับให้แต่งงาน (โดยพ่อเจ้าสาวใช้ปืนขู่เจ้าบ่าว)
self-restraint[N] การควบคุมตนเอง, See also: การบังคับใจตนเอง, การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง, Syn. temperance, self-control, self-discipline
stricture[N] การจำกัด, See also: การบังคับ, การควบคุม, Syn. limit, restriction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
case sensitivityการบังคับใช้ตัวเล็ก/ตัวใหญ่หมายถึง ความแตกต่างระหว่างการใช้ตัวใหญ่และตัวเล็กของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ โปรแกรมบางโปรแกรมหรือระบบบางระบบจะบังคับว่า ต้องใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด หรือตัวเล็กทั้งหมด มิฉะนั้นเครื่องจะไม่เข้าใจ เช่น ชื่อโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) หรือ ระบบยูนิกซ์ (UNIX) จะบังคับให้ใช้ตัวใหญ่เท่านั้น ส่วนระบบดอสและวินโดว์ไม่บังคับ กล่าวคือ ใช้ตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้
coercion(โคเออ'เชิน) n. การบังคับ,การบีบบังคับ,การขู่เข็ญ, See also: coercionary adj. coercionist n.
compel(คัมเพล') {compelled,compelling,compels} vt. บังคับ,ผลักดัน,เกณฑ์,ใช้วิธีบังคับ,ได้มาโดยการบังคับ,ต้อน. vi. ใช้กำลัง,มีอิทธิพลต่อ, See also: compeller n., Syn. enforce
compulsion(คัมพัล'เชิน) n. การบีบบังคับ,การบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ,แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิต (ควบคุมใจไม่อยู่) ,แรงผลักดันทางใจ
compulsory(คัมพัล'ซะรี) adj. ใช้การบังคับ,ซึ่งต้องกระทำ,เป็นเชิงบังคับ,เป็นหน้าที่ต้องกระทำ., See also: compulsorily adv. ดูcompulsory compulsoriness n. ดูcompulsory, Syn. coercive
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
execution(เอคซะคิว'เชิน) n. การปฎิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การดำเนินการ,การกระทำ,การบริหาร,การประหารชีวิต,การแสดง (ดนตรี,ฝีมือขับร้องหรืออื่น ๆ) ,การบังคับตามกฎหมาย.
executive(เอคเซค'คิวทิฟว) n. ผู้บริหาร,นักบริหาร adj. เกี่ยวกับการปฎิบัติให้ลุล่วงไปด้วยดี,เกี่ยวกับการบังคับตามกฎหมาย,เกี่ยวกับการบริหาร, Syn. directing
home keyแป้นกดกลับตำแหน่งต้นเป็นแป้นพิมพ์แป้นหนึ่งในแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Home อยู่บนแป้น เมื่อกดแป้นนี้จะเป็นการบังคับให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) กลับไปสู่จุดเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ หรือจุดเริ่มต้นบรรทัดบนสุดของเอกสารหน้าหนึ่ง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมแต่ละโปรแกรมด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
command(n) คำสั่ง,คำบัญชา,การบังคับ,การบัญชาการ
continence(n) การรู้จักละเว้น,การบังคับใจตนเอง,ความไม่มักมาก
control(n) การควบคุม,การบังคับบัญชา,การบังคับ,อำนาจ,การบงการ
duress(n) การบีบบังคับ,การบังคับขู่เข็ญ,การข่มขู่,การกักขัง
enforcement(n) การบังคับ,การใช้กำลังบังคับ
force(n) แรง,อำนาจ,การบังคับ,กำลัง,พละกำลัง,กองทัพ,อิทธิพล
forcible(adj) โดยการบังคับ,ซึ่งใช้กำลัง,ซึ่งใช้อำนาจ
holdup(n) การบังคับให้หยุด,การปล้น,การจี้
mastery(n) อำนาจปกครอง,ความเชี่ยวชาญ,การบังคับบัญชา,การเรียนรู้
restriction(n) ข้อจำกัด,การจำกัด,การกำหนด,การบังคับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
executionการบังคับคดี
levyการบังคับยึดทรัพย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
実施[じっし, jisshi] การบังคับใช้,การใช้ปกิบัติ,การบังคับใช้จริง

German-Thai: Longdo Dictionary
Impfzwang(n) |der, nur Sg.| การบังคับเข้ารับวัคซีนป้องก้นโรค
Zwang(n) |der, pl. Zwänge| การบังคับให้กระทำ
müssen|muß, mußte, hat gemußt| ต้อง (เป็นกริยาช่วย บ่งความจำเป็น, การบังคับ) เช่น Du muß dich erst mal ausruhen!, Alle Menschen müssen sterben.
Zugzwang(n) |der, nur Sg.| เป็นคำศัพท์จากหมากรุกสากล ซึ่งมีความหมายว่า โดนบังคับให้เดินเสียเปรียบ (ไม่มีตาดีให้เดิน) คำว่า Zug นั้นแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเดินหรือการดึง ส่วนคำว่า Zwang แปลว่าการบังคับ ผู้ที่อยู่ในจังหวะ Zugzwang นั้นก็คือผู้ที่เสียเปรียบ หมายเหตุ: ทางที่ดีที่สุดนั้นก็คือไม่เดินนั่นเอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top