ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doze

D OW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doze-, *doze*
Possible hiragana form: どぜ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doze(n) การงีบหลับ, See also: การสัปหงก, การเคลิ้มหลับ, Syn. nap, snooze
doze(vi) งีบหลับ, See also: สัปหงก, เคลิ้มหลับ, Syn. sleep, nap, snooze
dozen(adj) เกี่ยวกับหนึ่งโหล, See also: ซึ่งเป็นโหล, ซึ่งมี 12 ชิ้น
dozen(n) หนึ่งโหล, See also: โหล, 12 ชิ้น, Syn. twelve
doze off(phrv) งีบหลับไป, See also: หลับไปโดยไม่รู้ตัว, งีบ, Syn. drop off, get off, go off, nod off, put off, send off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doze(โดซ) { dozed, dozing, dozes } vt., vi., n. (การ) ม่อยหลับ, งีบหลับ, สัปหงก, เคลิ้ม. vt. ใช้เวลาในการงีบหลับ, See also: dozer n. ดูdoze, Syn. nap
dozen(ดัซ'เซิน) n. โหล, จำนวน12. -adj. เป็นจำนวน 12 -pl. dozens, dozen
dozenth(ดัซ'เซินธฺ) adj. ที่ 12, ลำดับที่ 12
bulldoze(บูล'โดซ) { bulldozed, bulldozing, bulldozes } vt. ทำให้กลัว, ขู่, ขู่เข็ญ, คุกคาม, ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
bulldozer(บูล'โดเซอะ) n. รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
doze(n) การสัปหงก, การงีบหลับ, อาการเคลิ้ม
doze(vi) ม่อยหลับ, เคลิ้มหลับ, สัปหงก, โงก, งีบหลับ
dozen(n โหล, จำนวน) 12
bulldoze(vt) ทำให้กลัว, ขู่, เฆี่ยน, ปราบ, ปรับระดับ
bulldozer(n) รถปราบดิน, รถเกลี่ยดิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dozerdozer, รถดันดิน, รถตักดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dozer shovelรถตักตีนตะขาบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In a wakeful doze I sorrow.ในความฝันทั้งที่ยังตื่น ผมรู้สึกเสียใจ A Cinderella Story (2004)
So that's why, every now and then, he dozes off like a sick rooster.นั่นจึงแสดงว่าทำไมตลอดเวลาเขาจึงหลับเหมือนไก่ป่วย The Host (2006)
You've got some guts to doze here eventhough you failed last testนายยังต้องกล่อมกึ๋นนายให้หลับด้วย แม้ว่านายจะสอบตกคราวที่แล้วก็ตาม Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
How could you doze off?คุณสามารถหลับได้ยังไง Finding Mr. Destiny (2010)
No, I can't doze off.ฉันไม่ควรนอนหลับไปเลย Episode #1.4 (2010)
A word of advice, don't doze off.ขอแนะนำนะ ห้ามเผลองีบ The Engagement Reaction (2011)
I've heard his wolf killed a doze men and as many horses.ข้าได้ยินข่าวหมาป่าเขาฆ่า คนไปเสียโหลแลม้าอีกเท่ากัน Fire and Blood (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dozeApples are sold by the dozen.
dozeAre these eggs sold by the dozen?
dozeCindy dozed off in the middle of her graduation exercises.
dozeDozens die in London train crash.
dozeDozens of cars were parked in the parking lot.
dozeDozens of houses were burned down in that big fire.
dozeDozens of letters are awaiting you.
dozeDozens of people encouraged me to fulfill my ambitions.
dozeDozens of people gathered before the station.
dozeDozens of people were injured in the terrible accident.
dozeDozens of students gathered there.
dozeDozens of young people attended the demonstration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหล(clas) dozen, Example: หากเดินเลาะไปตามริมน้ำ เราจะได้เห็นฝูงนากราว 1 โหล กำลังระเริงเล่นน้ำราวกับว่ายน้ำในสระของโรงแรมทันสมัย, Thai Definition: ลักษณนามบอกจำนวนนับหน่วยละ 12
ม่อย(v) doze off, See also: doze, nap, have a wink, have a nap, be drowsy, Syn. เคลิ้ม, ม่อยหลับ, Example: เราคุยกันได้สักพัก ต่างคนก็ต่างม่อยไป, Thai Definition: เริ่มจะหลับ
ม่อยหลับ(v) doze off, See also: doze, nap, have a wink, have a nap, be drowsy, Syn. เคลิ้ม, จวนหลับ, ม่อย, Example: เขาม่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย
เคล้ง(v) sleep, See also: doze, nap, drowse, snooze, slumber, Syn. นอน, หลับ, นอนหลับ, Ant. ตื่น, Example: คุณยายบอกหลานชายว่า รีบเคล้งได้แล้ว พรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้า, Thai Definition: เป็นคำบอกเด็กให้นอน
งุบ(v) nod, See also: doze, Syn. งุด, งุดๆ, งุบๆ, ก้ม, Example: นักเรียนชายรีบงุบหัวลงโดยเร็วเมื่ออาจารย์ใหญ่เดินผ่านมา, Thai Definition: อาการที่ก้มหัวลงโดยเร็วเมื่อเวลาง่วงหรือเดินไป, งุด หรือ งุดๆ ก็ว่า
งุบๆ(v) nod, See also: doze, Syn. งุด, งุดๆ, งุบ, ก้ม, Example: นักเรียนชายรีบงุบหัวลงโดยเร็วเมื่ออาจารย์ใหญ่เดินผ่านมา, Thai Definition: อาการที่ก้มหัวลงโดยเร็วเมื่อเวลาง่วงหรือเดินไป, งุด หรือ งุดๆ ก็ว่า
สัปหงก(v) doze, See also: snooze, Syn. สับผงก, Example: พอเศรษฐกิจฝืดเคืองร้านค้าต่างๆ ก็ซบเซา วันๆ พ่อค้าแม่ค้าต่างก็สัปหงกกันเป็นแถว, Thai Definition: อาการที่หน้าหงุบลงเพราะง่วงนอน
หลับใน(v) sleep without closing eyes, See also: doze off, Example: คนขับรถหลับในจึงเกิดอุบัติเหตุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคลิ้ม[khloēm] (v) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze  FR: s'assoupir ; somnoler
ครึ่งโหล[khreung lō] (n, exp) EN: half a dozen  FR: demi-douzaine [ f ]
หลับใน[lap nai] (v) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded  FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi
โหล[lō] (n) EN: dozen  FR: douzaine [ f ]
โหลหนึ่ง[lō neung] (n, exp) EN: a dozen  FR: une douzaine
ม่อย[møi] (v) EN: doze off ; doze ; nap ; have a wink ; have a nap ; be drowsy  FR: somnoler ; s'assoupir
หนึ่งโหล[neung lō] (n, exp) EN: a dozen  FR: une douzaine
งีบ[ngīp] (v) EN: nap ; slumber ; doze ; sleep ; drowse  FR: faire la sieste ; sommeiller
งีบหลับ[ngīp-lap] (v, exp) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze  FR: faire la sieste ; faire un somme
โงก[ngōk] (v) EN: nod ; nod in sleep ; nod sleepily ; doze ; fall asleep  FR: somnoler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DOZE D OW1 Z
DOZED D OW1 Z D
DOZEN D AH1 Z AH0 N
DOZES D OW1 Z IH0 Z
DOZENS D AH1 Z AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doze (v) dˈouz (d ou1 z)
dozed (v) dˈouzd (d ou1 z d)
dozen (n) dˈʌzn (d uh1 z n)
dozes (v) dˈouzɪz (d ou1 z i z)
dozens (n) dˈʌznz (d uh1 z n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dá, ㄉㄚˊ, ] dozen, #171 [Add to Longdo]
[dǔn, ㄉㄨㄣˇ, ] doze; nap, #49,037 [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] doze off; sleepy, #92,668 [Add to Longdo]
一打[yī dǎ, ㄧ ㄉㄚˇ, ] dozen [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dozent { m }; Vortragende { m, f }; Vortragender; Lehrbeauftragte { m, f }; Lehrbeauftragterlecturer [Add to Longdo]
Dozenten { pl }training staff [Add to Longdo]
Dozentenstellung { f }readership [Add to Longdo]
Dozer { m }bulldozer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うとうと(P);うとっと[utouto (P); utotto] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) falling in a doze; dozing; (P) [Add to Longdo]
まんじり[manjiri] (n) (1) (See まんじりともしない) (usu. with negative verb) nap; doze; short sleep; (adv-to) (2) staringly; fixedly [Add to Longdo]
アングルドーザー[angurudo-za-] (n) angle dozer [Add to Longdo]
グラウンドゼロ[guraundozero] (n) ground zero [Add to Longdo]
ダズン[dazun] (n) dozen [Add to Longdo]
ブル[buru] (n, adj-no) (1) bull; (2) (abbr) (See ブルドッグ) bulldog; (3) (abbr) (See ブルドーザー) bulldozer; (4) (abbr) (See ブルジョア) bourgeois; bourgeoisie; (P) [Add to Longdo]
ブルドーザー[burudo-za-] (n) bulldozer [Add to Longdo]
レーキドーザー[re-kido-za-] (n) rake dozer [Add to Longdo]
仮眠[かみん, kamin] (n, vs) nap; doze [Add to Longdo]
強行突破[きょうこうとっぱ, kyoukoutoppa] (n, vs) force (bulldoze) one's way through [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
講師[こうし, koushi] Dozent, Lektor, Vortragender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doze \Doze\ (d[=o]z), v. i. [imp. & p. p. {Dozed} (d[=o]zd); p.
   pr. & vb. n. {Dozing}.] [Prob. akin to daze, dizzy: cf. Icel.
   d[=u]sa to doze, Dan. d["o]se to make dull, heavy, or drowsy,
   d["o]s dullness, drowsiness, d["o]sig drowsy, AS. dw[=ae]s
   dull, stupid, foolish. [root]71. Cf. {Dizzy}.]
   To slumber; to sleep lightly; to be in a dull or stupefied
   condition, as if half asleep; to be drowsy.
   [1913 Webster]
 
      If he happened to doze a little, the jolly cobbler
      waked him.                --L'Estrange.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doze \Doze\, v. t.
   1. To pass or spend in drowsiness; as, to doze away one's
    time.
    [1913 Webster]
 
   2. To make dull; to stupefy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I was an hour . . . in casting up about twenty sums,
       being dozed with much work.      --Pepys.
    [1913 Webster]
 
       They left for a long time dozed and benumbed.
                          --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doze \Doze\, n.
   A light sleep; a drowse. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doze
   n 1: a light fitful sleep [syn: {doze}, {drowse}]
   v 1: sleep lightly or for a short period of time [syn: {snooze},
      {drowse}, {doze}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 doze
  twelve

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top