Search result for

doze

(93 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doze-, *doze*
Possible hiragana form: どぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doze[N] การงีบหลับ, See also: การสัปหงก, การเคลิ้มหลับ, Syn. nap, snooze
doze[VI] งีบหลับ, See also: สัปหงก, เคลิ้มหลับ, Syn. sleep, nap, snooze
dozen[ADJ] เกี่ยวกับหนึ่งโหล, See also: ซึ่งเป็นโหล, ซึ่งมี 12 ชิ้น
dozen[N] หนึ่งโหล, See also: โหล, 12 ชิ้น, Syn. twelve
doze off[PHRV] งีบหลับไป, See also: หลับไปโดยไม่รู้ตัว, งีบ, Syn. drop off, get off, go off, nod off, put off, send off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doze(โดซ) {dozed,dozing,dozes} vt.,vi.,n. (การ) ม่อยหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,เคลิ้ม. vt. ใช้เวลาในการงีบหลับ, See also: dozer n. ดูdoze, Syn. nap
dozen(ดัซ'เซิน) n. โหล,จำนวน12. -adj. เป็นจำนวน 12 -pl. dozens,dozen
dozenth(ดัซ'เซินธฺ) adj. ที่ 12,ลำดับที่ 12
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
bulldozer(บูล'โดเซอะ) n. รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
doze(n) การสัปหงก,การงีบหลับ,อาการเคลิ้ม
doze(vi) ม่อยหลับ,เคลิ้มหลับ,สัปหงก,โงก,งีบหลับ
dozen(n) โหล,จำนวน 12
bulldoze(vt) ทำให้กลัว,ขู่,เฆี่ยน,ปราบ,ปรับระดับ
bulldozer(n) รถปราบดิน,รถเกลี่ยดิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dozerdozer, รถดันดิน, รถตักดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dozer shovelรถตักตีนตะขาบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They proved it a dozen different ways in court.พวกเขาพิสูจน์แล้วว่ามันโหลวิธีการที่แตกต่างกันในศาล 12 Angry Men (1957)
You can't get a dozer up here, you're gonna have to find somebody to dig him out!คุณไม่สามารถรับตีนรถปราบดินขึ้นที่นี่ คุณจะต้องไห้ใครบางคนจะขุดเขาออก First Blood (1982)
Don't worry. I'm not strong enough? I've done it dozens of times.หมายความว่าไง ฉันทำมาเป็นสิบๆครั้งแล้ว Day of the Dead (1985)
(GRUNTING) when you're fighting half a dozen people than when you only have to be worried about one.เวลาที่เจ้าสู้กับคนครึ่งโหล... กับเวลาที่เจ้าสู้กับแค่... คนเพียงคนเดียว The Princess Bride (1987)
Half a dozen Grahams.มีเกรแฮมครึ่งโหล Field of Dreams (1989)
He speaks a dozen languages, knows every local custom.เขาพูดภาษาอื่นๆได้ถึง 12 ภาษา, รู้จักวัฒนธรรมของทุกๆแห่งเป็นอย่างดี. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
There must have been two dozen Peters and Pauls at the wedding.มีชื่อปีเตอร์และพอลเกือบสองโหลได้ ในวันแต่งงาน Goodfellas (1990)
Free cars. Keys to a dozen hideout flats all over the city.รถยนต์ ห้องกบดานสักโหลนึง ตามทั่วเมือง Goodfellas (1990)
Hunt would pore over the masterpieces of world literature, writing down the great thoughts of mankind in a massive steel bound journal, while his faithful dog Cosmo dozed at his feet.ฮันท์เฝ้าศึกษาความเป็นไปของหัวหน้าใหญ่ บันทึกสิ่งต่างๆที่สำคัญไว้ ในทุกสิ่งที่พบระหว่างเดินทาง The Cement Garden (1993)
He sent me a dozen roses and an autographed picture with the band!เขาส่งช่อกุหลาบและรูปถ่ายวงมาให้ฉันด้วย Junior (1994)
I need a dozen volunteers for a week's work.ฉันต้องการอาสาสมัครโหลสำหรับการทำงานของสัปดาห์ The Shawshank Redemption (1994)
I also built that library and used it to help a dozen guys get a high school diploma.ฉันยังสร้างห้องสมุดที่ และใช้มันเพื่อช่วยให้พวกโหลได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนสูง The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dozeI dozed off in the train and slept right past my station.
dozeHe dozed off in history class.
dozeHe dozed off.
dozeI bought a dozen pencils today.
dozeShe bought two dozen eggs.
dozeHe bought a dozen eggs.
dozeI bought two dozen pencils.
dozeWe buy eggs by the dozen.
dozeTwo books stand out among the dozens recently published on the Royal Family.
dozeShe bought a dozen eggs.
dozeApples are sold by the dozen.
dozeHow many dozen pencils do you have?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหล[CLAS] dozen, Example: หากเดินเลาะไปตามริมน้ำ เราจะได้เห็นฝูงนากราว 1 โหล กำลังระเริงเล่นน้ำราวกับว่ายน้ำในสระของโรงแรมทันสมัย, Thai definition: ลักษณนามบอกจำนวนนับหน่วยละ 12
ม่อย[V] doze off, See also: doze, nap, have a wink, have a nap, be drowsy, Syn. เคลิ้ม, ม่อยหลับ, Example: เราคุยกันได้สักพัก ต่างคนก็ต่างม่อยไป, Thai definition: เริ่มจะหลับ
ม่อยหลับ[V] doze off, See also: doze, nap, have a wink, have a nap, be drowsy, Syn. เคลิ้ม, จวนหลับ, ม่อย, Example: เขาม่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย
เคล้ง[V] sleep, See also: doze, nap, drowse, snooze, slumber, Syn. นอน, หลับ, นอนหลับ, Ant. ตื่น, Example: คุณยายบอกหลานชายว่า รีบเคล้งได้แล้ว พรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้า, Thai definition: เป็นคำบอกเด็กให้นอน
งุบ[V] nod, See also: doze, Syn. งุด, งุดๆ, งุบๆ, ก้ม, Example: นักเรียนชายรีบงุบหัวลงโดยเร็วเมื่ออาจารย์ใหญ่เดินผ่านมา, Thai definition: อาการที่ก้มหัวลงโดยเร็วเมื่อเวลาง่วงหรือเดินไป, งุด หรือ งุดๆ ก็ว่า
งุบๆ[V] nod, See also: doze, Syn. งุด, งุดๆ, งุบ, ก้ม, Example: นักเรียนชายรีบงุบหัวลงโดยเร็วเมื่ออาจารย์ใหญ่เดินผ่านมา, Thai definition: อาการที่ก้มหัวลงโดยเร็วเมื่อเวลาง่วงหรือเดินไป, งุด หรือ งุดๆ ก็ว่า
สัปหงก[V] doze, See also: snooze, Syn. สับผงก, Example: พอเศรษฐกิจฝืดเคืองร้านค้าต่างๆ ก็ซบเซา วันๆ พ่อค้าแม่ค้าต่างก็สัปหงกกันเป็นแถว, Thai definition: อาการที่หน้าหงุบลงเพราะง่วงนอน
หลับใน[V] sleep without closing eyes, See also: doze off, Example: คนขับรถหลับในจึงเกิดอุบัติเหตุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze   FR: s'assoupir ; somnoler
ครึ่งโหล[n. exp.] (khreung lō) EN: half a dozen   FR: demi-douzaine [f]
หลับใน[v.] (lap nai) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded   FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi
โหล[n.] (lō) EN: dozen   FR: douzaine [f]
โหลหนึ่ง[n. exp.] (lō neung) EN: a dozen   FR: une douzaine
ม่อย[v.] (møi) EN: doze off ; doze ; nap ; have a wink ; have a nap ; be drowsy   FR: somnoler ; s'assoupir
หนึ่งโหล[n. exp.] (neung lō) EN: a dozen   FR: une douzaine
งีบ[v.] (ngīp) EN: nap ; slumber ; doze ; sleep ; drowse   FR: faire la sieste ; sommeiller
งีบหลับ[v. exp.] (ngīp-lap) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze   FR: faire la sieste ; faire un somme
โงก[v.] (ngōk) EN: nod ; nod in sleep ; nod sleepily ; doze ; fall asleep   FR: somnoler

CMU English Pronouncing Dictionary
DOZE    D OW1 Z
DOZED    D OW1 Z D
DOZEN    D AH1 Z AH0 N
DOZES    D OW1 Z AH0 Z
DOZENS    D AH1 Z AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doze    (v) (d ou1 z)
dozed    (v) (d ou1 z d)
dozen    (n) (d uh1 z n)
dozes    (v) (d ou1 z i z)
dozens    (n) (d uh1 z n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dozent {m}; Vortragende {m,f}; Vortragender; Lehrbeauftragte {m,f}; Lehrbeauftragterlecturer [Add to Longdo]
Dozenten {pl}training staff [Add to Longdo]
Dozentenstellung {f}readership [Add to Longdo]
Dozer {m}bulldozer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うとうと(P);うとっと[, utouto (P); utotto] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) falling in a doze; dozing; (P) [Add to Longdo]
まんじり[, manjiri] (n) (1) (See まんじりともしない) (usu. with negative verb) nap; doze; short sleep; (adv-to) (2) staringly; fixedly [Add to Longdo]
アングルドーザー[, angurudo-za-] (n) angle dozer [Add to Longdo]
グラウンドゼロ[, guraundozero] (n) ground zero [Add to Longdo]
ダズン[, dazun] (n) dozen [Add to Longdo]
ブル[, buru] (n,adj-no) (1) bull; (2) (abbr) (See ブルドッグ) bulldog; (3) (abbr) (See ブルドーザー) bulldozer; (4) (abbr) (See ブルジョア) bourgeois; bourgeoisie; (P) [Add to Longdo]
ブルドーザー[, burudo-za-] (n) bulldozer [Add to Longdo]
レーキドーザー[, re-kido-za-] (n) rake dozer [Add to Longdo]
仮眠[かみん, kamin] (n,vs) nap; doze [Add to Longdo]
強行突破[きょうこうとっぱ, kyoukoutoppa] (n,vs) force (bulldoze) one's way through [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一打[yī dǎ, ㄧ ㄉㄚˇ, ] dozen [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, ] dozen [Add to Longdo]
[dǔn, ㄉㄨㄣˇ, ] doze; nap [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] doze off; sleepy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
講師[こうし, koushi] Dozent, Lektor, Vortragender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doze \Doze\ (d[=o]z), v. i. [imp. & p. p. {Dozed} (d[=o]zd); p.
   pr. & vb. n. {Dozing}.] [Prob. akin to daze, dizzy: cf. Icel.
   d[=u]sa to doze, Dan. d["o]se to make dull, heavy, or drowsy,
   d["o]s dullness, drowsiness, d["o]sig drowsy, AS. dw[=ae]s
   dull, stupid, foolish. [root]71. Cf. {Dizzy}.]
   To slumber; to sleep lightly; to be in a dull or stupefied
   condition, as if half asleep; to be drowsy.
   [1913 Webster]
 
      If he happened to doze a little, the jolly cobbler
      waked him.                --L'Estrange.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doze \Doze\, v. t.
   1. To pass or spend in drowsiness; as, to doze away one's
    time.
    [1913 Webster]
 
   2. To make dull; to stupefy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I was an hour . . . in casting up about twenty sums,
       being dozed with much work.      --Pepys.
    [1913 Webster]
 
       They left for a long time dozed and benumbed.
                          --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doze \Doze\, n.
   A light sleep; a drowse. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doze
   n 1: a light fitful sleep [syn: {doze}, {drowse}]
   v 1: sleep lightly or for a short period of time [syn: {snooze},
      {drowse}, {doze}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 doze
   twelve
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top