Search result for

dozen

(55 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dozen-, *dozen*
Possible hiragana form: どぜん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dozen[ADJ] เกี่ยวกับหนึ่งโหล, See also: ซึ่งเป็นโหล, ซึ่งมี 12 ชิ้น
dozen[N] หนึ่งโหล, See also: โหล, 12 ชิ้น, Syn. twelve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dozen(ดัซ'เซิน) n. โหล,จำนวน12. -adj. เป็นจำนวน 12 -pl. dozens,dozen
dozenth(ดัซ'เซินธฺ) adj. ที่ 12,ลำดับที่ 12

English-Thai: Nontri Dictionary
dozen(n) โหล,จำนวน 12

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Combine smoking with any one of a dozen genetic disorders, and she's a clotting machine.รวมบุหรี่และอื่นที่เธอเสพ หรือเพราะพันธุกรรมปกติของเธอ มันทำให้ร่างกายเธอทำงานไม่ปกติ Birthmarks (2008)
I must have, like, a dozen a day.ฉันกินมันวันละโหล Joy (2008)
There are dozens of other things this rash could indicate.มีสิ่งต่างๆเป็นโหลในความ ไม่รอบคอบนี้เป็นข้อบ่งชี้ Joy (2008)
And since we've ruled out infections and toxins-- it narrows it down to any one of a dozen genetic disorders, each of which takes more than a week to run.และตั้งแต่เราตัดการติดเชื้อ กับสารพิษออก มันก็จะแคบลง\ ถ้าเป็น 1ใน 12 ประเภท\ ของการสืบทอดทางพันธุกรรม ซึ่งการตรวจแต่ละอย่าง ใช้เวลามากกว่า 1 สัปดาห์ Joy (2008)
Dozen years or so, my... nervous system, my cognitive skills, even my emotional balance...12 ปี หรือประมาณนั้น ระบบประสาทของฉัน การรับรู้ รึแม้แต่ความสมดุลย์ทางอารมณ์ Dying Changes Everything (2008)
Dozens of Republic warships have been destroyed in merciless surprise attacks that leave no survivors.ยานรบสาธารณรัฐจำนวนมากถูกทำลายใน การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวอันโหดร้าย ปราศจากผู้รอดชีวิต Rising Malevolence (2008)
This mystery weapon has struck in a dozen systems, and disappeared without a trace.เจ้าอาวุธลึกลับนี่ได้เข้าโจมตี หลายหมู่ดาวแล้ว จากนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย Rising Malevolence (2008)
Well, R2 units are a dime a dozen.โธ่เอ๊ย หุ่นยนต์รุ่นอาร์ทูมีเป็นโหล Downfall of a Droid (2008)
Yeah. I've been in there dozens of times.ครับ ผมเคยเข้าไปเป็นสิบๆรอบแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
Well over a dozen times.มากกว่าสิบหน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Dozens of museums. Hundreds of them, Jonesey!พิพิธภัณฑนับสิบ นับร้อยแห่ง โจนเนส Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Wiped out the entire patio of Moscala, sent a dozen people to the hospital...แล้วก็ส่งคนไปนอนโรงบาล Death Race (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dozenApples are sold by the dozen.
dozenAre these eggs sold by the dozen?
dozenDozens die in London train crash.
dozenDozens of cars were parked in the parking lot.
dozenDozens of houses were burned down in that big fire.
dozenDozens of letters are awaiting you.
dozenDozens of people encouraged me to fulfill my ambitions.
dozenDozens of people gathered before the station.
dozenDozens of people were injured in the terrible accident.
dozenDozens of students gathered there.
dozenDozens of young people attended the demonstration.
dozenEach chapter in the textbook is followed by about a dozen comprehension questions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหล[CLAS] dozen, Example: หากเดินเลาะไปตามริมน้ำ เราจะได้เห็นฝูงนากราว 1 โหล กำลังระเริงเล่นน้ำราวกับว่ายน้ำในสระของโรงแรมทันสมัย, Thai definition: ลักษณนามบอกจำนวนนับหน่วยละ 12

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึ่งโหล[n. exp.] (khreung lō) EN: half a dozen   FR: demi-douzaine [f]
โหล[n.] (lō) EN: dozen   FR: douzaine [f]
โหลหนึ่ง[n. exp.] (lō neung) EN: a dozen   FR: une douzaine
หนึ่งโหล[n. exp.] (neung lō) EN: a dozen   FR: une douzaine
สองโหล[n. exp.] (søng lō) EN: two dozens   FR: deux douzaines
สองโหลครึ่ง [n. exp.] (søng lō khreung) EN: two and a half dozen   FR: deux douzaines et demie

CMU English Pronouncing Dictionary
DOZEN    D AH1 Z AH0 N
DOZENS    D AH1 Z AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dozen    (n) (d uh1 z n)
dozens    (n) (d uh1 z n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dozent {m}; Vortragende {m,f}; Vortragender; Lehrbeauftragte {m,f}; Lehrbeauftragterlecturer [Add to Longdo]
Dozenten {pl}training staff [Add to Longdo]
Dozentenstellung {f}readership [Add to Longdo]
Dutzend {n} | Dutzende {pl}dozen | dozens [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダズン[, dazun] (n) dozen [Add to Longdo]
五十歩百歩[ごじゅっぽひゃっぽ;ごじっぽひゃっぽ, gojuppohyappo ; gojippohyappo] (exp,n) six of one and a half dozen of the other; scant difference [Add to Longdo]
数十[すうじゅう, suujuu] (n,adj-no) dozens; scores of; decades [Add to Longdo]
掃いて捨てるほど[はいてすてるほど, haitesuteruhodo] (exp) a dime a dozen; two a penny [Add to Longdo]
打(ateji)[ダース, da-su] (n) (abbr) (uk) dozen (eng [Add to Longdo]
半ダース[はんダース, han da-su] (n,adj-no) half-dozen; half-a-dozen [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一打[yī dǎ, ㄧ ㄉㄚˇ, ] dozen [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, ] dozen [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
講師[こうし, koushi] Dozent, Lektor, Vortragender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dozen \Doz"en\ (d[u^]z"'n), n.; pl. {Dozen} (before another
   noun), {Dozens} (d[u^]z"'nz). [OE. doseine, dosein, OF.
   doseine, F. douzaine, fr. douze twelve, fr. L. duodecim; duo
   two + decem ten. See {Two}, {Ten}, and cf. {Duodecimal}.]
   1. A collection of twelve objects; a tale or set of twelve;
    with or without of before the substantive which follows.
    "Some six or seven dozen of Scots." "A dozen of shirts to
    your back." "A dozen sons." "Half a dozen friends."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An indefinite small number. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {A baker's dozen}, thirteen; -- called also a {long dozen}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dozen
   adj 1: denoting a quantity consisting of 12 items or units [syn:
       {twelve}, {12}, {xii}, {dozen}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of eleven and one [syn:
      {twelve}, {12}, {XII}, {dozen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top