Search result for

slumber

(49 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slumber-, *slumber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slumber[VI] งีบหลับ, See also: เคลิ้มหลับ, สัปหงก, นอนหลับ, Syn. catnap, nap, sleep, Ant. awaken
slumber[VI] อยู่ในภาวะสงบ, See also: อยู่ในสภาพพัก, อยู่เฉยๆ
slumber[VT] ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยการนอนหลับ, See also: ฆ่าเวลาโดยการนอนหลับ
slumber[N] การงีบหลับ, See also: การเคลิ้มหลับ, การสัปหงก, การนอนหลับ, Syn. beddy-bye, sleep, sleepiness
slumber[N] ช่วงเวลาที่งีบหลับ
slumber[N] สภาวะสงบ, See also: ช่วงพัก, ช่วงที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
slumberous[ADJ] ซึ่งงีบหลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slumber(สลัม'เบอะ) vi.,vt. นอนหลับ (โดยเฉพาะหลับไปงีบหนึ่ง) ,อยู่ในภาวะสงบ,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยการนอนหลับ,ฆ่าเวลาโดยการนอนหลับ., See also: slumberer n. slumberless adj., Syn. sleep,doze
slumberous(สลัม'เบอรัส,สลัม'บรัส) adj. ง่วงนอน,ง่วงหลับ,ชวนให้หลับ,เกี่ยวกับการงีบหลับ,เงียบสงัด,ขี้เกียจ,เงื่องหงอย., Syn. slumbery,sleepy

English-Thai: Nontri Dictionary
slumber(n) การนอนหลับ,การงีบหลับ
slumber(vi) นอนหลับ,งีบหลับ
slumberous(adj) ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,ขี้เซา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm way past slumber parties and pillow fights.พี่ผ่านวัยที่มีปาร์ตี้เตียงนอนแล้วก็เล่นปาหมอนแล้ว Dead Like Me: Life After Death (2009)
It's like a slumber party.ยังกะปาร์ตี้ชุดนอนเลย Episode #1.16 (2009)
Careful not to rouse the pirate butchers occupying it from their debauched slumber.Careful not to rouse the pirate butchers occupying it from their debauched slumberWatchmen (2009)
Slumber party?เกมต่อคำ? Batman: Under the Red Hood (2010)
Somewhere between our 9th and 11th slumber party,ในซักแห่งระหว่างปาร์ตี้ชุดนอนครั้งที่ 9 และ 11 ของเรา Interpretive Dance (2010)
It's time to awake from our slumberคือเวลาที่ต้องตื่น จากการนอนหลับของพวกเรา The Unblairable Lightness of Being (2010)
But then... she spent the night for Jill's slumber party.แต่แล้ว... เมลิสส่ามาค้างคืนสำหรับปาร์ตี้ชุดนอนของจิล You Can't Handle the Truth (2010)
Ah, your house at night. So full of slumbering peace.บ้านเธอตอนกลางคืน ช่างเต็มไปด้วยความสงบ The Diaper Incident (2010)
I'm having this slumber party on Saturday night and you're invited.ฉันมีปาร์ตี้ค้างคืน วันเสาร์ตอนกลางคืน.. - .. และเธอได้ไป Errand Boy (2010)
Was this a slumber party, or...?- มันเป็นปาร์ตี้ชุดนอนหรือไง? The Jenna Thing (2010)
Oh, good, a slumber party!โอ้ ดีเลย slumber party! The 21-Second Excitation (2010)
I don't know if I would call this an actual slumber party.ฉันไม่แน่ใจว่าเราจะเรียกนี่ว่าปาร์ตี้ค้างคืนจริงๆ The 21-Second Excitation (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slumberHe fell into a slumber inadvertently.
slumberHe slumbered out the whole day.
slumberShe woke from her slumber.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งีบ[V] nap, See also: slumber, doze, sleep, drowse, Syn. หลับ, นอน, Ant. ตื่น, Example: ทั้งครูและนักเรียนต่างก็งีบไปหลังอาหารกลางวัน มาตื่นเอาอีกทีก็เมื่อดวงตะวันจะลับขอบฟ้าไปแล้ว, Thai definition: หลับไปชั่วขณะหนึ่ง
นิทรา[V] sleep, See also: slumber, drowse, Syn. หลับ, นอน, นอนหลับ, บรรทม, Example: พระราชากำลังนิทราอย่างสุขใจในขณะที่ข้าศึกกำลังลอบเข้าเมือง, Notes: (สันสกฤต)
ไสยาสน์[V] sleep, See also: slumber, rest in a state of sleep, Syn. นอนหลับ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลับไหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze   
งีบ[v.] (ngīp) EN: nap ; slumber ; doze ; sleep ; drowse   FR: faire la sieste ; sommeiller
นอนหลับ[v.] (nønlap) EN: sleep ; go to bed : slumber   FR: dormir ; roupiller (fam.) ; s'endormir

CMU English Pronouncing Dictionary
SLUMBER    S L AH1 M B ER0
SLUMBERING    S L AH1 M B ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slumber    (v) (s l uh1 m b @ r)
slumbers    (v) (s l uh1 m b @ z)
slumbered    (v) (s l uh1 m b @ d)
slumberer    (n) (s l uh1 m b @ r @ r)
slumberers    (n) (s l uh1 m b @ r @ z)
slumbering    (v) (s l uh1 m b @ r i ng)
slumberous    (j) (s l uh1 m b @ r @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
永遠の眠り[えいえいんのねむり, eieinnonemuri] (n) eternal slumber; death [Add to Longdo]
微睡[まどろみ, madoromi] (n) (uk) slumber; doze; nap [Add to Longdo]
魔睡[ますい, masui] (n) deep slumber (as if under a spell) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slumber \Slum"ber\, v. i. [imp. & p. p. {Slumbered}; p. pr. &
   vb. n. {Slumbering}.] [OE. slombren, slumberen, slumeren, AS.
   slumerian, fr. sluma slumber; akin to D. sluimeren to
   slumber, MHG. slummern, slumen, G. schlummern, Dan. slumre,
   Sw. slumra, Goth. slawan to be silent.]
   1. To sleep; especially, to sleep lightly; to doze. --Piers
    Plowman.
    [1913 Webster]
 
       He that keepeth Israel shall neither slumber nor
       sleep.                --Ps. cxxi. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To be in a state of negligence, sloth, supineness, or
    inactivity. "Why slumbers Pope?" --Young.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slumber \Slum"ber\, v. t.
   1. To lay to sleep. [R.] --Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. To stun; to stupefy. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slumber \Slum"ber\, n.
   Sleep; especially, light sleep; sleep that is not deep or
   sound; repose.
   [1913 Webster]
 
      He at last fell into a slumber, and thence into a fast
      sleep, which detained him in that place until it was
      almost night.              --Bunyan.
   [1913 Webster]
 
      Fast asleep? It is no matter;
      Enjoy the honey-heavy dew of slumber.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Rest to my soul, and slumber to my eyes. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slumber
   n 1: a natural and periodic state of rest during which
      consciousness of the world is suspended; "he didn't get
      enough sleep last night"; "calm as a child in dreamless
      slumber" [syn: {sleep}, {slumber}]
   2: a dormant or quiescent state
   v 1: be asleep [syn: {sleep}, {kip}, {slumber}, {log Z's},
      {catch some Z's}] [ant: {wake}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top