ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slumber

S L AH1 M B ER0   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slumber-, *slumber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slumber[VI] งีบหลับ, See also: เคลิ้มหลับ, สัปหงก, นอนหลับ, Syn. catnap, nap, sleep, Ant. awaken
slumber[VI] อยู่ในภาวะสงบ, See also: อยู่ในสภาพพัก, อยู่เฉยๆ
slumber[VT] ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยการนอนหลับ, See also: ฆ่าเวลาโดยการนอนหลับ
slumber[N] การงีบหลับ, See also: การเคลิ้มหลับ, การสัปหงก, การนอนหลับ, Syn. beddy-bye, sleep, sleepiness
slumber[N] ช่วงเวลาที่งีบหลับ
slumber[N] สภาวะสงบ, See also: ช่วงพัก, ช่วงที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
slumberous[ADJ] ซึ่งงีบหลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slumber(สลัม'เบอะ) vi.,vt. นอนหลับ (โดยเฉพาะหลับไปงีบหนึ่ง) ,อยู่ในภาวะสงบ,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยการนอนหลับ,ฆ่าเวลาโดยการนอนหลับ., See also: slumberer n. slumberless adj., Syn. sleep,doze
slumberous(สลัม'เบอรัส,สลัม'บรัส) adj. ง่วงนอน,ง่วงหลับ,ชวนให้หลับ,เกี่ยวกับการงีบหลับ,เงียบสงัด,ขี้เกียจ,เงื่องหงอย., Syn. slumbery,sleepy

English-Thai: Nontri Dictionary
slumber(n) การนอนหลับ,การงีบหลับ
slumber(vi) นอนหลับ,งีบหลับ
slumberous(adj) ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,ขี้เซา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who disturbs my slumber?ใครกันที่ปลุกข้าตื่นขึ้น? Aladdin (1992)
Who disturbs my slumber?ใครบังอาจมารบกวนเวลานอนของข้า? Aladdin (1992)
We thought since Phoebe's staying over we'd have a slumber party.เราคิดว่าไหนๆฟีบี้ก็มาค้าง เลยจัดปาร์ตี้ก่อนนอนน่ะ The One with George Stephanopoulos (1994)
The deep slumber of a father whose daughters aren't out being impregnated.หลับสบายขณะที่รู้ว่า ลูกไม่ได้ออกไปโดนทำท้อง 10 Things I Hate About You (1999)
But he still slumbers, my lord.แต่เขายังหลับอยู่,นายท่าน Underworld (2003)
Sleeping Beauty is having a slumber party tomorrow... but dad says I can't go.เจ้าหญิงนิทรา จะ จัดงานปาร์ตี้ ร่วมด้วยช่วยกันนอน ในวันพรุ่งนี้... แต่พ่อไม่ให้ฉันไป. Shrek 2 (2004)
The thing that slumbers there, it is not human.มันพึ่งนอนหลับไปงีบหนึ่ง มันไม่ใช่คน Pan's Labyrinth (2006)
He will not allow the child to be born. He'll kill it while it slumbers in the womb.เขาไม่ยอมปล่อยให้ลูกคุณเกิดออกมาแน่ เขาจะฆ่าตอนที่มันยังหลับอยู่ในท้อง The Omen (2006)
God, I feel like I'm at a slumber party.พระเจ้า ฉันนึกว่าฉันอยู่ใน ปาร์ตี้ชุดนอน In My Time of Dying (2006)
I'm way past slumber parties and pillow fights.พี่ผ่านวัยที่มีปาร์ตี้เตียงนอนแล้วก็เล่นปาหมอนแล้ว Dead Like Me: Life After Death (2009)
It's like a slumber party.ยังกะปาร์ตี้ชุดนอนเลย Episode #1.16 (2009)
Careful not to rouse the pirate butchers occupying it from their debauched slumber.Careful not to rouse the pirate butchers occupying it from their debauched slumberWatchmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slumberHe fell into a slumber inadvertently.
slumberHe slumbered out the whole day.
slumberShe woke from her slumber.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งีบ[V] nap, See also: slumber, doze, sleep, drowse, Syn. หลับ, นอน, Ant. ตื่น, Example: ทั้งครูและนักเรียนต่างก็งีบไปหลังอาหารกลางวัน มาตื่นเอาอีกทีก็เมื่อดวงตะวันจะลับขอบฟ้าไปแล้ว, Thai definition: หลับไปชั่วขณะหนึ่ง
นิทรา[V] sleep, See also: slumber, drowse, Syn. หลับ, นอน, นอนหลับ, บรรทม, Example: พระราชากำลังนิทราอย่างสุขใจในขณะที่ข้าศึกกำลังลอบเข้าเมือง, Notes: (สันสกฤต)
ไสยาสน์[V] sleep, See also: slumber, rest in a state of sleep, Syn. นอนหลับ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลับไหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze   
งีบ[v.] (ngīp) EN: nap ; slumber ; doze ; sleep ; drowse   FR: faire la sieste ; sommeiller
นอนหลับ[v.] (nønlap) EN: sleep ; go to bed : slumber   FR: dormir ; roupiller (fam.) ; s'endormir

CMU English Pronouncing Dictionary
SLUMBER    S L AH1 M B ER0
SLUMBERING    S L AH1 M B ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slumber    (v) slˈʌmbər (s l uh1 m b @ r)
slumbers    (v) slˈʌmbəz (s l uh1 m b @ z)
slumbered    (v) slˈʌmbəd (s l uh1 m b @ d)
slumberer    (n) slˈʌmbərər (s l uh1 m b @ r @ r)
slumberers    (n) slˈʌmbərəz (s l uh1 m b @ r @ z)
slumbering    (v) slˈʌmbərɪŋ (s l uh1 m b @ r i ng)
slumberous    (j) slˈʌmbərəs (s l uh1 m b @ r @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
永遠の眠り[えいえいんのねむり, eieinnonemuri] (n) eternal slumber; death [Add to Longdo]
微睡[まどろみ, madoromi] (n) (uk) slumber; doze; nap [Add to Longdo]
魔睡[ますい, masui] (n) deep slumber (as if under a spell) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slumber \Slum"ber\, v. i. [imp. & p. p. {Slumbered}; p. pr. &
   vb. n. {Slumbering}.] [OE. slombren, slumberen, slumeren, AS.
   slumerian, fr. sluma slumber; akin to D. sluimeren to
   slumber, MHG. slummern, slumen, G. schlummern, Dan. slumre,
   Sw. slumra, Goth. slawan to be silent.]
   1. To sleep; especially, to sleep lightly; to doze. --Piers
    Plowman.
    [1913 Webster]
 
       He that keepeth Israel shall neither slumber nor
       sleep.                --Ps. cxxi. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To be in a state of negligence, sloth, supineness, or
    inactivity. "Why slumbers Pope?" --Young.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slumber \Slum"ber\, v. t.
   1. To lay to sleep. [R.] --Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. To stun; to stupefy. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slumber \Slum"ber\, n.
   Sleep; especially, light sleep; sleep that is not deep or
   sound; repose.
   [1913 Webster]
 
      He at last fell into a slumber, and thence into a fast
      sleep, which detained him in that place until it was
      almost night.              --Bunyan.
   [1913 Webster]
 
      Fast asleep? It is no matter;
      Enjoy the honey-heavy dew of slumber.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Rest to my soul, and slumber to my eyes. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slumber
   n 1: a natural and periodic state of rest during which
      consciousness of the world is suspended; "he didn't get
      enough sleep last night"; "calm as a child in dreamless
      slumber" [syn: {sleep}, {slumber}]
   2: a dormant or quiescent state
   v 1: be asleep [syn: {sleep}, {kip}, {slumber}, {log Z's},
      {catch some Z's}] [ant: {wake}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top