ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bulldoze

B UH1 L D OW2 Z   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulldoze-, *bulldoze*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulldoze[VT] พาล, See also: ขู่เข็ญ, คุกคาม, Syn. coerce
bulldozer[N] รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน, Syn. tractor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
bulldozer(บูล'โดเซอะ) n. รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
bulldoze(vt) ทำให้กลัว,ขู่,เฆี่ยน,ปราบ,ปรับระดับ
bulldozer(n) รถปราบดิน,รถเกลี่ยดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bulldozeข่มขู่ว่าจะใช้กำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
bulldozerbulldozer, รถดันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bulldozer (slang ) งี่เง่า , ทำตัวเหมือนเด็ก ๆ ( * w *m iiiita)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You would use a bulldozer to find a china cup.คุณน่าจะใช้รถแทรกเตอร์ ค้นหาเครื่องปั้นของจีน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We're gonna stop those bulldozers. Oh, my goodness.ขอบคุณพระเจ้า I Heart Huckabees (2004)
I was thinking about chaining myself to a bulldozer.ฉันว่าจะเอาโซ่ล่ามตัวเองกับรถเกรด - ไปด้วยมั้ย I Heart Huckabees (2004)
What are we, bulldozers?นี่ๆ เห็นไรเป็นวัวเป็นควายเหรอไง Spygirl (2004)
A security guard heard somebody start up the bulldozer.ยามรักษาความปลอดภัยได้ยินใครสักคน สตาร์ทรถปรับดิน Mr. Monk and the Blackout (2004)
Hey, look, grandpa, I'm not a bulldozer. I'm a racecar.เฮ้มองคุณปู่ผมไม่ปราบดิน ฉันแข่ง Cars (2006)
This is the only hole filled by a bulldozer.มันเป็นเพียงรูเดียว\ที่ถมโดยรถปราบดิน 65 Million Years Off (2007)
No self-respecting paleontologist would use a bulldozer.ไม่มีนักบรรพชีวินวิทยาที่ถือตัว จะใช้รถปราบดิน 65 Million Years Off (2007)
These are all new and dug with a bulldozer.ที่ใหม่นี้ขุดด้วยรถปราบดิน 65 Million Years Off (2007)
Well, he hopped on his handy bulldozer and filled the hole.เขากระโดดขึ้นรถปราบดินแสนมีประโยชน์ของเขา และถมหลุม 65 Million Years Off (2007)
And I'm not gonna allow you to bulldoze into his life.และฉันก็ไม่อนุญาติให้คุณเข้าไปคุกคามลูกด้วย มันไม่ยุติธรรม In the Realm of the Basses (2009)
He's like a bulldozer.แล้วก็.. Episode #1.16 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bulldozeA bulldozer was employed for leveling the lane.
bulldozeThey are now leveling the road with a bulldozer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โก่น[V] fell, See also: bulldoze, clear, Syn. ขุด, โค่น

CMU English Pronouncing Dictionary
BULLDOZE    B UH1 L D OW2 Z
BULLDOZED    B UH1 L D OW2 Z D
BULLDOZER    B UH1 L D OW2 Z ER0
BULLDOZES    B UH1 L D OW2 Z IH0 Z
BULLDOZERS    B UH1 L D OW2 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulldoze    (v) bˈuldouz (b u1 l d ou z)
bulldozed    (v) bˈuldouzd (b u1 l d ou z d)
bulldozer    (n) bˈuldouzər (b u1 l d ou z @ r)
bulldozes    (v) bˈuldouzɪz (b u1 l d ou z i z)
bulldozers    (n) bˈuldouzəz (b u1 l d ou z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推土机[tuī tǔ jī, ㄊㄨㄟ ㄊㄨˇ ㄐㄧ, / ] bulldozer, #30,940 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブル[, buru] (n,adj-no) (1) bull; (2) (abbr) (See ブルドッグ) bulldog; (3) (abbr) (See ブルドーザー) bulldozer; (4) (abbr) (See ブルジョア) bourgeois; bourgeoisie; (P) [Add to Longdo]
ブルドーザー[, burudo-za-] (n) bulldozer [Add to Longdo]
強行突破[きょうこうとっぱ, kyoukoutoppa] (n,vs) force (bulldoze) one's way through [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulldoze \Bull"doze`\, v. t. [imp. & p. p. {Bulldozed}; p. pr. &
   vb. n. {Bulldozing}.]
   To intimidate; to restrain or coerce by intimidation or
   violence; -- used originally of the intimidation of negro
   voters, in Louisiana. [Slang, U.S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulldoze
   v 1: flatten with or as if with a bulldozer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top