ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bulldoze

B UH1 L D OW2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulldoze-, *bulldoze*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulldoze(vt) พาล, See also: ขู่เข็ญ, คุกคาม, Syn. coerce
bulldozer(n) รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน, Syn. tractor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulldoze(บูล'โดซ) { bulldozed, bulldozing, bulldozes } vt. ทำให้กลัว, ขู่, ขู่เข็ญ, คุกคาม, ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
bulldozer(บูล'โดเซอะ) n. รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
bulldoze(vt) ทำให้กลัว, ขู่, เฆี่ยน, ปราบ, ปรับระดับ
bulldozer(n) รถปราบดิน, รถเกลี่ยดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bulldozeข่มขู่ว่าจะใช้กำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
bulldozerbulldozer, รถดันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bulldozer(slang) งี่เง่า , ทำตัวเหมือนเด็ก ๆ ( * w *m iiiita)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm not gonna allow you to bulldoze into his life.และฉันก็ไม่อนุญาติให้คุณเข้าไปคุกคามลูกด้วย มันไม่ยุติธรรม In the Realm of the Basses (2009)
♪ Break it on down like a bulldoze# Break it on down like a bulldoze # The Bones That Weren't (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bulldozeA bulldozer was employed for leveling the lane.
bulldozeThey are now leveling the road with a bulldozer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โก่น(v) fell, See also: bulldoze, clear, Syn. ขุด, โค่น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BULLDOZE B UH1 L D OW2 Z
BULLDOZED B UH1 L D OW2 Z D
BULLDOZER B UH1 L D OW2 Z ER0
BULLDOZES B UH1 L D OW2 Z IH0 Z
BULLDOZERS B UH1 L D OW2 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulldoze (v) bˈuldouz (b u1 l d ou z)
bulldozed (v) bˈuldouzd (b u1 l d ou z d)
bulldozer (n) bˈuldouzər (b u1 l d ou z @ r)
bulldozes (v) bˈuldouzɪz (b u1 l d ou z i z)
bulldozers (n) bˈuldouzəz (b u1 l d ou z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推土机[tuī tǔ jī, ㄊㄨㄟ ㄊㄨˇ ㄐㄧ, / ] bulldozer, #30,940 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブル[buru] (n, adj-no) (1) bull; (2) (abbr) (See ブルドッグ) bulldog; (3) (abbr) (See ブルドーザー) bulldozer; (4) (abbr) (See ブルジョア) bourgeois; bourgeoisie; (P) [Add to Longdo]
ブルドーザー[burudo-za-] (n) bulldozer [Add to Longdo]
強行突破[きょうこうとっぱ, kyoukoutoppa] (n, vs) force (bulldoze) one's way through [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulldoze \Bull"doze`\, v. t. [imp. & p. p. {Bulldozed}; p. pr. &
   vb. n. {Bulldozing}.]
   To intimidate; to restrain or coerce by intimidation or
   violence; -- used originally of the intimidation of negro
   voters, in Louisiana. [Slang, U.S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulldoze
   v 1: flatten with or as if with a bulldozer

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top