ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disperse

D IH0 S P ER1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disperse-, *disperse*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disperse(vi) กระจาย, See also: เผยแพร่, แพร่, กระจัดกระจาย, Syn. scatter, disband
disperse(vt) ทำให้กระจัดกระจาย, See also: ทำให้แพร่หลาย, ทำให้แพร่กระจาย, Syn. scatter, disband

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disperse(ดิสเพิร์ส') vt. ทำให้กระจายไป, ทำให้หายไป, ไล่ไป vi. กระจาย, หายไป -adj. เกี่ยวกับอนุภาคที่แพร่กระจาย, See also: dispersedly adv. ดูdisperse disperser n. ดูdisperse

English-Thai: Nontri Dictionary
disperse(vi, vt) แพร่กระจาย, หายไป, แยกย้ายไป, จากกันไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disperseกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disperseกระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dispersed settlementการตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disperseกระจายตัว, การกระจาย [การแพทย์]
Disperse Phaseอัตภาคที่กระจายตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They'll disperse the T-virus in every populated area in the U.S.พวกเขาจะแพร่ T-Virus ไปทั่วพื้นที่อาศัยในอเมริกา Resident Evil: Degeneration (2008)
Without missing a single one of them in the welcome party, disperse them all!อย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียว ในงานฉลอง ต้อนรับ... , สลายมันให้หมดทุกคน! Episode #1.7 (2008)
I'm sure it will disperse once his feet stop twitching.ที่เขาทำมันก็ต้องแพร่ออกไปอยู่แล้ว ขาคุณหยุดสั่นแล้วสิ Sherlock Holmes (2009)
You disperse now, we’ll forget this ever happened.พวกนายกลับกันไปได้แล้ว เราจะลืมไปว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้น Blame It on Rio Bravo (2010)
Simply requires a heat source to disperse it into the air.ง่ายๆเลย มันต้องการแหล่งความร้อน เพื่อระเหยพิษสู่อากาศ The Bishop Revival (2010)
The energy disperses the atoms, พลังงานกระจายไปยังอะตอม Jacksonville (2010)
Then I use a small electrical charge to ignite and disperse it.จากนั้นผมก็ใช้พลังงานไฟฟ้า จุดประกายและให้มันแพร่กระจายไป Girl's Best Friend (2011)
It disperses paranormal presence.มันทำให้ผีสลายตัวไปน่ะ The Ties That Blind (2012)
Yeah. I just disperse them.ใช ฉันเพิ่งทำให้พวกเขาสลายไปน่ะ Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
Disperse them?ทำให้สลายไปเหรอ Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
My Lord, disperse ... this force to Ravenhill, the Dwarves are about to be overrun.กำลังที่จะแปลกใจเกี่ยวกับคนแคระ ธ อรินควรรู้ จากนั้นไปที่เตือน The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
It's irresponsible to mine millions of tons of toxic material and disperse it into the environment!มันเป็นความรับผิดชอบที่ จะทำเหมืองหลายล้านตัน ของวัสดุที่เป็นพิษและแยกย้ายกัน ไปลงในสภาพแวดล้อม! The Clean Room (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disperseThe bank robbers dispersed in all direction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิปโยค(v) be separated, See also: disperse, sever, Syn. พลัดพราก, กระจัดกระจาย, จากกัน, แยก, วิปะโยค, Example: แผ่นดินจะวิปโยค แยกออกเป็นสองเสี่ยง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกลื่อน(adv) dispersedly, See also: scatteringly, Syn. เกลื่อนกลาด, กระจัดกระจาย, Example: เมื่อคราวที่ลมพัดแรง ดอกมังคุดสีม่วงชมพูทิ้งกลีบเกลื่อนบนลานทรายขาวโพลน, Thai Definition: กระจายอยู่ทั่วไป
กระจัดกระจาย(v) scatter, See also: disperse, spread, Syn. กระจัดพลัดพราย, ระส่ำระสาย, ขจัดพลัดพราก, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ข้าวของและชิ้นส่วนของเครื่องบินกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณป่า, Thai Definition: เรี่ยรายไป, แตกซ่านเซ็นไป, ไม่รวมอยู่ในพวกเดียวกัน
ซ่านเซ็น(v) scatter, See also: disperse, spread, Syn. กระจัดกระจาย, แตกฉานซ่านเซ็น, Example: แก๊งวัยรุ่นซ่านเซ็นไปคนละทิศละทาง เมื่อตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปราม
กระเจิดกระเจิง(v) disperse, See also: scatter, Syn. กระเจิง, เตลิด, Example: แม้ว่าจะกลับถึงบ้านแล้วแต่ความคิดมันยังกระเจิดกระเจิงด้วยเรื่องต่างๆ นาๆ
กระจัด(v) disperse, See also: scatter, spread, separate, keep apart, Syn. แยกย้าย, แยกย้ายไป, Example: พี่น้องชายหญิงถูกกระจัดพลัดพรากไปอยู่คนละประเทศ, Thai Definition: แยกย้ายออกไป
กระจาย(v) disperse, See also: diffuse, dispel, scatter, dissipate, Syn. กระจัดกระจาย, แผ่ซ่าน, Example: พอสิ้นเสียงระเบิดฝูงคนก็กระจายออกไปทั่วจนทุกทิศทุกทาง, Thai Definition: แตก หรือแยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
กระจาย(v) disseminate, See also: disperse, scatter, spread, Syn. แพร่, แพร่กระจาย, Example: ข่าวลือกระจายไปทั่วตึก, Thai Definition: ทำให้แพร่
กระจุย(adv) dispersedly, See also: scatteredly, Syn. กระจาย, กระจุยกระจาย, Example: เขารื้อข้าวของกระจุยเต็มไปหมด, Thai Definition: กระจายออกยุ่งไม่เป็นระเบียบ
ขจัดขจาย(v) scatter, See also: disperse, dispel, spread around, Syn. กระจัดกระจาย, กลาดเกลื่อน, เกลื่อน, กระจาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ้ง[fung] (v) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas  FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
ขจาย[khajāi] (adj) EN: dispersed; scattered ; spread out
ขจัดขจาย[khajat-khajāi] (v) EN: scatter ; disperse ; dispel ; spread around
เกลื่อนกลาด[kleūoenklāt] (adj) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; spread all about  FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
กระจาย[krajāi] (v) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed  FR: répandre ; éparpiller ; disperser
กระจัด[krajat] (v) EN: disperse ; scatter ; spread ; separate ; keep apart  FR: disperser
กระจัดกระจาย[krajatkrajāi] (adj) EN: scattered ; dispersed ; spred out  FR: dispersé , épars
ระบาด[rabāt] (v) EN: spread out ; extend far and wide ; be scattered ; be dispersed ; be disseminated  FR: se répandre ; se disperser ; se disséminer ; propager
สลาย[salāi] (v) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse  FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser
สลายม็อบ[salāi mǿp] (v, exp) EN: disperse the mob  FR: disperser la foule

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISPERSE D IH0 S P ER1 S
DISPERSED D IH0 S P ER1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disperse (v) dˈɪspˈɜːʳs (d i1 s p @@1 s)
dispersed (v) dˈɪspˈɜːʳst (d i1 s p @@1 s t)
disperses (v) dˈɪspˈɜːʳsɪz (d i1 s p @@1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] disperse expansive (of river), #16,955 [Add to Longdo]
发散[fā sàn, ㄈㄚ ㄙㄢˋ, / ] disperse, #25,064 [Add to Longdo]
驱散[qū sàn, ㄑㄩ ㄙㄢˋ, / ] disperse; break up, #26,856 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] disperse; put in order; surpass, #59,935 [Add to Longdo]
[pàn, ㄆㄢˋ, ] disperse, #581,199 [Add to Longdo]
布洒器[bù sǎ qì, ㄅㄨˋ ㄙㄚˇ ㄑㄧˋ, / ] disperser [Add to Longdo]
散亡[sàn wáng, ㄙㄢˋ ㄨㄤˊ, ] dispersed and lost [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バラバラ(P);ばらばら[barabara (P); barabara] (adj-na, adj-no, adv, vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P) [Add to Longdo]
雲散[うんさん, unsan] (n, vs) scatter; disperse [Add to Longdo]
散じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain) [Add to Longdo]
散ずる[さんずる, sanzuru] (vz) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain) [Add to Longdo]
散らす[ちらす, chirasu] (v5s, vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf, v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P) [Add to Longdo]
散り散り[ちりぢり, chiridiri] (adj-na, n) scattered; separated; dispersed [Add to Longdo]
散る[ちる, chiru] (v5r, vi) (1) to fall (e.g. blossoms, leaves); (2) to scatter; to be dispersed; (3) to disappear; to dissolve; to break up; (4) to spread; to run; to blur; (5) to die a noble death; (P) [Add to Longdo]
散村[さんそん, sanson] (n) (See 集村) dispersed rural settlement [Add to Longdo]
退散[たいさん, taisan] (n, vs) (intr.) disperse; break up [Add to Longdo]
追いまくる;追い捲る;追い捲くる(io)[おいまくる, oimakuru] (v5r, vt) to disperse; to chase away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disperse \Dis*perse"\, v. t. [imp. & p. p. {Dispersed}; p. pr. &
   vb. n. {Dispersing}.] [L. dispersus, p. p. of dispergere to
   strew, scatter. See {Sparse}.]
   1. To scatter abroad; to drive to different parts; to
    distribute; to diffuse; to spread; as, the Jews are
    dispersed among all nations.
    [1913 Webster]
 
       The lips of the wise disperse knowledge. --Prov. xv.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       Two lions, in the still, dark night,
       A herd of beeves disperse.      --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To scatter, so as to cause to vanish; to dissipate; as, to
    disperse vapors.
    [1913 Webster]
 
       Dispersed are the glories.      --Shak.
 
   Syn: To scatter; dissipate; dispel; spread; diffuse;
     distribute; deal out; disseminate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disperse \Dis*perse"\, v. i.
   1. To separate; to go or move into different parts; to
    vanish; as, the company dispersed at ten o'clock; the
    clouds disperse.
    [1913 Webster]
 
   2. To distribute wealth; to share one's abundance with
    others.
    [1913 Webster]
 
       He hath dispersed, he hath given to the poor. --Ps.
                          cxii. 9.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disperse
   v 1: distribute loosely; "He scattered gun powder under the
      wagon" [syn: {scatter}, {sprinkle}, {dot}, {dust},
      {disperse}]
   2: to cause to separate and go in different directions; "She
     waved her hand and scattered the crowds" [syn: {disperse},
     {dissipate}, {dispel}, {break up}, {scatter}]
   3: cause to separate; "break up kidney stones"; "disperse
     particles" [syn: {break up}, {disperse}, {scatter}]
   4: move away from each other; "The crowds dispersed"; "The
     children scattered in all directions when the teacher
     approached"; [syn: {disperse}, {dissipate}, {scatter},
     {spread out}]
   5: separate (light) into spectral rays; "the prosm disperses
     light"
   6: cause to become widely known; "spread information";
     "circulate a rumor"; "broadcast the news" [syn: {circulate},
     {circularize}, {circularise}, {distribute}, {disseminate},
     {propagate}, {broadcast}, {spread}, {diffuse}, {disperse},
     {pass around}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top