Search result for

ระบาด

(38 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระบาด-, *ระบาด*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบาด    [V] spread, See also: be dispersed, be scattered, be disseminated, Syn. กระจัดกระจาย, Example: โรคนี้มักจะระบาดในฤดูฝน, Thai definition: พลัดออกจากหมู่, แพร่ไป
ระบาดวิทยา    [N] epidemiology

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระบาดว. แพร่ไปอย่างรวดเร็ว, แพร่ไปอย่างกว้างขวาง, แพร่ไปทั่ว, เช่น ข่าวลือระบาด, ลักษณะของโรคติดต่อที่แพร่ไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางเป็นคราว ๆ ไป, เรียกโรคที่มีลักษณะเช่นนั้น ว่า โรคระบาด เช่น อหิวาตกโรคเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endemicระบาดเป็นแห่ง,ท้องถิ่นที่มีโรค,ประจำท้องถิ่น,ประจำถิ่น,โรคเรื้อรังประจำถิ่น,เกิดประปรายประจำ,การระบาด [การแพทย์]
Epidemiology, Analyticalระบาดวิทยาวิเคราะห์ [การแพทย์]
Epidemiology, Application ofระบาดวิทยาด้านประยุกต์ [การแพทย์]
Epidemiology, Descriptiveระบาดวิทยาเชิงพรรณนา,ระบาดวิทยาด้านพรรณนา [การแพทย์]
Epidemiology, Experimentalระบาดวิทยาด้านทดลอง [การแพทย์]
Epidemiology, Experimental, Appliedระบาดวิทยาประยุกต์เชิงทดลอง [การแพทย์]
Epizootiologyระบาดวิทยาเกี่ยวกับสัตว์ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบาด[v.] (rabāt) EN: spread out ; extend far and wide ; be scattered ; be dispersed ; be disseminated   FR: se répandre ; se disperser ; se disséminer ; propager
ระบาด[adj.] (rabāt) EN: contagious   FR: contagieux ; épidémique

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epidemiology    [N] ระบาดวิทยา, See also: การศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและการแพร่ของเชื้อโรคในประชากร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asian fluเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เคยระบาดในอาเซีย., Syn. Asian influenza, Asiatic flu, Asiatic influenza
breakoutn. การแหกคุก,การฝ่าวงล้อม,การระบาดของโรค
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
epidemic(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค
epidemical(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค
epidemiology(เอพพิเดมมีออล'โลจี) n. ระบาดวิทยา., See also: epidemiological adj. ดูepidemiology epidemiologist n. ดูepidemiology
flare-up(แฟล'อัพ) n. การลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกะทันหัน,การปะทุขึ้นของอารมณ์หรือความคิดอย่างกะทันหัน,ช่วงเวลาที่สั้นมาก,การโด่งดังของชื่อเสียงที่สั้นมาก,การระบาดของโรคอย่างกะทันหัน, Syn. storm
outbreak(เอาทฺ'เบรค) n. การระเบิดออก,การแตกออก,การประทุ,การพุ,การระบาด,การจลาจล
plague(เพลก) n.,vt. (ทำให้เกิด) โรคระบาดที่ทำให้เกิดการตายมาก,กาฬโรค,โรคห่า,ภัยพิบัติ,สิ่งที่น่ารำคาญ, See also: plaguer n.
rash(แรช) adj. หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน,ไม่รอบคอบ,ไม่ยั้งคิด,สะเพร่า n. ผื่นบนผิวหนัง (เช่นลมพิษ) ,การระบาด,การแพร่หลาย., See also: rashess n., Syn. hasty,impetuous

English-Thai: Nontri Dictionary
anthrax(n) โรคระบาดสัตว์
catching(adj) ติดต่อ,แพร่หลาย,ระบาด,ดึงดูด
epidemic(adj) ที่ระบาด,ที่แพร่เชื้อ,ที่แพร่กระจาย
epidemic(n) โรคระบาด,การแพร่,การระบาด
infect(vt) ทำให้ติดเชื้อ,ระบาด,ติดต่อ,ทำให้ติดโรค
infection(n) การติดเชื้อ,โรคติดต่อ,การระบาดของโรค,ภาวะติดเชื้อ
infectious(adj) ติดต่อกัน,ระบาดถึงกัน,แพร่เชื้อ,ลาม
outbreak(n) การระบาดของโรค,การระเบิดขึ้น,การปะทุ
pest(n) โรคระบาด,โรคติดต่อ,สิ่งรบกวน,ตัวมาร
pestilence(n) โรคระบาด,กาฬโรค

German-Thai: Longdo Dictionary
Epidemie(n) |die, pl. Epidemien| โรคระบาด
Maßnahmen ergreifen(phrase) ลงมือทำ จัดการทำ เช่น Wir müssen Maßnahmen gegen SARS-Epidemie ergreifen. เราต้องลงมือหาทางแก้โรคระบาดไวรัสซาร์
Ausbreitung(n) |die, pl. Ausbreitungen| การแพร่ขยาย การระบาด, See also: S. Verbreitung, Verteilung

Are you satisfied with the result?

Go to Top