ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disband

D IH0 S B AE1 N D   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disband-, *disband*, disban
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disband[VT] เลิกล้ม, See also: ยุบ, สลายตัว, ทำให้เล็กลง, Syn. dispel, scatter, break up, disperse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disband(ดิสแบนดฺ') v. เลิก,ทำให้สลาย,ปลดออกจากประจำการ,ทำให้กระจายออก, See also: disbandment n., Syn. break up,

English-Thai: Nontri Dictionary
disband(vt) ทำให้สลาย,แยกย้าย,ทำให้กระจายไป,เลิก,ปลดประจำการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is serious. Principal Figgins is threatening to disband the club. Why are we playing this game?เรื่องร้ายแรง ผอ.ขู่จะปิดชมรมเรา Bad Reputation (2010)
We disband the team.ตอนนี้พวกนายต้องเลิกการเป็นทีม Chuck Versus the Other Guy (2010)
With this, I disband the committee for the sports festival!จากนี้คณะกรรมการกีฬาสีทั้งหมดแยกย้ายได้! From Me to You (2010)
The best way to fix the league is to disband it.วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาลีกที่จะปลดประจำการมัน Son of Batman (2014)
Tell your Unionist friend that if he will disband this little, little, um...บอกเพื่อนผู้สนับสนุนของคุณ ว่าถ้าเขาจะล้มเลิกไอ้พวก พวก เอิ่ม... Free State of Jones (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disbandI hear that popular group will be disbanded.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุบ[v.] (yup) EN: abolish ; dissolve ; disband ; do away with ; annul ; cancel ; abrogate ; rescind   FR: abolir ; dissoudre
ยุบสมาคม[v. exp.] (yup samākhom) EN: disband an association ; dissolve an association   FR: dissoudre une association

CMU English Pronouncing Dictionary
DISBAND D IH0 S B AE1 N D
DISBANDED D IH0 S B AE1 N D IH0 D
DISBANDING D IH0 S B AE1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disband (v) dˈɪsbˈænd (d i1 s b a1 n d)
disbands (v) dˈɪsbˈændz (d i1 s b a1 n d z)
disbanded (v) dˈɪsbˈændɪd (d i1 s b a1 n d i d)
disbanding (v) dˈɪsbˈændɪŋ (d i1 s b a1 n d i ng)
disbandment (n) dˈɪsbˈændmənt (d i1 s b a1 n d m @ n t)
disbandments (n) dˈɪsbˈændmənts (d i1 s b a1 n d m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
解隊[かいたい, kaitai] (n,vs) disbanding (usu. a military unit); breaking up [Add to Longdo]
解団[かいだん, kaidan] (n,vs) disbandment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disband \Dis*band"\ (?; see {Dis-}), v. t. [imp. & p. p.
   {Disbanded}; p. pr. & vb. n. {Disbanding}.] [Pref. dis- +
   band: cf. OF. desbander, F. d['e]bander, to unbind, unbend.
   See {Band}, and cf. {Disbend}, {Disbind}.]
   1. To loose the bands of; to set free; to disunite; to
    scatter; to disperse; to break up the organization of;
    especially, to dismiss from military service; as, to
    disband an army.
    [1913 Webster]
 
       They disbanded themselves and returned, every man to
       his own dwelling.           --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   2. To divorce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And therefore . . . she ought to be disbanded.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disband \Dis*band"\, v. i.
   To become separated, broken up, dissolved, or scattered;
   especially, to quit military service by breaking up
   organization.
   [1913 Webster]
 
      When both rocks and all things shall disband.
                          --Herbert.
   [1913 Webster]
 
      Human society would in a short space disband.
                          --Tillotson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disband
   v 1: cause to break up or cease to function; "the principal
      disbanded the political student organization"
   2: stop functioning or cohering as a unit; "The political wing
     of the party dissolved after much internal fighting" [syn:
     {disband}, {dissolve}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top