Search result for

กระจัดกระจาย

(48 entries)
(0.1432 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระจัดกระจาย-, *กระจัดกระจาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจัดกระจาย[V] scatter, See also: disperse, spread, Syn. กระจัดพลัดพราย, ระส่ำระสาย, ขจัดพลัดพราก, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ข้าวของและชิ้นส่วนของเครื่องบินกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณป่า, Thai definition: เรี่ยรายไป, แตกซ่านเซ็นไป, ไม่รวมอยู่ในพวกเดียวกัน
กระจัดกระจาย[V] scatter, See also: spread, disperse, Syn. กระจัดพลัดพราย, ขจัดขจาย, Example: ชาวเลมีอยู่กระจัดกระจายไปตามเกาะแก่งและชายฝั่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระจัดกระจายว. เรี่ยรายไป, แตกฉานซ่านเซ็นไป, ไม่รวมอยู่ในพวกเดียวกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sporadicกระจัดกระจาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diffuse Aggregateกระจัดกระจายอยู่เป็นหย่อมๆ [การแพทย์]
Dissemination, Asymmetricalกระจัดกระจายอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, of course, all of this food is gonna have to go somewhere... so use the blue pooper scooper, and watch your step.คราวนี้ แน่ล่ะ,อาหารทั้งหมดของมัน จะต้องกระจัดกระจายไปคนละทิศ ดังนั้นใช้ที่ตักสีฟ้า -แล้วก็ ระวังเวลาเดิน Marley & Me (2008)
# Yeah, yeah what I've got full stock # # of thoughts and dreams that scatter#เย๊ เย สิ่งที่ฉันมีอยู่เต็มคือความคิดและความฝัน แต่มันช่างกระจัดกระจายไร้ทิศทาง 500 Days of Summer (2009)
- The Dragon Balls are gone.- ดราก้อนบอลกระจัดกระจายไปแล้ว Dragonball: Evolution (2009)
And then I was trussing the poulet rôti à la normande, which is roast chicken stuffed with chicken livers and cream cheese, and it fell on the floor and the stuffing fell out into a big gooey mess.และฉันก็หวังมากกับ พูเลต์ เรติ ลา นอร์มองเด ซึ่งก็คือไก่ยัดตับไก่ผสมครีมชีส แล้วมันก็ตกลงบนพื้นและไส้ในกระจัดกระจาย Julie & Julia (2009)
- What's this? It's particles scattered all over the internet.มันเหมือนอนุภาคเล็กๆที่กระจัดกระจายไปทั่วบนอินเตอร์เน็ต The No-Brainer (2009)
They're usually on the corners. They don't stray.พวกเขามักอยู่ตามมุม ไม่กระจัดกระจาย To Hell... And Back (2009)
It looks like he might be testing his dispersal device.เหมือนว่าเขาทดลองจนอุปกรณ์กระจัดกระจาย Amplification (2009)
If body parts had been thrown out a window, they'd be scattered in nearby foliage.ถ้าชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกโยนออกมาจากหน้าต่าง มันจะกระจัดกระจายอยู่ใกล้กับเศษใบไม้ The Plain in the Prodigy (2009)
We're saying the bones and the body gunk were scattered along the track here?ว้าวเรากำลังพูดว่า กระดูกและซากศพ กระจัดกระจายไปทั่วทางรถไฟที่นี่? The Plain in the Prodigy (2009)
Yeah, they smashed every room except the nursery. That one they didn't touch.ใช่ พวกเขาทุบทุกห้องกระจัดกระจาย ยกเว้นห้องเด็กที่เขาไม่ได้แตะเลย Hopeless (2009)
The army is still dispersed.กองทัพยังกระจัดกระจายกันอยู่ Centurion (2010)
- Their hands are shaking. - Too much human meat.พวกนั้นมือสั่น โอ้ชิ้นส่วนมนุษย์ กระจัดกระจายเต็มไปหมดเลย The Book of Eli (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจัดกระจาย[adj.] (krajatkrajāi) EN: scattered ; dispersed ; spred out   FR: dispersé , épars

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break[VI] กระจัดกระจาย
be all over the place[IDM] กระจัดกระจาย, See also: อยู่ไม่เป็นที่, ไม่เรียบร้อย
blow off[PHRV] กระจัดกระจายไปด้วยแรงหรือแรงลม
dot about[PHRV] กระจัดกระจายอยู่ทั่ว, See also: เรียงรายอยู่เต็ม, เกลื่อนกลาด, Syn. dot around, scatter about
dot around[PHRV] กระจัดกระจายอยู่ทั่ว, See also: เรียงรายอยู่เต็ม, เกลื่อนกลาด, Syn. dot about, scatter about
intersperse with[PHRV] กระจายด้วย, See also: กระจัดกระจายไปด้วย
scattered[ADJ] กระจัดกระจาย, See also: ไม่เป็นระเบียบ, ระเนระนาด, เกลื่อนกลาด, Syn. strewed
scattering[ADJ] กระจัดกระจาย, See also: แตกกระเจิง, แพร่กระจาย, Syn. uneven
sporadic[ADJ] กระจัดกระจาย, See also: บางตา, ห่างๆ, กระจายๆ, Syn. isolated, separate, unconnected
straggle[VI] กระจัดกระจาย, See also: เรี่ยราด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dispel(ดิสเพล') {dispelled,dispelling,dispels} vt. ทำให้กระจัดกระจาย,ขจัด,ทำให้หมดไป, Syn. disperse,scatter
disseminate(ดิเซม'มิเนท) vt. ทำให้กระจัดกระจาย,แพร่กระจาย,เผยแพร่., See also: dissemination n. ดูdisseminate disseminator n. ดูdisseminate, Syn. promulgate,circulate,propagate
savanna(ซะแวน'นะ) n. ที่ราบทุ่ง,หญ้าที่ไม่มีต้นไม้หรือมีต้นไม้แต่อยู่กระจัดกระจาย,ที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในเขตร้อน
savannah(ซะแวน'นะ) n. ที่ราบทุ่ง,หญ้าที่ไม่มีต้นไม้หรือมีต้นไม้แต่อยู่กระจัดกระจาย,ที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในเขตร้อน
scatter(สแคท'เทอะ) vt.,vi.,n. (การ,ทำให้) กระจัดกระจาย,ทำให้กระเจิง,สาด,โปรย,หว่าน,ทำให้แสงหรือรังสีหักเห,สิ่งที่กระจัดกระจาย, See also: scatterable adj. scatterer n.
scatteringadj. กระจัดกระจาย,แตกกระเจิง,แพร่กระจาย,หรอมแหรม. n. จำนวนเล็กน้อยที่อยู่กระจัดกระจาย,
sporadic(สพอแรด'ดิค) adj. เป็นครั้งเป็นคราว,เป็นพัก ๆ ,เป็นระยะ,กระจัดกระจาย,บางตา., Syn. sporadical., See also: sporadically adv. sporadicity n., Syn. rare,infrequent
squander(สควอน'เดอะ) vt.,n. (การ) ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ใช้สิ้นเปลือง,ถลุง,ทำให้กระจาย,ทำให้กระจัดกระจาย
straggle(สแทรก'เกิล) vi. หลงทาง,หลงพวก,พลัดฝูง,พลัดพราก,ล้าหลัง,กระจัดกระจาย,เรี่ยราด -straggler n., See also: stragglingly adv.
straggly(สแทรก'ลี) adj. พลัดพราก,กระจัดกระจาย, Syn. straggling

English-Thai: Nontri Dictionary
scatter(vi) กระจัดกระจาย,แยกย้ายกันไป,แตกกระเจิง
sparse(adj) กระจัดกระจาย,เบาบาง,ห่างๆ,หร็อมแหร็ม
splatter(vt) กระจัดกระจาย,กระเซ็น,สาดน้ำ,พูดไม่คล่อง
sporadic(adj) เป็นพักๆ,ประปราย,เป็นระยะๆ,กระจัดกระจาย
squander(vt) ถลุง,ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ทำให้กระจัดกระจาย
straggle(vi) เรี่ยราด,กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก
stray(adj) กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน
stud(vt) ทำให้เป็นปุ่ม,ใส่ตะปู,กระจัดกระจาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
散る[ちる, chiru] Thai: กระจัดกระจาย English: to scatter (e.g. blossoms)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top