ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-coward-

K AW1 ER0 D   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: coward, *coward*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coward[ADJ] ขี้ขลาด, Syn. cowardly, fearful
coward[N] คนขี้ขลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coward(คาว'เอิร์ด) n. คนขี้ขลาด,คนอ่อนแอ. adj. ขี้ขลาด,มีความกลัว,อ่อนแอ,ไร้ความกล้า

English-Thai: Nontri Dictionary
coward(n) คนขี้ขลาดตาขาว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You filthy coward!ไอ้ขี้ขลาด! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You see as soon as these cowards hear there are blue shirts around they run.เห็นไหม พอได้ยินว่าพวกเสื้อน้ำเงินมา ไอ้ขี้ขลาดพวกนี้ก็เผ่นแน่บ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You became a priest because you were too much of a coward to do what I do!นายมาเป็นพระก็เพราะ... ...ขี้ขลาดเกินกว่าจะทำอย่างฉัน! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
That's a coward, sir.นั่นคือเป็นคนขี้ขลาดครับ เรากำลังมุ่งหน้าจะมีหนึ่งที่ กำลังมาแรง How I Won the War (1967)
Do you get much thievery, cowardice, things like that?คุณจะได้รับมาก ลักทรัพย์ขี้ขลาดสิ่งเช่นนั้น? ไม่ไม่. How I Won the War (1967)
On the whole, no thievery, no fibbing, no arguing with a superior officer, no treachery, no cowardice, not much rape.ไม่เถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เหนือกว่า ไม่มีการทรยศขี้ขลาดไม่มีไม่ได้ ข่มขืนมาก ฉันไม่ยอมข่มขืน How I Won the War (1967)
He's a private soldier. He's a stinking coward.เขาเป็นคนขี้ขลาดเหม็น How I Won the War (1967)
They've got you wrong, you're not a coward.พวกนั้นเข้าใจผิด นายไม่ขี้ขลาด The Road Warrior (1981)
Stupid, maybe, but not a coward.อาจโง่เง่าบ้าง แต่ไม่ขี้ขลาดแน่ The Road Warrior (1981)
A lion. A cowardly lion.สิงโต ขี้ขลาด Return to Oz (1985)
Oh, Cowardly Lion!โอ๊ะ คุณสิงโตขี้ขลาด Return to Oz (1985)
Goodbye, Cowardly Lion.ลาก่อน สินโตขี้ขลาด Return to Oz (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cowardAre you suggesting that I'm a coward?
cowardCowards die many times before their deaths.
cowardHe always shows cowardice.
cowardHe called me a coward.
cowardHe is a bit of a coward.
cowardHe is nothing more than a coward.
cowardHe is not the coward that he was ten years ago.
cowardHe is too much of a coward to attempt it.
cowardHe resented being called a coward.
cowardHe was accused of cowardice.
cowardHe was denounced as a coward.
cowardHe went so far as to that I was coward.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนขี้ขลาด[N] coward, See also: craven, poltroon, Syn. คนขี้กลัว, คนขลาด, คนตาขาว, Ant. คนกล้าหาญ, Example: ข้าไม่มีวันไปคบกับคนขี้ขลาดอย่างพวกมันหรอก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มักกลัว ไม่กล้าทำสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนขี้ขลาด[n. exp.] (khon khīkhlāt) EN: coward   FR: peureux [m] ; peureuse [f] ; poltron [m] ; poltronne [f] ; lâche [m] ; froussard [m] (fam.) ; froussarde [f] (fam.) ; trouillard [m] (fam.) ; trouillarde [f] (fam.) ; dégonflé [m] ; couard [m] (litt.) ; couarde [f] (litt.) ; pétochard [m] (fam.) ; pétocha
คนขี้กลัว[n. exp.] (khon khīklūa) EN: coward   
คนขลาด[n. exp.] (khon khlāt) EN: coward   FR: peureux [m] ; peureuse [f] ; poltron [m] ; poltronne [f] ; lâche [m] ; froussard [m] (fam.) ; froussarde [f] (fam.) ; trouillard [m] (fam.) ; trouillarde [f] (fam.) ; dégonflé [m] ; couard [m] (litt.) ; couarde [f] (litt.) ; pétochard [m] (fam.) ; pétocha
คนตาขาว[n. exp.] (khon tākhāo) EN: coward   

CMU English Pronouncing Dictionary
COWARD    K AW1 ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coward    (n) kˈauəd (k au1 @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懦夫[nuò fū, ㄋㄨㄛˋ ㄈㄨ, ] coward, #38,647 [Add to Longdo]
胆小鬼[dǎn xiǎo guǐ, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨㄟˇ, / ] coward, #41,800 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coward \Cow"ard\ (kou"?rd), a. [OF. couard, coard, coart, n. and
   adj., F. couard, fr. OF. coe, coue, tail, F. queue (fr. L.
   coda, a form of cauda tail) + -ard; orig., short-tailed, as
   an epithet of the hare, or perh., turning tail, like a scared
   dog. Cf. {Cue}, {Queue}, {Caudal}.]
   1. (Her.) Borne in the escutcheon with his tail doubled
    between his legs; -- said of a lion.
    [1913 Webster]
 
   2. Destitute of courage; timid; cowardly.
    [1913 Webster]
 
       Fie, coward woman, and soft-hearted wretch. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Belonging to a coward; proceeding from, or expressive of,
    base fear or timidity.
    [1913 Webster]
 
       He raised the house with loud and coward cries.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Invading fears repel my coward joy.  --Proir.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coward \Cow"ard\, n.
   A person who lacks courage; a timid or pusillanimous person;
   a poltroon.
   [1913 Webster]
 
      A fool is nauseous, but a coward worse. --Dryden.
 
   Syn: Craven; poltroon; dastard.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coward \Cow"ard\, v. t.
   To make timorous; to frighten. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      That which cowardeth a man's heart.   --Foxe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coward
   n 1: a person who shows fear or timidity
   2: English dramatist and actor and composer noted for his witty
     and sophisticated comedies (1899-1973) [syn: {Coward}, {Noel
     Coward}, {Sir Noel Pierce Coward}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top