ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

craven

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -craven-, *craven*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craven(adj) ขี้ขลาด, Syn. cowardly, timid
cravenly(adv) อย่างขี้ขลาด, Syn. cowardly, timidly
cravenness(adj) ความขี้ขลาด, Syn. cowardliness, cowardice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
craven(เคร'เวิน) adj. ขลาด, ขี้ขลาด, ตาขาว n. คนขี้ขลาด. vt. ทำให้ขี้ขลาด., See also: cravenness n. ดูcraven, Syn. dastardly, cowardly

English-Thai: Nontri Dictionary
craven(adj) ขี้ขลาดตาขาว, ขลาดกลัว
craven(n) คนขี้ขลาดตาขาว, ความขี้ขลาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What has Craven offered you?-แล้วคราเวนเขาให้อะไรเธอล่ะ Becoming Jane (2007)
That you have to commit your craven acts of adultery In between classes? What?นายเลยต้องแอบคบชู้กัน ระหว่างการสอน? Mattress (2009)
24-year-old Emma Craven was gunned down... outside this Roslindale home on the porch behind me.สวัสดี ? (เสียงสายถูกตัด) Edge of Darkness (2010)
Detective Craven came across or had a run-in with while he was working.ใช่, พ่อสบายดี Edge of Darkness (2010)
Get Detective Craven a ginger ale, would you?- ค้นหาว่าอะไรเกิดขึ้นน่ะหรือ - สิ่งที่เกิดขึ้น มันมีอยู่ในหนังสือพิมพ์หมดแล้ว Edge of Darkness (2010)
What, in your opinion, would be the consequences if Craven opens his mouth?ไม่ใช่พลเมืองอเมริกา และคุณก็สร้างความด่างพร้อยให้พวกเขา Edge of Darkness (2010)
A strange new twist in the Emma Craven case.เปิดดูประวัติในแฟ้มของเธอ เธอถูกหาว่าเป็นพวกก่อการร้าย ใช่ไหม ? Edge of Darkness (2010)
We can't risk dealing with Craven yet....คือการค้นคว้าและการพัฒนา Edge of Darkness (2010)
I understand you had a chance to terminate Detective Craven and did not do so.ไปทำงานทุกวัน พูดกับตัวเองเสมอ Edge of Darkness (2010)
Craven self-preservation.ความขี้ขลาดและอนุรักษ์นิยม The Devil You Know (2010)
You're rehashing the details of your failed marriage with the very lemur who rejected the bestial horror of your craven sexual advances.นายคิดแก้ไข ชีวิตแต่งงานที่ล้มเหลว กับลิงลีเมอร์ ที่ปฏิเสธการสมสู่ แบบพิศดารของนาย Blame It on the Alcohol (2011)
And I've often admired the craven heartlessness of your pointless, vindictive back-stabbing.ชั้นล่ะชื่นชอบความเลือดเย็นแต่ขี้ขลาด ประเภทแก้แค้นแบบแทงข้างหลังแต่งี่เง้าสิ้นดีของเธอซะจริงๆ The Spanish Teacher (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนขี้ขลาด(n) coward, See also: craven, poltroon, Syn. คนขี้กลัว, คนขลาด, คนตาขาว, Ant. คนกล้าหาญ, Example: ข้าไม่มีวันไปคบกับคนขี้ขลาดอย่างพวกมันหรอก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มักกลัว ไม่กล้าทำสิ่งต่างๆ
ตะโกรง(adv) cravenly, See also: exert very effort to acquire, to desire exceedingly, Syn. ทะเยอทะยาน, อยาก, ตะกลาม
ความขี้ขลาด(n) cowardice, See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness, Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า, Ant. ความองอาจ, ความกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ขลาด[khīkhlāt] (adj) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven  FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขลาด[khlāt] (adj) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous  FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
แหย[yaē] (v) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
craven
cravens
craven's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craven
cravens

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレバネット[kurebanetto] (n) cravenette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craven \Cra"ven\ (kr?"v'n), a. [OE. cravant, cravaunde, OF.
   cravant? struck down, p. p. of cravanter, crevanter, to
   break, crush, strike down, fr. an assumed LL. crepantare, fr.
   L. crepans, p. pr. of crepare to break, crack, rattle. Cf.
   {Crevice}, {Crepitate}.]
   Cowardly; fainthearted; spiritless. "His craven heart."
   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The poor craven bridegroom said never a word. --Sir. W.
                          Scott.
   [1913 Webster]
 
      In craven fear of the sarcasm of Dorset. --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craven \Cra"ven\, n. [Formerly written also cravant and
   cravent.]
   A recreant; a coward; a weak-hearted, spiritless fellow. See
   {Recreant}, n.
   [1913 Webster]
 
      King Henry. Is it fit this soldier keep his oath?
      Fluellen. He is a craven and a villain else. --Shak.
 
   Syn: Coward; poltroon; dastard.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craven \Cra"ven\, v. t. [imp. & p. p. {Cravened} (-v'nd); p. pr.
   & vb. n. {Cravening}.]
   To make recreant, weak, spiritless, or cowardly. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      There is a prohibition so divine,
      That cravens my weak hand.        --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 craven
   adj 1: lacking even the rudiments of courage; abjectly fearful;
       "the craven fellow turned and ran"; "a craven proposal to
       raise the white flag"; "this recreant knight"- Spenser
       [syn: {craven}, {recreant}]
   n 1: an abject coward [syn: {poltroon}, {craven}, {recreant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top