ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

craven

K R EY1 V AH0 N   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -craven-, *craven*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craven[ADJ] ขี้ขลาด, Syn. cowardly, timid
cravenly[ADV] อย่างขี้ขลาด, Syn. cowardly, timidly
cravenness[ADJ] ความขี้ขลาด, Syn. cowardliness, cowardice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
craven(เคร'เวิน) adj. ขลาด,ขี้ขลาด,ตาขาว n. คนขี้ขลาด. vt. ทำให้ขี้ขลาด., See also: cravenness n. ดูcraven, Syn. dastardly,cowardly

English-Thai: Nontri Dictionary
craven(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ขลาดกลัว
craven(n) คนขี้ขลาดตาขาว,ความขี้ขลาด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm also engaged to go to the West Indies with Lord Craven's expedition against the French, as chaplain.ผมจะต้องเดินทางไปเวสท์ อินดี้ส์ กับคณะสำรวจของลอร์ดคราเวน ในฐานะอนุศาสนาจารย์เพื่อต่อต้านฝรั่งเศส Becoming Jane (2007)
- What has Craven offered you?-แล้วคราเวนเขาให้อะไรเธอล่ะ Becoming Jane (2007)
Cassandra, who is forsaking us for her brother Edward and his family at the coast whilst Robert voyages to the West Indies with Lord Craven's expedition.คาสซานดร้า จะจากพวกเราไปอยู่กับ เอ็ดเวิร์ดพี่ชายและครอบครัวที่ชายทะเล ส่วนโรเบิร์ตก็จะเดินทางไปเวสท์ อินดี้ส์ กับคณะสำรวจของลอร์ดคราเวน Becoming Jane (2007)
Yellow fever. Lord Craven, he wrote.ไข้เหลือง ลอร์ดคราเวนเขียนมาบอกอย่างนั้น Becoming Jane (2007)
That you have to commit your craven acts of adultery In between classes? What?นายเลยต้องแอบคบชู้กัน ระหว่างการสอน? Mattress (2009)
Craven!ปกติพ่อจะถือมันติดมืออยู่เสมอ Edge of Darkness (2010)
Emma Craven's phone.ดีล่ะ, ถ้าแกต้องการใช้ปรัชญานั้น ฉันจะใช้ปรัชญานั้นร่วมกับแกด้วย Edge of Darkness (2010)
Emma Craven, 24, an MIT graduate, was killed in front of her home in Roslindale... by a man thought to be targeting her father.ให้ทุกคนออกไปจากที่นี่ ไม่ชอบให้พวกเขาจ้องมาที่ฉันนี่ ให้พวกเขาไปได้แล้ว, ทำอะไรเสร็จ ก็ควรออกไปได้แล้ว, ออกไป, ออกไปให้หมด Edge of Darkness (2010)
24-year-old Emma Craven was gunned down... outside this Roslindale home on the porch behind me.สวัสดี ? (เสียงสายถูกตัด) Edge of Darkness (2010)
Detective Craven came across or had a run-in with while he was working.ใช่, พ่อสบายดี Edge of Darkness (2010)
Emma Charlotte Craven?ยังไม่ประจักษ์แจ่มแจ้ง ถ้าคุณมีปืนหรืออะไรบางอย่าง-- Edge of Darkness (2010)
-Hello? -Hello. My name is Tom Craven.เหรอ ผมก็ปกครองตนเองแบบอิสระ Edge of Darkness (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนขี้ขลาด[N] coward, See also: craven, poltroon, Syn. คนขี้กลัว, คนขลาด, คนตาขาว, Ant. คนกล้าหาญ, Example: ข้าไม่มีวันไปคบกับคนขี้ขลาดอย่างพวกมันหรอก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มักกลัว ไม่กล้าทำสิ่งต่างๆ
ตะโกรง[ADV] cravenly, See also: exert very effort to acquire, to desire exceedingly, Syn. ทะเยอทะยาน, อยาก, ตะกลาม
ความขี้ขลาด[N] cowardice, See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness, Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า, Ant. ความองอาจ, ความกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ขลาด[adj.] (khīkhlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven   FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขลาด[adj.] (khlāt) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous   FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAVEN    K R EY1 V AH0 N
CRAVENS    K R EY1 V AH0 N Z
CRAVEN'S    K R EY1 V AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craven    (n) krˈɛɪvn (k r ei1 v n)
cravens    (n) krˈɛɪvnz (k r ei1 v n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレバネット[, kurebanetto] (n) cravenette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craven \Cra"ven\ (kr?"v'n), a. [OE. cravant, cravaunde, OF.
   cravant? struck down, p. p. of cravanter, crevanter, to
   break, crush, strike down, fr. an assumed LL. crepantare, fr.
   L. crepans, p. pr. of crepare to break, crack, rattle. Cf.
   {Crevice}, {Crepitate}.]
   Cowardly; fainthearted; spiritless. "His craven heart."
   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The poor craven bridegroom said never a word. --Sir. W.
                          Scott.
   [1913 Webster]
 
      In craven fear of the sarcasm of Dorset. --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craven \Cra"ven\, n. [Formerly written also cravant and
   cravent.]
   A recreant; a coward; a weak-hearted, spiritless fellow. See
   {Recreant}, n.
   [1913 Webster]
 
      King Henry. Is it fit this soldier keep his oath?
      Fluellen. He is a craven and a villain else. --Shak.
 
   Syn: Coward; poltroon; dastard.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craven \Cra"ven\, v. t. [imp. & p. p. {Cravened} (-v'nd); p. pr.
   & vb. n. {Cravening}.]
   To make recreant, weak, spiritless, or cowardly. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      There is a prohibition so divine,
      That cravens my weak hand.        --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 craven
   adj 1: lacking even the rudiments of courage; abjectly fearful;
       "the craven fellow turned and ran"; "a craven proposal to
       raise the white flag"; "this recreant knight"- Spenser
       [syn: {craven}, {recreant}]
   n 1: an abject coward [syn: {poltroon}, {craven}, {recreant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top