ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

timorousness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timorousness-, *timorousness*, timorousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา timorousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *timorousness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
timorousness[N] ความขี้กลัว, See also: ความขี้ตื่น, ความขี้ขลาด, ความขี้ตกใจ, Syn. timidness

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขี้ขลาด[N] cowardice, See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness, Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า, Ant. ความองอาจ, ความกล้าหาญ

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timorous \Tim"or*ous\, a. [LL. timorosus, from L. timor fear;
   akin to timere to fear. See {Timid}.]
   1. Fearful of danger; timid; deficient in courage. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Indicating, or caused by, fear; as, timorous doubts. "The
    timorous apostasy of chuchmen." --Milman.
    [1913 Webster] -- {Tim"or*ous*ly}, adv. --
    {Tim"or*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 timorousness
   n 1: fear of the unknown or unfamiliar or fear of making
      decisions [syn: {timidity}, {timidness}, {timorousness}]
   2: fearfulness in venturing into new and unknown places or
     activities [syn: {timidity}, {timorousness}] [ant:
     {boldness}, {daring}, {hardihood}, {hardiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top