Search result for

ปรองดอง

(43 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรองดอง-, *ปรองดอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรองดอง[V] harmonize, See also: be reconciled, be in harmony, compromise, come to terms, be in concord, Syn. ออมชอม, ประนีประนอม, ยอมกัน, ไม่แก่งแย่งกัน, กลมกลืน, สมัครสมาน, ลงรอย, Example: พี่น้องคู่นี้ปรองดองกันดีนะ, Thai definition: ตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย, ตกลงกันด้วยไมตรีจิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรองดอง(ปฺรอง-) ก. ออมชอม, ประนีประนอม, ยอมกัน, ไม่แก่งแย่งกัน, ตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย, ตกลงกันด้วยไมตรีจิต.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two ancient families lived in harmony at the edge of the valley.สองตระกูลเก่าแก่ อยู่อย่างปรองดอง ใกล้ๆ หุบเขา The Secret of Moonacre (2008)
The rainbow nation starts here.ความปรองดองของประเทศ.. เริ่มต้นที่นี่แหละ Invictus (2009)
There's not exactly going to be the rainbow nation out there.เราอาจจะไม่ได้เห็นความปรองดอง.. เท่าไหร่หรอกนะวันนี้ Invictus (2009)
With other couples, the lucky ones, it highlights the essential harmony of their partnership.กับคู่รักคู่อื่นๆ คู่ที่โชคดี มันเน้นให้เห็นถึงความปรองดอง ในการเป็นคู่ชีวิตของพวกเขา Bride Wars (2009)
In an attempt to control the violence, the two parties also unveiled a new peacekeeping force.มีความพยายามจะควบคุมความรุนแรง ทั้งสองพรรคเปิดตัวนโยบายปรองดอง แต่ไม่สำเร็จ The Bang Bang Club (2010)
We all yearn for reconciliation, for catharsis.เราทุกคนโหยหาความปรองดองสำหรับถ่าย Inception (2010)
Together, we are committed to the promotion of tolerance.แต่เราสัญญาว่าจะส่งเสริม ความปรองดองนี้ไปด้วยกัน The Bishop Revival (2010)
Not to worry. I happen to be an expert mediator.ไม่ต้องห่วงหรอก ฉันเป็นนักสร้างความปรองดองมืออาชีพ Shattered Bass (2011)
If we do not have money for war, then we only have one choice, and that's to make peace with the revolutionaries.เราก็มีอีกแค่ทางเลือกเดียว คือปรองดองกับกลุ่มนักปฏิวัติ กล้าดียังไง 1911 (2011)
How dare you!ไปปรองดองก็เท่ากับยอมรับมัน 1911 (2011)
I'll never agree to making peace!ข้าไม่มีวันเห็นด้วยที่เจ้าคิดจะไปปรองดอง 1911 (2011)
Just the same, now that you and Alex are on better terms I'd like you to use her as a resource.ก็แทบจะเหมือนกัน ทีนี้เธอกับอเล็กซ์ปรองดองกันดีแล้ว ฉันอยากให้เธอใช้เขาเป็นข้อมูล Glass Houses (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรองดอง[v.] (prøngdøng) EN: harmonize ; be reconciled ; be in harmony ; compromise ; come to terms ; be in concord   FR: concilier ; harmoniser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harmonize[VI] ้เข้ากันได้, See also: ปรองดอง, กลมกลืน
harmonize[VT] ้เข้ากันได้, See also: ปรองดอง, กลมกลืน
harmonize[VI] ประสานกัน, See also: ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน
harmonize[N] ประสานกัน, See also: ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน
reconcile with[PHRV] ปรองดอง, See also: ทำให้เข้ากัน, Syn. square with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absonant(แอบ' โซนัน) adj. ไม่ปรองดองกัน
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
adjust(อะจัสทฺ') vt. ปรับ,ปรับตัว,จัด,ปรองดอง, Syn. adapt, regulate, harmonize)
adjustment(อะจัสทฺ' เมินทฺ) n. การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง, การแก้ไข, ตัวปรับ
atone(อะโทน') vt.,vi. ชดเชย,ไถ่คืน, แก้ไข,ตกลง,ทำให้ปรองดองกัน. -atonable adj. -atoner n., Syn. expiate, repent)
bon accord)n. ความปรองดองซึ่งกันและกัน
conciliate(คันซิล'ลีเอท) {conciliated,conciliating,conciliates} vt. ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ผูกไมตรี,ชนะใจ,ประนีประนอม., See also: conciliation n. ดูconciliate, Syn. appease,placate
conciliator(คันซิล'ลีเอเทอะ) n. ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ทำให้ปรองดองกันได้,ผู้ประนีประนอมให้ยอมกัน
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน,การปรองดองกัน,การลงรอยกัน,สัญญา,ข้อตกลง,ความสงบ,มิตรภาพ,เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord,agreement,treaty ###A. discord

English-Thai: Nontri Dictionary
conciliate(vt) ทำให้ปรองดองกัน,ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม
concord(n) การลงรอยกัน,ความปรองดองกัน,ข้อตกลง,สัญญา
discordant(adj) ไม่ปรองดองกัน,บาดหมางกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่สามัคคีกัน
harmonious(adj) เข้ากัน,กลมกลืนกัน,ประสาน,ลงรอย,ปรองดอง,สามัคคี
harmonize(vi) เข้ากัน,ประสานกัน,ลงรอยกัน,ปรองดองกัน,สามัคคีกัน
harmony(n) ความกลมกลืนกัน,การประสาน,ความปรองดอง,ความสามัคคี
irreconcilable(adj) ปรองดองกันไม่ได้,เข้ากันไม่ได้
rapport(n) ความสามัคคี,ความปรองดอง,สายสัมพันธ์,ไมตรีจิต
reconcile(vt) ทำให้ปรองดอง,ทำให้คืนดี,ไกล่เกลี่ย
tenable(adj) กันไว้ได้,รักษาไว้ได้,ปรองดองกันได้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ปรองดอง English: harmony

German-Thai: Longdo Dictionary
versöhnen(vt) |versöhnte, hat versöhnt| คนสองคนหรือฝ่ายสองฝ่ายกลับมาปรองดองกันได้อีกครั้ง, See also: die Versöhnung
Versöhnung(n) |die| การกลับมาปรองดองหรือ สามัคคีกันอีกครั้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top