ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concordat

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concordat-, *concordat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concordat[N] ข้อตกลง, Syn. compact, covenant, formal agreement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concordat(คอนคอร์'แดท) n. ข้อตกลงเป็นทางการ,สัญญา,สนธิสัญญาระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์, See also: concordatory adj., Syn. concord

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concordat (Fr.)ความตกลงระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concordat (Fr.)๑. ข้อตกลงประนอมหนี้ (ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้) (ก. ฝรั่งเศส)๒. ความตกลงระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาล (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concordat    (n) kˈənkˈɔːdæt (k @1 n k oo1 d a t)
concordats    (n) kˈənkˈɔːdæts (k @1 n k oo1 d a t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンコルダート[, konkoruda-to] (n) concordat (ger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concordat \Con*cor"dat\, n. [F. concordat, L. concordato, prop.
   p. p. of concordare. See {Concord}.]
   1. A compact, covenant, or agreement concerning anything.
    [1913 Webster]
 
   2. An agreement made between the pope and a sovereign or
    government for the regulation of ecclesiastical matters
    with which both are concerned; as, the concordat between
    Pope Pius VII and Bonaparte in 1801. --Hook.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concordat
   n 1: a signed written agreement between two or more parties
      (nations) to perform some action [syn: {covenant},
      {compact}, {concordat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top