ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concordance

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concordance-, *concordance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concordance[N] ความสอดคล้องกัน, See also: ความกลมเกลียว, Syn. agreement, harmony

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concordance(คอนคอร์'เดินซฺ) n. การตกลงกัน,ความสอดคล้องกัน,ดรรชนีเรื่องตามอักษร

English-Thai: Nontri Dictionary
concordance(n) ความสอดคล้อง,ความกลมกลืน,การตกลงกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concordanceคำในบริบท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concordance Rateอัตราความสอดคล้องกัน,อัตราของการเป็นโรคเหมือนกัน,โอกาสที่คู่แฝดจะเป็นเบาหวานด้วย [การแพทย์]
Concordancesความสอดคล้อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concordanceWe studied the Concordance to Shakespeare to accumulate examples of alliteration.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสอดคล้องกัน[n. exp.] (khwām søtkhløng kan) EN: concordance ; congruence ; coherence ; compatibility   FR: concordance [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concordance (n) kˈənkˈɔːdəns (k @1 n k oo1 d @ n s)
concordances (n) kˈənkˈɔːdənsɪz (k @1 n k oo1 d @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンコーダンス[, konko-dansu] (n) concordance [Add to Longdo]
用語索引[ようごさくいん, yougosakuin] (n) {comp} concordance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一致[いっち, icchi] match (vs), concordance [Add to Longdo]
用語索引[ようごうさくいん, yougousakuin] concordance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concordance \Con*cord"ance\, n. [F., fr. LL. concordantia.]
   1. Agreement; accordance.
    [1913 Webster]
 
       Contrasts, and yet concordances.   --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) Concord; agreement. [Obs.] --Aschlam.
    [1913 Webster]
 
   3. An alphabetical verbal index showing the places in the
    text of a book where each principal word may be found,
    with its immediate context in each place.
    [1913 Webster]
 
       His knowledge of the Bible was such, that he might
       have been called a living concordance. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. A topical index or orderly analysis of the contents of a
    book.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concordance
   n 1: a harmonious state of things in general and of their
      properties (as of colors and sounds); congruity of parts
      with one another and with the whole [syn: {harmony},
      {concord}, {concordance}]
   2: agreement of opinions [syn: {harmony}, {concord},
     {concordance}]
   3: an index of all main words in a book along with their
     immediate contexts

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 concordance /kɔ̃kɔʀdɑ̃s/ 
  accord; accordance; agreement; concurrence; responsibility

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top