ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concords

K AA1 N K AO2 R D   
130 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concords-, *concords*, concord
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา concords มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *concords*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concord[N] ความเป็นมิตรภาพกัน, See also: ความกลมเกลียว, Syn. friendship
concord[N] ความสอดคล้องกัน, Syn. harmony, accord
concordat[N] ข้อตกลง, Syn. compact, covenant, formal agreement
concordant[ADJ] สอดคล้องกัน, Syn. agreeing, harmonious, consonant
concordance[N] ความสอดคล้องกัน, See also: ความกลมเกลียว, Syn. agreement, harmony

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน,การปรองดองกัน,การลงรอยกัน,สัญญา,ข้อตกลง,ความสงบ,มิตรภาพ,เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord,agreement,treaty ###A. discord
concordance(คอนคอร์'เดินซฺ) n. การตกลงกัน,ความสอดคล้องกัน,ดรรชนีเรื่องตามอักษร
concordant(คันคอร์'เดินทฺ) adj. ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งลงรอยกัน, Syn. harmonious
concordat(คอนคอร์'แดท) n. ข้อตกลงเป็นทางการ,สัญญา,สนธิสัญญาระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์, See also: concordatory adj., Syn. concord

English-Thai: Nontri Dictionary
concord(n) การลงรอยกัน,ความปรองดองกัน,ข้อตกลง,สัญญา
concordance(n) ความสอดคล้อง,ความกลมกลืน,การตกลงกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accordant drainage; concordant drainageทางน้ำร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
concordการตกลงยินยอม, การตกลงประนีประนอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concordanceคำในบริบท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
concordant drainage; accordant drainageทางน้ำร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
concordant intrusion๑. การแทรกซอนร่วมแนว๒. หินอัคนีแทรกซอนร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
concordat (Fr.)ความตกลงระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concordat (Fr.)๑. ข้อตกลงประนอมหนี้ (ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้) (ก. ฝรั่งเศส)๒. ความตกลงระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาล (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concordความสามัคคี [TU Subject Heading]
Concordancesความสอดคล้อง [TU Subject Heading]
Declaration of ASEAN Concord IIปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่ 2 ผู้นำประเทศสมาชิก อาเซียนได้ลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่เกาะบาหลี เมื่อเดือนตุลาคม 2547 กำหนดที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายใน พ.ศ. 2563 [การทูต]
Concordance Rateอัตราความสอดคล้องกัน,อัตราของการเป็นโรคเหมือนกัน,โอกาสที่คู่แฝดจะเป็นเบาหวานด้วย [การแพทย์]
Gonotropic Concordanceกิจกรรมการหาอาหารของยุงตัวเมีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Concord, license number 2587, please remove your vehicle!เลขทะเบียน 2587 ช่วยเลื่อนรถด้วยค่ะ Christmas in August (1998)
Concordantly, while your first question may be the most pertinent you may or may not realize it is also the most irrelevant.อย่างที่คาดหวัง, คำถามแรกของคุณ อาจจะตรงประเด็นที่สุด คุณอาจจะตระหนักหรือไม่ว่ามันตรงประเด็นที่สุด The Matrix Reloaded (2003)
- Now, class, who were the couriers ordered to ride to Concord to warn that the British were coming?-เอาละ นักเรียน ใครเป็นคนนำ ข่าวมาบอกว่า อังกฤษกำลังบุก An American Haunting (2005)
Two lanterns in the steeple signaled Paul Revere... that British were on their way to Concord.สองโคมไฟในยอดส่งสัญญาณพอลรีเวียร์ ว่าอังกฤษอยู่ในทางของ พวกเขาเพื่อความสามัคคี Sex Trek: Charly XXX (2007)
Make the next right onto Concord.แล้วขวาข้างหน้าไป คอนคอร์ด Live Free or Die Hard (2007)
So, you're Mr. Concord now?ตกลงคุณคือ มิสเตอร์คอนคอร์ด ? Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Concorde Hotel, please.โรงแรมคองคอร์ด The International (2009)
This is the beginning. The battle of concord,นี่มันแค่เบิกโรงมันแค่จุดเริ่มต้น You Don't Know Jack (2010)
To our moon, concordia.ไปอยู่ที่ดวงจันทร์คอนคอร์เดีย The Mandalore Plot (2010)
Moon, concordia.ดวงจันทร์ของเรา คอนคอร์เดีย The Mandalore Plot (2010)
They use on concordia, our moon.ที่ใช้บนคอนคอร์เดีย ดวงจันทร์ของเรา The Mandalore Plot (2010)
the concordian moon is aดวงจันทร์คอนคอร์เดียเป็น The Mandalore Plot (2010)
With the death of a concordian.การตายของชาวคอนคอร์เดียนด้วยแล้ว The Mandalore Plot (2010)
I thought concordia was anข้าคิดว่าคอนคอร์เดียเป็น The Mandalore Plot (2010)
Bishop and his men, riding high from the slaughter in Concord, drunk on blood and thirsty for more.บิชอปกับคนของเขาน่ะ เดินทางกันมาจากการนองเลือดที่คอนคอร์ด กำลังเมาเลือดจนบ้าได้ที่เชียวล่ะ Going Dutch (2011)
Battles of Lexington and Concord were fought not too far from here.สมรภูมิเล็กซิงตันและคองคอร์ด อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ Eight Hours (2011)
In fact, many refer to it as Paul Revere's Midnight Ride since he was the first to yell, "The British are coming!" as he rode into Concord."ทหารอังกฤษมาแล้ว" แล้วเขาก็ขี่ม้าไปคอนคอร์ด ขอประทานโทษที่รบกวนครับ แต่ พอล รีเวียร์ ไม่เคยไปถึงคอนคอร์ด The Midnight Ride (2013)
Paul Revere never arrived in Concord. That was Samuel Prescot's route."พวกทหารประจำการกำลังมา" ไม่ใช่ "พวกทหารอังกฤษกำลังมา" The Midnight Ride (2013)
I have come to value the concord I found with my fellow detainees.ฉันต้องนับถือมิตรภาพ ที่มีในหมู่เพื่อนผู้ถูกจองจำ I, Witness (2015)
- Concord, Massachusetts.- Concord, Massachusetts. It Happened to Jane (1959)
Hotel Concordia in Neuilly.Das Concordia Hotel in Neuilly. Classe Tous Risques (1960)
Look, isn't the Concorde gorgeous!Schau mal. Schön, die Place de la Concorde! Breathless (1960)
How many Minutemen did you have when they fired... the "shot heard round the world"?Wie viele waren in Concord, als der Schuss in aller Welt widerhallte? Exodus (1960)
Between Rond-Point and Concorde, the idea came to me.Zwischen Rond-Point und Concorde kam mir die rettende Idee. The Lions Are Loose (1961)
It was produced by Georges de Beauregard and Carlo Ponti for Rome-Paris Films, Concordia, C.C. Champion, Rome.Georges de Beauregard und Carlo Ponti produzierten ihn für Rome-Paris Films, Concordia, C.C. Champion in Rom. Contempt (1963)
There it is, 73rd Street and Concord Avenue.Da ist es ja, 73. Straße, Ecke Concord Avenue. Batman: The Movie (1966)
We are now coming into Place de la Concorde. One of the most beautiful squares in Paris.Wir kommen jetzt zum Place de la Concorde, dem schönsten Platz. The Night of the Generals (1967)
Was, until they spilled his head in the Place de la Concorde.Sie zertrümmerten seinen Kopf auf dem Place de la Concorde. Targets (1968)
Come on, concorde.Komm, Concorde. Dennis Moore (1973)
And his horse, concordeDennis Moore Dennis Moore Mit ihm Concorde, sein Pferd Dennis Moore (1973)
Hello, Citroen DS, license 438ZA75, carrying the boat Germaine II, is heading towards Place de la Concorde.Achtung! Der DS mit dem Kennzeichen 438 ZA 75 mit dem Boot Germaine 2 auf dem Dach fährt Richtung Place de la Concorde. The Mad Adventures of Rabbi Jacob (1973)
We could fix him up with one.Und die Concorde? Vielleicht kauft er eine. The Mad Adventures of Rabbi Jacob (1973)
- Well taken, Concorde!- Gut gemacht, Concorde! Monty Python and the Holy Grail (1975)
Come on, Concorde!Komm, Concorde! Monty Python and the Holy Grail (1975)
Concorde, speak to me!Concorde, sprich mit mir! Monty Python and the Holy Grail (1975)
Brave Concorde, you shall not have died in vain!Tapferer Concorde, du sollst nicht umsonst gestorben sein! Monty Python and the Holy Grail (1975)
No, sweet Concorde!Nein, liebster Concorde! Monty Python and the Holy Grail (1975)
- Farewell, sweet Concorde!- Lebewohl, liebster Concorde! Monty Python and the Holy Grail (1975)
No, it won't. I'm taking the Concord.Ich nehme ja die Concorde. Bob Hope (1978)
Eat your heart out, Concord.Werde grün vor Neid, Concorde. Bob Hope (1978)
Look carefully. We change trains at Concorde.Also, wir steigen bei Concorde um. Le coup de sirocco (1979)
Concorde Flight 28, you're clear for landing.Concorde-Flug 28, Sie haben Landeerlaubnis. The Concorde... Airport '79 (1979)
The Concorde Flight 28 was en route from Paris.Der Concorde-Flug 28 kam aus Paris. The Concorde... Airport '79 (1979)
An airline spokesman said today's incident would not change plans. ...to make a pre-Olympic goodwill flight to Moscow on the Concorde tomorrow.Ein Pressesprecher gab an, die Concorde werde trotzdem morgen anlässlich der Olympischen Spiele nach Moskau fliegen. The Concorde... Airport '79 (1979)
The instructors at the Concorde flight school tell me you scored very high.Die Ausbilder der Concorde-Flugschule in Toulouse sagen, Sie waren sehr gut. The Concorde... Airport '79 (1979)
Coach, are you excited about taking the Concorde?Trainer, sind Sie schon gespannt auf lhren Concorde-Flug? The Concorde... Airport '79 (1979)
Concorde into position and hold.Concorde hält Position. The Concorde... Airport '79 (1979)
- First trip on Concorde?- Lhr erster Concorde-Flug? The Concorde... Airport '79 (1979)
Concorde, this is Dulles.Concorde, hier Dulles. The Concorde... Airport '79 (1979)
Dulles Tower, Concorde.Dulles Tower, Concorde. The Concorde... Airport '79 (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concordGreat speed is a feature of the Concorde.
concordWe studied the Concordance to Shakespeare to accumulate examples of alliteration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอดคล้อง[ADV] harmoniously, See also: melodiously, agreeably, concordantly, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: คณะผู้บริหารชุดนี้ทำงานได้อย่างสอดคล้องกันดีมาก, Thai definition: อย่างเข้ากันได้
ความพร้อมเพรียงกัน[N] harmony, See also: esprit de corps, concord, cooperation, rapport, Syn. ความสามัคคี, การร่วมแรงร่วมใจ, Example: เมืองไทยดำรงมั่นคงมาช้านานแล้วเพราะความพร้อมเพรียงกันของคนในชาติ
เป็นปี่เป็นขลุ่ย[ADV] harmoniously, See also: concordantly, in perfect harmony, Ant. ขัดแย้ง, Example: ทุกคนในกลุ่มก็ฮือฮามีเรื่องเล่าเรื่องพูดรับกันเป็นปี่เป็นขลุ่ย, Thai definition: ถูกคอกัน, เข้ากันได้ดี
ไมตรีจิต[N] goodwill, See also: sympathy, unity, harmony, concord, alliance, accord, agreement, Syn. ความหวังดี, ความปราถนาดี, Example: เขามีไมตรีจิตกับคนทุกคน
ปรองดอง[V] harmonize, See also: be reconciled, be in harmony, compromise, come to terms, be in concord, Syn. ออมชอม, ประนีประนอม, ยอมกัน, ไม่แก่งแย่งกัน, กลมกลืน, สมัครสมาน, ลงรอย, Example: พี่น้องคู่นี้ปรองดองกันดีนะ, Thai definition: ตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย, ตกลงกันด้วยไมตรีจิต
ความพร้อมเพรียง[N] unanimity, See also: accord, concord, unison, unity, harmony, Syn. ความพร้อมเพรียงกัน, Example: ทหารมาซ้อมในเรื่องความพร้อมเพรียงที่จะต้องไปร่วมสวนสนาม
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว[N] unity, See also: harmony, concord, uniformity, Syn. ความสามัคคี, ความกลมเกลียว, ความสามัคคีปรองดอง, Ant. ความแตกแยก, Example: ทีมวอลเลย์บอลของเราชนะเพราะเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความสงบเรียบร้อย[N] peace, See also: harmony, concord, Syn. ความสงบ, ความเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง, Example: เรือลาดตระเวนตามชายฝั่งทะเลเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของเมืองชลบุรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้ากัน[v.] (khaokan) EN: conform ; correspond ; match   FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
ความสงบเรียบร้อย[n. exp.] (khwām sa-ngop rīeprøi) EN: peace ; harmony ; concord   
ความสอดคล้องกัน[n. exp.] (khwām søtkhløng kan) EN: concordance ; congruence ; coherence ; compatibility   FR: concordance [f]
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality   
ปรองดอง[v.] (prøngdøng) EN: harmonize ; be reconciled ; be in harmony ; compromise ; come to terms ; be in concord   FR: concilier ; harmoniser
สามัคคี[n.] (sāmakkhī) EN: union ; unity ; accord, harmony   FR: union [f] ; concorde [f] ; harmonie [f]
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with   FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้อง[adv.] (søtkhløng) EN: harmoniously ; in harmony ; melodiously ; agreeably ; concordantly ; accordingly ; in harmony   FR: en accord
ตรง[v.] (trong) EN: be in accordance with ; be in agreement ; be in line with   FR: concorder ; coïncider
ตรงกัน[v.] (trongkan) FR: cadrer avec ; se rapporter à ; concorder ; coïncider

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCORD K AA1 N K AO2 R D
CONCORD K AA1 N K ER0 D
CONCORDE K AA1 N K AO2 R D
CONCORD'S K AA1 N K AO2 R D Z
CONCORD'S K AA1 N K ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concord (n) kˈɒŋkɔːd (k o1 ng k oo d)
concords (n) kˈɒŋkɔːdz (k o1 ng k oo d z)
concordat (n) kˈənkˈɔːdæt (k @1 n k oo1 d a t)
concordant (j) kˈənkˈɔːdənt (k @1 n k oo1 d @ n t)
concordats (n) kˈənkˈɔːdæts (k @1 n k oo1 d a t s)
concordance (n) kˈənkˈɔːdəns (k @1 n k oo1 d @ n s)
concordances (n) kˈənkˈɔːdənsɪz (k @1 n k oo1 d @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft), #29,624 [Add to Longdo]
不打不相识[bù dǎ bù xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] lit. don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship; no discord, no concord, #78,514 [Add to Longdo]
谐和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] concordant; harmonious, #81,695 [Add to Longdo]
康科德[Kāng kē dé, ㄎㄤ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, ] Concord (place name); Concord, capital of US state New Hampshire, #314,893 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übereinstimmung {f}concord [Add to Longdo]
Übereinstimmung {f}concordance [Add to Longdo]
einstimmigconcordant [Add to Longdo]
einstimmig {adv}concordantly [Add to Longdo]
übereinstimmendconcordant [Add to Longdo]
übereinstimmend {adv}concordantly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンコーダンス[, konko-dansu] (n) concordance [Add to Longdo]
コンコルダート[, konkoruda-to] (n) concordat (ger [Add to Longdo]
コンコルド[, konkorudo] (n) (1) concord; (2) Concord; (3) Concorde (fre [Add to Longdo]
協和[きょうわ, kyouwa] (n,vs) concord; harmony; concert; (P) [Add to Longdo]
呼応[こおう, koou] (n,vs) (1) hailing each other; (2) acting in concert; (3) agreement; concord; (P) [Add to Longdo]
超音速旅客機[ちょうおんそくりょかくき, chouonsokuryokakuki] (n) supersonic airliner (i.e. the Concorde) [Add to Longdo]
夫婦の和[ふうふのわ, fuufunowa] (n) conjugal harmony; concord between husband and wife [Add to Longdo]
用語索引[ようごさくいん, yougosakuin] (n) {comp} concordance [Add to Longdo]
和する[わする, wasuru] (vs-s,vi) (1) to get along; (2) to add (one's own concordant voice, etc.) [Add to Longdo]
和合[わごう, wagou] (n,vs) harmony; concord; agreement; unity; union [Add to Longdo]
和声[わせい, wasei] (n,adj-no) harmony; concord; consonance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンコルド[こんこるど, konkorudo] Concord [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] match (vs), concordance [Add to Longdo]
用語索引[ようごうさくいん, yougousakuin] concordance [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top