ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commendatory

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commendatory-, *commendatory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commendatory[ADJ] ที่ยกย่อง, Syn. praising, laudatory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commendatory(คะเมน'ดะโทรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งยกย่อง,เกี่ยวกับการแนะนำหรือฝากฝัง

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
褒义[bāo yì, ㄅㄠ ㄧˋ, / ] commendatory; commendatory term; positive connotation, #61,279 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commendatory \Com*mend"a*to*ry\, a. [L. commendatorius.]
   1. Serving to commend; containing praise or commendation;
    commending; praising. "Commendatory verses." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Holding a benefice in commendam; as, a commendatory
    bishop. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   {Commendatory prayer} (Book of Common Prayer), a prayer read
    over the dying. "The commendatory prayer was said for him,
    and, as it ended, he [William III.] died." --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commendatory \Com*mend"a*to*ry\, n.
   A commendation; eulogy. [R.] "Commendatories to our
   affection." --Sharp.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top