ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

praising

P R EY1 Z IH0 NG   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -praising-, *praising*, prais
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rui keeps praising me I really like this kind of Rui.รูอิ, มาตรฐานของชิซึกะสูงมากนะ นายไหวเหรอ? The Worst First Kiss! (2005)
Anyway, so Luv and Kush, or Luva and Kusha, were born to Sita in the forest and were taught by Valmiki, who taught them all these songs praising Ram.ยังไงก็ตาม พระลพ และพระกุศ หรือพระลวะ และพระมงกุฎ ถือกำเนิดจากนางสีดาในป่านั้น ได้ศึกษาวิชาจากฤาษีวาลมิกิ Sita Sings the Blues (2008)
They are even praising your technical skills from above.ขนาดเจ้านายยังยกย่องความสามารถของคุณเลย Absolute Boyfriend (2008)
That success, people praising you, it goes away.ที่พอประสบความสำเร็จ มีคนเยินยอ แล้วก็จะออกห่างจากกัน There Might be Blood (2008)
You're too busy praising Jesus to realize your daughter trying to move in with him.คุณเอาแต่สวดมนต์จนไม่ทันดูว่าลูกสาวตัวเอง พยายามออกไปกัยเค้านะ Beautifully Broken (2010)
Are you praising me?นั่นเป็นคำชมงั้นเหรอ? Episode #1.5 (2010)
"of the heavenly host, praising God and saying,"แห่งความประเสริฐ จงสรรเสริญพระเจ้าดังนี้" Extraordinary Merry Christmas (2011)
Praising you a bit and you drifted into space.พอได้รับคำชมเข้าหน่อย เธอก็ทำตัวลอยเลยนะ Episode #1.8 (2011)
I saw the shame in Yasuno's eyes when they were praising him.ผมเห็นความอัปยศในสายตาของ Yasuno เมื่อพวกเขาได้รับการยกย่องเขา 47 Ronin (2013)
Praising Hitler's deputy, Rudolf Hess, as a German hero and a martyr.รองผู้อำนวยการยกย่องของฮิต เลอร์, รูดอล์ฟเฮสส์ เป็นวีรบุรุษของเยอรมันและ เรียกร้องความสนใจ Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
praising2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
praisingPraising children is an important thing.

CMU English Pronouncing Dictionary
PRAISING P R EY1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
praising (v) prˈɛɪzɪŋ (p r ei1 z i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]
空気を読めない[くうきをよめない, kuukiwoyomenai] (exp) (See 空気を読む) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]
空気読めない[くうきよめない, kuukiyomenai] (exp) (See 空気を読む) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]
自画自賛;自画自讚[じがじさん, jigajisan] (n,vs,adj-no) singing one's own praises; praising one's own wares [Add to Longdo]
自賛;自讃[じさん, jisan] (n,vs) self-praise; praising oneself [Add to Longdo]
上げたり下げたり[あげたりさげたり, agetarisagetari] (n) raising and lowering; praising and blaming [Add to Longdo]
上げ下げ[あげさげ, agesage] (n,vs) raising and lowering; praising and blaming; modulation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Praise \Praise\, v. t. [imp. & p. p. {Praised}; p. pr. & vb. n.
   {Praising}.] [OE. preisen, OF. preisier, prisier, F. priser,
   L. pretiare to prize, fr. pretium price. See {Price}, n., and
   cf. {Appreciate}, {Praise}, n., {Prize}, v.]
   1. To commend; to applaud; to express approbation of; to
    laud; -- applied to a person or his acts. "I praise well
    thy wit." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Let her own works praise her in the gates. --Prov.
                          xxxi. 31.
    [1913 Webster]
 
       We praise not Hector, though his name, we know,
       Is great in arms; 't is hard to praise a foe.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To extol in words or song; to magnify; to glorify on
    account of perfections or excellent works; to do honor to;
    to display the excellence of; -- applied especially to the
    Divine Being.
    [1913 Webster]
 
       Praise ye him, all his angels; praise ye him, all
       his hosts!              --Ps. cxlviii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   3. To value; to appraise. [Obs.] --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To commend; laud; eulogize; celebrate; glorify; magnify.
 
   Usage: To {Praise}, {Applaud}, {Extol}. To praise is to set
      at high price; to applaud is to greet with clapping;
      to extol is to bear aloft, to exalt. We may praise in
      the exercise of calm judgment; we usually applaud from
      impulse, and on account of some specific act; we extol
      under the influence of high admiration, and usually in
      strong, if not extravagant, language.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 praising
   adj 1: full of or giving praise; "a laudatory remark" [syn:
       {laudatory}, {praiseful}, {praising}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top