ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

distributive

D IH0 S T R IH1 B Y UW0 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distributive-, *distributive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distributive(adj) ซึ่งแบ่งได้, See also: ซึ่งแจกได้, ที่แบ่งสรร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distributive(ดิสทริบ'บิวทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งสรรปันส่วน,เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการกระจาย,ซึ่งจำแนก., See also: distributiveness n. ดูdistributive, Syn. assigning

English-Thai: Nontri Dictionary
distributive(adj) เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการแบ่งสันปันส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distributive justiceความยุติธรรมในการจัดสรร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributive propertyสมบัติการแจกแจง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Distributive principles...กฎการแจกแจง Precious (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมบัติการแจกแจง[sombat kān jaēkjaēng] (n, exp) EN: distributive property
สมบัติการกระจาย[sombat kān krajāi] (n, exp) EN: distributive property

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTRIBUTIVE D IH0 S T R IH1 B Y UW0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distributive (j) dˈɪstrˈɪbjutɪv (d i1 s t r i1 b y u t i v)
distributively (a) dˈɪstrˈɪbjutɪvliː (d i1 s t r i1 b y u t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Distributivgesetz {n} [math.]distributive law [Add to Longdo]
Erbteil {n}distributive share [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺留分[いりゅうぶん, iryuubun] (n) heir's distributive share [Add to Longdo]
配分的正義[はいぶんてきせいぎ, haibuntekiseigi] (n) distributive justice; justitia distributiva [Add to Longdo]
分配法則[ぶんぱいほうそく, bunpaihousoku] (n) {comp} distributive law [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分配法則[ぶんぱいほうそく, bunpaihousoku] distributive law [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distributive \Dis*trib"u*tive\, n. (Gram.)
   A distributive adjective or pronoun; also, a distributive
   numeral.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distributive \Dis*trib"u*tive\, a. [Cf. F. distributif.]
   1. Tending to distribute; serving to divide and assign in
    portions; dealing to each his proper share. "Distributive
    justice." --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. (Logic) Assigning the species of a general term.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gram.) Expressing separation; denoting a taking singly,
    not collectively; as, a distributive adjective or pronoun,
    such as each, either, every; a distributive numeral, as
    (Latin) bini (two by two).
    [1913 Webster]
 
   {Distributive operation} (Math.), any operation which either
    consists of two or more parts, or works upon two or more
    things, and which is such that the result of the total
    operation is the same as the aggregated result of the two
    or more partial operations. Ordinary multiplication is
    distributive, since a [times] (b + c) = ab + ac, and (a +
    b) [times] c = ac + bc.
 
   {Distributive proportion}. (Math.) See {Fellowship}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distributive
   adj 1: serving to distribute or allot or disperse [ant:
       {collective}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top