ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dandy

D AE1 N D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dandy-, *dandy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dandy(adj) (ผู้ชาย) ซึ่งสำรวย
dandy(adj) ดีเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ), See also: คุณภาพดี, Syn. excellent
dandy(n) ผู้ชายที่สำรวย, Syn. coxcomb, fop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dandy(แดน'ดี) n. ผู้ชายที่สำรวย, คนขี้โอ่, คนเจ้าชู้, สิ่งหรือคนที่มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ adj. สำรวย, ชอบแต่งตัวเกินไป, ชั้นหนึ่ง, ดีเยี่ยม, See also: dandily adv. ดูdandy dandyish adj. ดูdandy dandiacal adj. ดูdandy dandyism n. ดูdandy
jack-a-dandyn. ผู้ชายสำรวย, ผู้ชายที่สนใจในการแต่งตัวมากเกินไป., See also: jack-a-dandyism n. ดูjack-a-dandy, Syn. dandy
jim-dandy(จิม'แดน'ดี) adj. ดีกว่า, ดีเลิศ

English-Thai: Nontri Dictionary
dandy(adj) หรูหรา, สวยหรู, ฟู่ฟ่า, โอ่อ่า, สำรวย
dandy(n) ชายสำรวย, คนเจ้าชู้, คนขี้โอ่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I'm dandy fine.ไม่เป็นไร สบายมากค่ะ Innocent Steps (2005)
You think it will be dandy fine?คิดว่ามันจะไปได้สวยมั้ยคะ? Innocent Steps (2005)
Mista, I'm doing dandy fine.คุณคะ ฉันไปได้สวยเลยล่ะ Innocent Steps (2005)
I'll be dandy fine.ฉันทำได้สบายมาก Innocent Steps (2005)
I'M THE DANDY HIGHWAYMAN WHO YOU'RE TOO SCARED TO MENTION- - Valley Girls (2009)
I'M THE DANDY HIGHWAYMAN SO SICK OF EASY FASHIONว้าว คุณ แบบ ดังมากเลยนะแถวนี้อะ Valley Girls (2009)
Well, that’s all fine and dandy but because of my knocking everything galley-west, งั้นมันก็เรียบร้อยดีแล้ว และแดนนี่ แต่เพราะว่าผมถูกยิงน็อค เรื่องเลยพังหมดเลย Blame It on Rio Bravo (2010)
That I might fancy a little buggering from a fine young dandy like yourself?іΑh, Ι thіnk yоu ruddy knоw аbоut whеrе Ι аm. /і Cloud Atlas (2012)
Dandy Michaels, Gerald Nash, and Crazy Craig Koons.เจอรัล แนสช์ และไอ้บ้าเครก คูนส์ Django Unchained (2012)
His wife's run off with some dandy carpetbagger.เมียก็หนีไปกับพวกฝ่ายเหนือ Episode #1.1 (2012)
God Bless Willie Pete. ♪ I'm a Yankee doodle dandy ♪ ♪ A Yankee doodle do or die ♪พระเจ้าอวยพรวิลลี่ พีท เอลเล่อร์ จัดการมันซะ We'll Meet Again (2012)
Thirty years in the textile industry and then old dandy Don got downsized.สามสิบปีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ แล้วเก่าสำรวยดอนได้ห่ะ Monsters University (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dandyIn contrast to his "Not bad looks but seems a bit of a dandy" appearance he didn't have a girlfriend and he wasn't particularly fast with the ladies.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อขี้โอ่ลายแถบ[phīseūa khī-ō lāi thaēp] (n, exp) EN: Banded Dandy

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DANDY D AE1 N D IY0
DANDYISM D AE1 N D IY0 IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dandy (n) dˈændiː (d a1 n d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dandy { m }; feiner Pinkel; eitler Manndandy [Add to Longdo]
Stutzer { m } | Stutzer { pl }dandy | dandies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊達[だて(P);ダテ, date (P); date] (n, adj-na) (1) elegance; dandyism; sophistication; having style; (2) affectation; showing off; putting on an air; appearances; just for show; (P) #3,816 [Add to Longdo]
ダンディ;ダンディー[dandei ; dandei-] (n) (1) dandy; fop; esthete; (2) Dundee; D'Indy [Add to Longdo]
ダンディズム[dandeizumu] (n) dandyism [Add to Longdo]
ダンディマン[dandeiman] (n) dandy; fop; esthete; metrosexual [Add to Longdo]
伊達者[だてしゃ, datesha] (n) dandy; dude [Add to Longdo]
伊達衆[だてしゅう, dateshuu] (n) dandy; gallant; chivalrous person [Add to Longdo]
伊達男[だておとこ, dateotoko] (n) dandy; dude [Add to Longdo]
歌舞伎者;傾奇者;かぶき者[かぶきもの, kabukimono] (n) dandy; peacock; early-17th-century equivalent of present-day yakuza; Edo-period eccentric who attracted public attention with their eye-catching clothes, peculiar hairstyle, and weird behavior [Add to Longdo]
粋が身を食う[すいがみをくう, suigamiwokuu] (exp) (id) Playing the dandy ruins a man [Add to Longdo]
洒落者[しゃれもの, sharemono] (n) a dandy or fop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dandy \Dan"dy\ (d[a^]n"d[y^]), n.; pl. {Dandies}
   (d[a^]n"d[i^]z). [Cf. F. dandin, ninny, silly fellow,
   dandiner to waddle, to play the fool; prob. allied to E.
   dandle. Senses 2 & 3 are of uncertain etymology.]
   1. One who affects special finery or gives undue attention to
    dress; a fop; a coxcomb.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.)
    (a) A sloop or cutter with a jigger on which a lugsail is
      set.
    (b) A small sail carried at or near the stern of small
      boats; -- called also {jigger}, and {mizzen}.
      [1913 Webster]
 
   3. A dandy roller. See below.
    [1913 Webster]
 
   {Dandy brush}, a yard whalebone brush.
 
   {Dandy fever}. See {Dengue}.
 
   {Dandy line}, a kind of fishing line to which are attached
    several crosspieces of whalebone which carry a hook at
    each end.
 
   {Dandy roller}, a roller sieve used in machines for making
    paper, to press out water from the pulp, and set the
    paper. Dandy-cock

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dandy
   adj 1: very good; "he did a bully job"; "a neat sports car";
       "had a great time at the party"; "you look simply
       smashing" [syn: {bang-up}, {bully}, {corking},
       {cracking}, {dandy}, {great}, {groovy}, {keen}, {neat},
       {nifty}, {not bad(p)}, {peachy}, {slap-up}, {swell},
       {smashing}]
   n 1: a man who is much concerned with his dress and appearance
      [syn: {dandy}, {dude}, {fop}, {gallant}, {sheik}, {beau},
      {swell}, {fashion plate}, {clotheshorse}]
   2: a sailing vessel with two masts; a small mizzen is aft of the
     rudderpost [syn: {yawl}, {dandy}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 dandy /dɛndi/
  dandy; dude; fop

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top