ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attire

AH0 T AY1 ER0   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attire-, *attire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attire[N] เครื่องแต่งกาย, See also: เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Syn. clothes, finery
attire[VT] แต่งกาย, See also: แต่งตัว, Syn. clothe, array
attire in[PHRV] แต่งตัว (เป็นพิเศษ), See also: ใส่เสื้อผ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attire(อะไท'เออะ) vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า. -n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้า,เขากวาง, Syn. adorn

English-Thai: Nontri Dictionary
attire(n) เสื้อผ้า,ชุด,เครื่องแต่งกาย
attire(vt) แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here you must be in proper attire.ที่นี่คุณต้องแต่งตัวให้เหมาะสม Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I didn't have the proper attire.ผมแต่งตัวไม่เหมาะสม ทางร้านจึงให้ยืมสูท I Heart Huckabees (2004)
Our chief advertiser is Atlantic Attire and we will be featuring the spring collection.ผู้ซื้อโฆษณาหลักของเรา แอตแลนติก แอตไทร์ แล้วเราจะใส่ คอลเล็กชั่นเมษาเข้าไปด้วย Grin and Bear It (2007)
But we have that photo shoot. And the meeting with Atlantic Attire.แล้วไหนจะประชุมกับ แอตแลนติก แอทไทร์ แล้วก็... Grin and Bear It (2007)
Daniel, I called Luke Carnes at Atlantic Attire, told him you'll be attending the meeting without Alexis.แดเนียล ฉันโทรหาลูค คานส์ ที่แอตแลนติก แอทไทร์ บอกเขาแล้วว่า คุณจะเข้าประชุมโดยไม่มีอเล็กซิส Grin and Bear It (2007)
Atlantic Attire 1 0 pages in our January issue at a cut rate.10 หน้าในเล่มเดือนมกรา ในราคาลด ยินดีที่ได้ทำธุรกิจกับคุณ แดเนียล Grin and Bear It (2007)
Atlantic Attire is innocent.ผมไม่แน่ใจว่าเราอยากจะ เกี่ยวข้องกับ Grin and Bear It (2007)
-What? We don't need Atlantic Attire, or their money.เรามีลูกค้าโฆษณาที่ภักดีกับโหมด อีกเป็นโหลๆ Grin and Bear It (2007)
I just heard what happened with Atlantic Attire.นายเป็นน้องชายที่ดีที่สุดในโลกเลย ไม่ๆ ฉัน ไม่ใช่หรอก Grin and Bear It (2007)
They all know about Atlantic Attire pulling out!กำลังคุยกันเรื่องถอนโฆษณาด้วย Grin and Bear It (2007)
Uh, Bold Choice Of Attire, Mrs. Van Der Woodsen,อ๊า... ชุดดูเคร่งขรึมดีฮะ คุณนายแวน เดอ วูดเซน Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Also he must not be handcuffed while wearing civilian attire...ตลอดจนห้ามมีการใส่กุญแจมือ ขณะที่เขาคงสภาพเป็นพลเมืองอเมริกันอยู่ The Case of Itaewon Homicide (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
ดึงดูดใจ[v.] (deungdūtjai) EN: appeal ; attract   FR: attirer
ดึงดูดนักลงทุน[v. exp.] (deungdūt naklongthun) EN: attract investors   FR: attirer les investisseurs
ดึงดูดนักท่องเที่ยว[v. exp.] (deungdūt nakthǿngthīo) EN: attract tourists   FR: attirer les touristes
ดูด [v.] (dūt) EN: draw ; attract   FR: attirer
หาเสียง[v.] (hāsīeng) EN: campaign ; run for an election ; try to get votes ; solicit votes ; woo   FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]
ล่อใจ[v.] (løjai) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract   FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
เรียกร้องความสนใจ[v. exp.] (rīekrøng khwām sonjai) EN: get attention   FR: attirer l'attention
ทรงเครื่อง[v.] (songkhreūang) EN: be decorated ; be adorned ; be appareled ; be attired   

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTIRE    AH0 T AY1 ER0
ATTIRED    AH0 T AY1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attire    (v) ˈətˈaɪər (@1 t ai1 @ r)
attired    (v) ˈətˈaɪəd (@1 t ai1 @ d)
attires    (v) ˈətˈaɪəz (@1 t ai1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装束[zhuāng shù, ㄓㄨㄤ ㄕㄨˋ, / ] attire; clothing, #22,314 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽織袴[はおりはかま, haorihakama] (n) Japanese male formal attire [Add to Longdo]
作り[つくり, tsukuri] (n) (1) making; producing; manufacturing; building; construction; make; structure; (2) appearance (i.e. attire, make-up); (3) build (i.e. physique); (4) (See 御作り) sashimi; (n-pref) (5) forced (smile, etc.); (P) [Add to Longdo]
僧形[そうぎょう, sougyou] (n) the form of a Buddhist priest; priestly attire [Add to Longdo]
僧体[そうたい, soutai] (n) the form of Buddhist priest; priestly attire [Add to Longdo]
服飾[ふくしょく, fukushoku] (n,adj-no) clothing and accessories; attire; (P) [Add to Longdo]
服装[ふくそう, fukusou] (n) garments; attire; (P) [Add to Longdo]
略礼服[りゃくれいふく, ryakureifuku] (n) semiformal attire; semiformal dress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attire \At*tire"\, v. t. [imp. & p. p. {Attired}; p. pr. & vb.
   n. {Attiring}.] [OE. atiren to array, dispose, arrange, OF.
   atirier; [`a] (L. ad) + F. tire rank, order, row; of Ger.
   origin: cf. As. tier row, OHG. ziar[imac], G. zier, ornament,
   zieren to adorn. Cf. {Tire} a headdress.]
   To dress; to array; to adorn; esp., to clothe with elegant or
   splendid garments.
   [1913 Webster]
 
      Finely attired in a robe of white.    --Shak.
   [1913 Webster]
 
      With the linen miter shall he be attired. --Lev. xvi.
                          4.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attire \At*tire"\, n.
   1. Dress; clothes; headdress; anything which dresses or
    adorns; esp., ornamental clothing.
    [1913 Webster]
 
       Earth in her rich attire.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I 'll put myself in poor and mean attire. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Can a maid forget her ornament, or a bride her
       attire?                --Jer. ii. 32.
    [1913 Webster]
 
   2. The antlers, or antlers and scalp, of a stag or buck.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The internal parts of a flower, included within the
    calyx and the corolla. [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attire
   n 1: clothing of a distinctive style or for a particular
      occasion; "formal attire"; "battle dress" [syn: {attire},
      {garb}, {dress}]
   v 1: put on special clothes to appear particularly appealing and
      attractive; "She never dresses up, even when she goes to
      the opera"; "The young girls were all fancied up for the
      party" [syn: {overdress}, {dress up}, {fig out}, {fig up},
      {deck up}, {gussy up}, {fancy up}, {trick up}, {deck out},
      {trick out}, {prink}, {attire}, {get up}, {rig out}, {tog
      up}, {tog out}] [ant: {dress down}, {underdress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top