ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unclothe

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unclothe-, *unclothe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unclothe[VT] เปลื้องผ้า, See also: ถอดเสื้อผ้าออก, Syn. undress, Ant. dress
unclothe[VT] ไม่สวมเสื้อผ้า, Syn. undress
unclothed[ADJ] ซึ่งไม่สวมเสื้อผ้า, Syn. naked, nude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unclothe(อันโคลธ') vt. แก้ผ้า,ถอดเสื้อผ้า,ถอดออก,เปลือย,เปลือยกาย,เปิดเผย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลื้องผ้า[V] strip off, See also: unclothe, undress, take off, remove the clothing, Syn. ถอด, ปลด, เปลือย, แก้ผ้า, เลิกผ้า, Ant. ใส่, Example: เธอเปลื้องผ้าออกทีละชิ้นจนเหลือกางเกงในตัวเดียวเดินเต้นเดินส่ายไป, Thai definition: เอาเครื่องนุ่งห่มออกจากร่างกายจนหมด
เปลื้องผ้า[V] undress, See also: unclothe, strip off, Syn. ถอด, ปลด, แก้ผ้า, Ant. ใส่, Example: เธอเปลื้องผ้าออกทีละชิ้นจนเหลือกางเกงในตัวเดียวเดินเต้นเดินส่ายไป, Thai definition: ถอดเครื่องนุ่งห่มออกจากร่างกาย
เปลือยกาย[V] undress, See also: unclothe, be nude, be naked, Syn. เปลือย, แก้ผ้า, เปลื้องผ้า, เปลื้องผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, Ant. นุ่งห่ม, Example: พวกฝรั่งเปลือยกายอาบแดดบนชายหาด, Thai definition: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
โทงๆ[ADJ] naked, See also: unclothed, undressed, nude, stripped, unclad, disrobed, unrobed, Syn. โล่งโจ้ง, Thai definition: ที่ไม่มีอะไรปกปิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่อนจ้อน[adj.] (lǿnjøn) EN: completely naked ; bare ; naked ; nude ; unclothed   FR: nu ; dévêtu ; à poil (fam.)
เปลืองเงิน[adj.] (pleūang ngoen) EN: strip off ; unclothe; undress ; take off ; remove the clothing   FR: coûteux ; onéreux
เปลือยกาย[v.] (pleūaykāi) EN: be naked ; be nude ; undress ; unclothe   FR: se dévêtir ; se dénuder

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unclothe \Un*clothe"\, v. t. [1st pref. un- + clothe.]
   To strip of clothes or covering; to make naked. --I. Watts.
   [1913 Webster]
 
      [We] do groan being burdened; not for that we would be
      unclothed, but clothed upon.       --2 Cor. v. 4.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unclothe
   v 1: strip; "unclothe your heart of envy"
   2: take the covers off; "She unclothed her innermost feelings"
   3: get undressed; "please don't undress in front of everybody!";
     "She strips in front of strangers every night for a living"
     [syn: {undress}, {discase}, {uncase}, {unclothe}, {strip},
     {strip down}, {disrobe}, {peel}] [ant: {apparel}, {clothe},
     {dress}, {enclothe}, {fit out}, {garb}, {garment}, {get
     dressed}, {habilitate}, {raiment}, {tog}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top