ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

garment

G AA1 R M AH0 N T   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garment-, *garment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garment[N] เสื้อผ้า, See also: เครื่องแต่งกาย
garment[VT] แต่งตัว, See also: แต่งกาย, Syn. dress, clothe, clad, Ant. denude, undress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garment(การ์'เมินทฺ) n. เสื้อผ้าอาภรณ์. vt. สวมเสื้อผ้าอาภรณ์, Syn. clothing,clothes
undergarment(อัน'เดอะการ'์ เมินทฺ) n. เสื้อกางเกงใน

English-Thai: Nontri Dictionary
garment(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งหุ่ม,เครื่องแต่งกาย,เครื่องปกคลุม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With the authority invested in me by the Melchizedek priesthood, and in the name of Jesus Christ, I have no choice but to begin excommunication proceedings against you, at which point you will be stripped of the priesthood... the garments... and membership in this church.จากการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ the Melchizedek priesthood และในนามของพรเจ้า เราไม่มีทางเลือก เราของตัดสิทธิทางการเป็นพระของคุณ ห้ามแต่งกายชุดนี้อีก Latter Days (2003)
Well this is the office of the national labour committee here in the garment area of New York City.นี่คือสำนักงาน (ชาร์ลส์ เคอร์นาแกน ผู้อำนวยการ, คณะกรรมการแรงงานแห่งชาติ) ของคณะกรรมการแรงงานแห่งชาติ นี่เป็นแผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของนิวยอร์กซิตี The Corporation (2003)
A portion of the proceeds from the sale of this garment would be donated to various children's charities.รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายเสื้อผ้าชิ้นนี้ จะบริจาคให้องค์กรการกุศลเกี่ยวกับเด็ก The Corporation (2003)
You're gonna kill me and put me in the garment bag?ฉันไม่ได้หลับเลยเมื่อคืน It's a Wonderful Lie (2008)
You can carry the garment bag.และพี่ก็ช่วยฉันถือถุงในสูทนี่ไปได้ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Yeah, um, I gotta--i gotta carry the garment bag.เออ ใช่ครับ คือผมต้องถือถุงสูทให้น้อง O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Uh, I'm coming. I carried the garment bag.หนูกำลังขึ้นไปค่ะ /N ผมถือถุงสูทมาให้เธอ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
He--he carried the garment bag.เขา - - เขาถือถุงสูงมาก /N ใช่ ผมถือมา O Brother, Where Bart Thou? (2008)
I forgot to include it in the garment bagฉันลืมเอาไอ้นี่ใส่ในกระเป๋าเสื้อผ้า New Haven Can Wait (2008)
And we do have stuff that somewhat competes with this type of garment right now.แล้วเอ่อ ร้านเรามีของอยู่เพียบ และยังมีของอื่นที่แข่งกับ... The Girlfriend Experience (2009)
* * lay aside the garments * * that are stained with sin * - a wolf in sheep's clothing.หมาป่าในคราบของแกะ If I Had a Hammer (2009)
With that acid-free tissue paper and plastic garment bag.พร้อมกับกระดาษที่ไม่มีกรด แล้วก็ถุงพลาสติก Nice Is Different Than Good (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
garment2. Sew together the shoulder of the garment body.
garmentHe hired the garment for the day.
garmentI can't find my garment bag.
garmentShe wore a loose garment.
garmentThese garments are made of 100 percent wool.
garmentThis garment is exchangeable within three days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูษณพาส[N] clothes, See also: garments, Syn. เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, Notes: (สันสกฤต)
ภูษา[N] clothes, See also: garments, apparel, raiment, vesture, Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง, Example: พระพุทธรูปทรงภูษาตาดทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสื้อผ้าอาภรณ์[N] garment, See also: suit of clothing, clothes, Syn. เสื้อผ้า, เสื้อแสง, เครื่องแต่งกาย, Example: เราสามารถเบนความสนใจของผู้อื่นออกจากจุดบกพร่องทางร่างกายได้ โดยอาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องสำอางที่เหมาะสมกับตน, Thai definition: เครื่องนุ่งห่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]
กุย[n.] (kui) EN: Chinese jacket ; open-chested upper garment ; Chinese outer garment   
เสื้อผ้า [n.] (seūaphā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit   FR: habillement [m] ; vêtement [m] ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
ไตรจีวร[n.] (traijīwøn) EN: three garments of a Buddhist monk (robe,sarong, extra robe)   

CMU English Pronouncing Dictionary
GARMENT    G AA1 R M AH0 N T
GARMENTS    G AA1 R M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garment    (n) gˈaːmənt (g aa1 m @ n t)
garments    (n) gˈaːmənts (g aa1 m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shān, ㄕㄢ, ] garment; jacket with open slits in place of sleeves, #4,085 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] garment, #45,913 [Add to Longdo]
衣装[yī zhuāng, ㄧ ㄓㄨㄤ, / ] garment, #58,259 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, ] garment without a lining, #383,067 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewand {n} | Gewänder {pl}; Kleidung {f}garment | garments [Add to Longdo]
Stückfärbung {f} [textil.]garment dyeing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
ガーメント[, ga-mento] (n) garment [Add to Longdo]
サラファン[, sarafan] (n) sarafan (type of garment) (rus [Add to Longdo]
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P) [Add to Longdo]
ベビーオール[, bebi-o-ru] (n) one-piece garment with snaps up the front, sort of like a jumpsuit for babies (wasei [Add to Longdo]
マフラー[, mafura-] (n) muffler (garment, vehicle); scarf; (P) [Add to Longdo]
[ころも, koromo] (n) (1) clothes; garment; (2) gown; robe; (3) coating (e.g. glaze, batter, icing); (P) [Add to Longdo]
衣装(P);衣裳[いしょう, ishou] (n) clothing; costume; outfit; garment; dress; (P) [Add to Longdo]
衣類[いるい, irui] (n,adj-no) clothes; clothing; garments; (P) [Add to Longdo]
[ふすま, fusuma] (n) (arch) everyday garment worn by men in ancient Japan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garment \Gar"ment\, n. [OE. garnement, OF. garnement, garniment,
   fr. garnir to garnish. See {Garnish}.]
   Any article of clothing, as a coat, a gown, etc.
   [1913 Webster]
 
      No man putteth a piece of new cloth unto old garment.
                          --Matt. ix.
                          16.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 garment
   n 1: an article of clothing; "garments of the finest silk"
   v 1: provide with clothes or put clothes on; "Parents must feed
      and dress their child" [syn: {dress}, {clothe}, {enclothe},
      {garb}, {raiment}, {tog}, {garment}, {habilitate}, {fit
      out}, {apparel}] [ant: {discase}, {disrobe}, {peel},
      {strip}, {strip down}, {uncase}, {unclothe}, {undress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top