Search result for

clothes

(102 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clothes-, *clothes*, clothe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clothes[N] เสื้อผ้า, See also: เครื่องแต่งกาย, Syn. clothing, garments, dress
clothespin[N] ไม้หนีบผ้า, See also: ที่หนีบผ้า
clothesline[N] ราวแขวนเสื้อ
clotheshorse[N] ผู้ชายที่ช่างแต่งตัว, Syn. dandy, dude, fop
clothespress[N] ตู้เสื้อผ้า, See also: ชั้นเก็บเสื้อผ้า, Syn. closet, wardrobe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clothes(โคลซ) n.,pl. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม -Conf. cloths
clothespress(โคลซเพรส) n. ที่ใส่เสื้อผ้า,ตู้ใส่เสื้อผ้า
plain-clothes mann. ตำรวจนอกเครื่องแบบ,นักสืบ
underclothes(อัน'เดอะโคลธซ) n.,pl. เสื้อกางเกงชั้นใน., Syn. underclothing

English-Thai: Nontri Dictionary
clothes(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,ชุด
clotheshorse(n) ราวตากผ้า,โครงตากผ้า
clothespeg(n) ไม้หนีบผ้า
clothespin(n) ไม้หนีบผ้า
bedclothes(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
nightclothes(n) ชุดนอน
underclothes(n) เสื้อผ้าชั้นใน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of you and your clothes up there.ของคุณและเสื้อของคุณอยู่นั้น Pret-a-Poor-J (2008)
My clothes, not my mind.แค่เสื้อผ้า... ไม่ใช่จิตใจของฉัน Joy (2008)
{\pos(194,215)}Ripped off her clothes in front of a room full of businessmen.ฉีกเสื้อผ้าของเธอต่อหน้านักธุรกิจชายทั้งห้อง Dying Changes Everything (2008)
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.ห้องของข้าเละไปหมดแล้ว เสื้อผ้าก็ต้องซัก ชุดเกราะก็ยังไม่ได้ซ่อม รองเท้าก็ไม่ได้ขัด สุนัขก็ไม่มีคนพาไปเดินเล่น เตาผิงก็ยังไม่ได้เก็บกวาด Valiant (2008)
You're old, you're a pervert, you're pretentious, you stink the bog out, your clothes make you look like a cunt.แกแก่ ลามก และผิวเผิน แกทำให้ห้องเหม็น เสื้อผ้าแกทำให้ดูเหมือนอีแก่ Episode #1.5 (2008)
Bought clothes from a department store?"ที่ห้าง"... ห้าง Scandal Makers (2008)
Wow, your father plastered you with expensive clothes?พ่อของฉันทำงานหนักมาก ท่านถึงขนาดซื้อเสื้อผ้ามียี่ห้อราคาแพงให้ฉัน Scandal Makers (2008)
His clothes are very worn out.จากที่ฉันเห็น เค้าเป็นเด็กที่น่ารักมากเลย Scandal Makers (2008)
Your clothes are a mess.เสื้อผ้าคุณ Heartbreak Library (2008)
But where are your clothes, my dear one?แต่ เสื้อผ้าเธอทำไมถึงเป็นแบบนี้ สาวน้อย ? The Secret of Moonacre (2008)
It's sad when she asked to be buried in the clothes reminiscent of her love.มันเศร้าตอนที่เธอขอ... ให้ฝังเธอในชุดที่เหมือนกับของคนรักเธอ My Sassy Girl (2008)
This clothes is so tight.ชุดนี่คับจัง! My Sassy Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clothesAll the money was spent on clothes.
clothesAs children get bigger, they grow out of their clothes.
clothesBeth was very impressed and content with his completely new clothes.
clothesCaroline knows better than to spend all her money on clothes.
clothesChange your clothes.
clothesClothes make the man.
clothesCraft must have clothes, but truth loves to go naked.
clothesDon't judge a man by his clothes.
clothesDon't waste money on clothes, Julie. Save money!
clothes"Ever since we wear clothes we know not one another" (George Herbert, 1846)
clothesEverybody arrived dressed in their smartest clothes.
clothesEvery Monday Mrs. Evans washed all the family's clothes in the tin bath.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องอบผ้า[N] clothes dryers
ร้านขายเสื้อผ้า[N] clothes shop, See also: fashion house
แปรงซักผ้า[N] clothes brush
ราวแขวนเสื้อผ้า[N] clothes rack
ราวตากผ้า[N] clothes line, See also: washing line
ไม้แขวนเสื้อ[N] coat hanger, See also: clothes-hanger, hanger, Example: คนขายปลดชุดจากไม้แขวนเสื้อให้ดูลูกค้าดู, Count unit: อัน
ภูษณพาส[N] clothes, See also: garments, Syn. เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, Notes: (สันสกฤต)
ภูษา[N] clothes, See also: garments, apparel, raiment, vesture, Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง, Example: พระพุทธรูปทรงภูษาตาดทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ราว[N] clothesline, See also: cloth-pole, Example: ราวที่ทำด้วยลวดจะเป็นสนิม ทำให้เปื้อนผ้าได้, Count unit: ราว, Thai definition: เชือกหรือลวดที่ขึงตากผ้าแทนไม้
อาภรณ์[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ, Example: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอกผ้า[v. exp.] (føk phā) EN: wash clothes   FR: laver le linge
เครื่องนุ่งห่ม[n. exp.] (khreūang nunghom) EN: clothes   
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]
ไม้แขวนเสื้อ[n.] (māi khwaēn seūa) EN: hanger ; coat hanger ; clothes-hanger   FR: cintre [m] ; patère [f]
ไม้หนีบ[n.] (māinīp) EN: clothes peg ; clothespin (Am.)   FR: pince à linge [f]
ไม้หนีบผ้า[n. exp.] (māinīp phā) EN: clothes peg ; clothespin (Am.)   FR: pince à linge [f]
ผ้า[n.] (phā) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing   FR: tissu [m] ; étoffe [f] ; vêtement [m] ; linge [m]
ผลัดผ้า[v. exp.] (phlat phā) EN: change clothes   FR: changer de vêtement
เปลื้องเสื้อออก [v. exp.] (pleūang seūa øk) EN: take off one's clothes   FR: ôter ses vêtements
ร้านขายเสื้อผ้า [n. exp.] (rān khāi seūaphā) EN: clothing shop ; clothes shop ; fashion house   FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOTHES    K L OW1 DH Z
CLOTHES    K L OW1 Z
CLOTHESTIME    K L OW1 DH Z T AY2 M
CLOTHESHORSE    K L OW1 Z HH AO2 R S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clothes    (v) (k l ou1 dh z)
clothes-peg    (n) - (k l ou1 dh z - p e g)
clothes-pin    (n) - (k l ou1 dh z - p i n)
clothesline    (n) (k l ou1 dh z l ai n)
clothes-moth    (n) - (k l ou1 dh z - m o th)
clothes-pegs    (n) - (k l ou1 dh z - p e g z)
clothes-pins    (n) - (k l ou1 dh z - p i n z)
clotheshorse    (n) (k l ou1 dh z h oo s)
clotheslines    (n) (k l ou1 dh z l ai n z)
clothes-moths    (n) - (k l ou1 dh z - m o th s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Garderobenschrank {m}clothes cabinet [Add to Longdo]
Kleidergeschäft {n}clothes shop [Add to Longdo]
Trockengestell {n}clothes airer [Add to Longdo]
Waschkorb {m}clothes basket [Add to Longdo]
Kleider machen Leute. [Sprw.]Clothes make the man. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お古;御古[おふる, ofuru] (n) used article (esp. clothes) [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
べんべら[, benbera] (n) worn-out silk clothes; cheap items [Add to Longdo]
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]
ウッドクリップ[, uddokurippu] (n) wooden clip; wooden clothespin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晾衣夹[liàng yī jiā, ㄌㄧㄤˋ ㄧ ㄐㄧㄚ, / ] clothes pin [Add to Longdo]
晒衣绳[shài yī shéng, ㄕㄞˋ ㄧ ㄕㄥˊ, / ] clothes line [Add to Longdo]
晒衣绳子[shài yī shéng zi, ㄕㄞˋ ㄧ ㄕㄥˊ ㄗ˙, / ] clothes line [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] clothes; dress; garment; submit; take (medicine) [Add to Longdo]
服服[fù fu, ㄈㄨˋ ㄈㄨ˙, ] clothes (baby talk) [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] clothes-horse [Add to Longdo]
[hún, ㄏㄨㄣˊ, ] clothes-horse [Add to Longdo]
烘乾机[hōng gān jī, ㄏㄨㄥ ㄍㄢ ㄐㄧ, / ] clothes dryer [Add to Longdo]
[yī, , ] clothes [Add to Longdo]
衣服[yī fu, ㄧ ㄈㄨ˙, ] clothes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clothes \Clothes\ (kl[=o][th]z or kl[=o]z; 277), n. pl. [From
   {Cloth}.]
   1. Covering for the human body; dress; vestments; vesture; --
    a general term for whatever covering is worn, or is made
    to be worn, for decency or comfort.
    [1913 Webster]
 
       She . . . speaks well, and has excellent good
       clothes.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If I may touch but his clothes, I shall be whole.
                          --Mark. v. 28.
    [1913 Webster]
 
   2. The covering of a bed; bedclothes.
    [1913 Webster]
 
       She turned each way her frighted head,
       Then sunk it deep beneath the clothes. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   {Body clothes}. See under {Body}.
 
   {Clothes moth} (Zool.), a small moth of the genus {Tinea}.
    The most common species ({Tinea flavifrontella}) is
    yellowish white. The larv[ae] eat woolen goods, furs,
    feathers, etc. They live in tubular cases made of the
    material upon which they feed, fastened together with
    silk.
 
   Syn: Garments; dress; clothing; apparel; attire; vesture;
     raiment; garb; costume; habit; habiliments.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cloth \Cloth\ (kl[o^]th; 115), n.; pl. {Cloths} (kl[o^][th]z;
   115), except in the sense of garments, when it is {Clothes}
   (kl[=o]thz or kl[=o]z). [OE. clath cloth, AS. cl[=a][thorn]
   cloth, garment; akin to D. kleed, Icel. kl[ae][eth]i, Dan.
   kl[ae]de, cloth, Sw. kl[aum]de, G. kleid garment, dress.]
   1. A fabric made of fibrous material (or sometimes of wire,
    as in wire cloth); commonly, a woven fabric of cotton,
    woolen, or linen, adapted to be made into garments;
    specifically, woolen fabrics, as distinguished from all
    others.
    [1913 Webster]
 
   2. The dress; raiment. [Obs.] See {Clothes}.
    [1913 Webster]
 
       I'll ne'er distust my God for cloth and bread.
                          --Quarles.
    [1913 Webster]
 
   3. The distinctive dress of any profession, especially of the
    clergy; hence, the clerical profession.
    [1913 Webster]
 
       Appeals were made to the priesthood. Would they
       tamely permit so gross an insult to be offered to
       their cloth?             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The cloth, the clergy, are constituted for
       administering and for giving the best possible
       effect to . . . every axiom.     --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   {Body cloth}. See under {Body}.
 
   {Cloth of gold}, a fabric woven wholly or partially of
    threads of gold.
 
   {Cloth measure}, the measure of length and surface by which
    cloth is measured and sold. For this object the standard
    yard is usually divided into quarters and nails.
 
   {Cloth paper}, a coarse kind of paper used in pressing and
    finishing woolen cloth. -- Cloth
 
   {shearer}, one who shears cloth and frees it from superfluous
    nap.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clothes
   n 1: clothing in general; "she was refined in her choice of
      apparel"; "he always bought his clothes at the same store";
      "fastidious about his dress" [syn: {apparel}, {wearing
      apparel}, {dress}, {clothes}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top