ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clothes

K L OW1 DH Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clothes-, *clothes*, clothe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clothes(n) เสื้อผ้า, See also: เครื่องแต่งกาย, Syn. clothing, garments, dress
clothespin(n) ไม้หนีบผ้า, See also: ที่หนีบผ้า
clothesline(n) ราวแขวนเสื้อ
clotheshorse(n) ผู้ชายที่ช่างแต่งตัว, Syn. dandy, dude, fop
clothespress(n) ตู้เสื้อผ้า, See also: ชั้นเก็บเสื้อผ้า, Syn. closet, wardrobe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clothes(โคลซ) n., pl. เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม -Conf. cloths
clothespress(โคลซเพรส) n. ที่ใส่เสื้อผ้า, ตู้ใส่เสื้อผ้า
plain-clothes mann. ตำรวจนอกเครื่องแบบ, นักสืบ
underclothes(อัน'เดอะโคลธซ) n., pl. เสื้อกางเกงชั้นใน., Syn. underclothing

English-Thai: Nontri Dictionary
clothes(n) เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, เครื่องนุ่งห่ม, ชุด
clotheshorse(n) ราวตากผ้า, โครงตากผ้า
clothespeg(n) ไม้หนีบผ้า
clothespin(n) ไม้หนีบผ้า
bedclothes(n) เครื่องนอน, ที่นอนหมอนมุ้ง
nightclothes(n) ชุดนอน
underclothes(n) เสื้อผ้าชั้นใน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- With clothes that come from the finest shopsกับเสื้อผ้าที่มา Pinocchio (1940)
Brand-new clothes that should have been worn by a younger woman.Brand-new clothes that should have been worn by a younger woman. 12 Angry Men (1957)
Put those clothes on.ใส่ชุดนั่นซะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Not a pretty sight, is he, sir? - He's taking all his clothes off.เขาก็นำเสื้อผ้าของเขาออก How I Won the War (1967)
And when I get back, I want that man in there out of there... where I command from, with all his clothes on.ฉันต้องการคนที่อยู่ในนั้นออก จากที่นั่น ที่ฉันสั่งจาก กับเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดใน How I Won the War (1967)
With all his clothes on.กับเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดใน How I Won the War (1967)
Put some clothes on and we'll see, eh?ใส่เสื้อผ้าบางอย่างเกี่ยวกับและ เราจะเห็นใช่มั้ย? How I Won the War (1967)
Don't be put off by the clothes we wear.อย่าวางปิดด้วยเสื้อผ้าที่เราสวม ใส่ How I Won the War (1967)
Take those nasty Nazi clothes off and play cricket.เล่นคริกเก็ตบาง สอนจิต วิญญาณของทีมคุณ How I Won the War (1967)
It doesn't really matter what clothes I wearมันไม่สำคัญว่าจริงๆสิ่งที่ฉันสวมใส่ เสื้อผ้า Yellow Submarine (1968)
These are my clothes now.นี่ล่ะเสื้อผ้าผม Gandhi (1982)
One other thing. I think it rips through your clothes when it takes you over.ไม่มีใครไว้ใจกันเองเลย The Thing (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clothesAll the money was spent on clothes.
clothesAs children get bigger, they grow out of their clothes.
clothesBeth was very impressed and content with his completely new clothes.
clothesCaroline knows better than to spend all her money on clothes.
clothesChange your clothes.
clothesClothes make the man.
clothesCraft must have clothes, but truth loves to go naked.
clothesDon't judge a man by his clothes.
clothesDon't waste money on clothes, Julie. Save money!
clothes"Ever since we wear clothes we know not one another" (George Herbert, 1846)
clothesEverybody arrived dressed in their smartest clothes.
clothesEvery Monday Mrs. Evans washed all the family's clothes in the tin bath.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องอบผ้า(n) clothes dryers
ร้านขายเสื้อผ้า(n) clothes shop, See also: fashion house
แปรงซักผ้า(n) clothes brush
ราวแขวนเสื้อผ้า(n) clothes rack
ราวตากผ้า(n) clothes line, See also: washing line
ไม้แขวนเสื้อ(n) coat hanger, See also: clothes-hanger, hanger, Example: คนขายปลดชุดจากไม้แขวนเสื้อให้ดูลูกค้าดู, Count Unit: อัน
ภูษณพาส(n) clothes, See also: garments, Syn. เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, Notes: (สันสกฤต)
ภูษา(n) clothes, See also: garments, apparel, raiment, vesture, Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง, Example: พระพุทธรูปทรงภูษาตาดทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ราว(n) clothesline, See also: cloth-pole, Example: ราวที่ทำด้วยลวดจะเป็นสนิม ทำให้เปื้อนผ้าได้, Count Unit: ราว, Thai Definition: เชือกหรือลวดที่ขึงตากผ้าแทนไม้
อาภรณ์(n) clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ, Example: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอกผ้า[føk phā] (v, exp) EN: wash clothes  FR: laver le linge
เครื่องนุ่งห่ม[khreūang nunghom] (n, exp) EN: clothes
เครื่องแต่งกาย[khreūangtaengkāi] (n) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume  FR: costume [ m ] ; vêtement [ m ]
ไม้แขวนเสื้อ[māi khwaēn seūa] (n) EN: hanger ; coat hanger ; clothes-hanger  FR: cintre [ m ] ; patère [ f ]
ไม้หนีบ[māinīp] (n) EN: clothes peg ; clothespin (Am.)  FR: pince à linge [ f ]
ไม้หนีบผ้า[māinīp phā] (n, exp) EN: clothes peg ; clothespin (Am.)  FR: pince à linge [ f ]
ผ้า[phā] (n) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing  FR: tissu [ m ] ; étoffe [ f ] ; vêtement [ m ] ; linge [ m ]
ผลัดผ้า[phlat phā] (v, exp) EN: change clothes  FR: changer de vêtement
เปลื้องเสื้อออก[pleūang seūa øk] (v, exp) EN: take off one's clothes  FR: ôter ses vêtements
ร้านขายเสื้อผ้า[rān khāi seūaphā] (n, exp) EN: clothing shop ; clothes shop ; fashion house  FR: magasin de vêtements [ m ] ; boutique de mode [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLOTHES K L OW1 DH Z
CLOTHES K L OW1 Z
CLOTHESTIME K L OW1 DH Z T AY1 M
CLOTHESHORSE K L OW1 Z HH AO2 R S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clothes (v) klˈouðz (k l ou1 dh z)
clothes-peg (n) klˈouðz-pɛg (k l ou1 dh z - p e g)
clothes-pin (n) klˈouðz-pɪn (k l ou1 dh z - p i n)
clothesline (n) klˈouðzlaɪn (k l ou1 dh z l ai n)
clothes-moth (n) klˈouðz-mɒθ (k l ou1 dh z - m o th)
clothes-pegs (n) klˈouðz-pɛgz (k l ou1 dh z - p e g z)
clothes-pins (n) klˈouðz-pɪnz (k l ou1 dh z - p i n z)
clotheshorse (n) klˈouðzhɔːs (k l ou1 dh z h oo s)
clotheslines (n) klˈouðzlaɪnz (k l ou1 dh z l ai n z)
clothes-moths (n) klˈouðz-mɒθs (k l ou1 dh z - m o th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī, ㄧ, ] clothes, #871 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] clothes; dress; garment; submit; take (medicine), #966 [Add to Longdo]
衣服[yī fu, ㄧ ㄈㄨ˙, ] clothes, #2,526 [Add to Longdo]
衣着[yī zhuó, ㄧ ㄓㄨㄛˊ, / ] clothes, #15,555 [Add to Longdo]
衣裳[yī shang, ㄧ ㄕㄤ˙, ] clothes, #21,461 [Add to Longdo]
衣食[yī shí, ㄧ ㄕˊ, ] clothes and food, #31,458 [Add to Longdo]
衣架[yī jià, ㄧ ㄐㄧㄚˋ, ] clothes-hanger; clothes rack, #48,116 [Add to Longdo]
衣饰[yī shì, ㄧ ㄕˋ, / ] clothes and ornaments, #54,738 [Add to Longdo]
晾衣夹[liàng yī jiā, ㄌㄧㄤˋ ㄧ ㄐㄧㄚ, / ] clothes pin [Add to Longdo]
晒衣绳[shài yī shéng, ㄕㄞˋ ㄧ ㄕㄥˊ, / ] clothes line [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Garderobenschrank { m }clothes cabinet [Add to Longdo]
Kleidergeschäft { n }clothes shop [Add to Longdo]
Trockengestell { n }clothes airer [Add to Longdo]
Waschkorb { m }clothes basket [Add to Longdo]
Kleider machen Leute. [ Sprw. ]Clothes make the man. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お古;御古[おふる, ofuru] (n) used article (esp. clothes) [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
べんべら[benbera] (n) worn-out silk clothes; cheap items [Add to Longdo]
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]
ウッドクリップ[uddokurippu] (n) wooden clip; wooden clothespin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clothes \Clothes\ (kl[=o][th]z or kl[=o]z; 277), n. pl. [From
   {Cloth}.]
   1. Covering for the human body; dress; vestments; vesture; --
    a general term for whatever covering is worn, or is made
    to be worn, for decency or comfort.
    [1913 Webster]
 
       She . . . speaks well, and has excellent good
       clothes.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If I may touch but his clothes, I shall be whole.
                          --Mark. v. 28.
    [1913 Webster]
 
   2. The covering of a bed; bedclothes.
    [1913 Webster]
 
       She turned each way her frighted head,
       Then sunk it deep beneath the clothes. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   {Body clothes}. See under {Body}.
 
   {Clothes moth} (Zool.), a small moth of the genus {Tinea}.
    The most common species ({Tinea flavifrontella}) is
    yellowish white. The larv[ae] eat woolen goods, furs,
    feathers, etc. They live in tubular cases made of the
    material upon which they feed, fastened together with
    silk.
 
   Syn: Garments; dress; clothing; apparel; attire; vesture;
     raiment; garb; costume; habit; habiliments.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cloth \Cloth\ (kl[o^]th; 115), n.; pl. {Cloths} (kl[o^][th]z;
   115), except in the sense of garments, when it is {Clothes}
   (kl[=o]thz or kl[=o]z). [OE. clath cloth, AS. cl[=a][thorn]
   cloth, garment; akin to D. kleed, Icel. kl[ae][eth]i, Dan.
   kl[ae]de, cloth, Sw. kl[aum]de, G. kleid garment, dress.]
   1. A fabric made of fibrous material (or sometimes of wire,
    as in wire cloth); commonly, a woven fabric of cotton,
    woolen, or linen, adapted to be made into garments;
    specifically, woolen fabrics, as distinguished from all
    others.
    [1913 Webster]
 
   2. The dress; raiment. [Obs.] See {Clothes}.
    [1913 Webster]
 
       I'll ne'er distust my God for cloth and bread.
                          --Quarles.
    [1913 Webster]
 
   3. The distinctive dress of any profession, especially of the
    clergy; hence, the clerical profession.
    [1913 Webster]
 
       Appeals were made to the priesthood. Would they
       tamely permit so gross an insult to be offered to
       their cloth?             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The cloth, the clergy, are constituted for
       administering and for giving the best possible
       effect to . . . every axiom.     --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   {Body cloth}. See under {Body}.
 
   {Cloth of gold}, a fabric woven wholly or partially of
    threads of gold.
 
   {Cloth measure}, the measure of length and surface by which
    cloth is measured and sold. For this object the standard
    yard is usually divided into quarters and nails.
 
   {Cloth paper}, a coarse kind of paper used in pressing and
    finishing woolen cloth. -- Cloth
 
   {shearer}, one who shears cloth and frees it from superfluous
    nap.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clothes
   n 1: clothing in general; "she was refined in her choice of
      apparel"; "he always bought his clothes at the same store";
      "fastidious about his dress" [syn: {apparel}, {wearing
      apparel}, {dress}, {clothes}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top