ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clothes

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clothes-, *clothes*, clothe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clothes(n) เสื้อผ้า, See also: เครื่องแต่งกาย, Syn. clothing, garments, dress
clothespin(n) ไม้หนีบผ้า, See also: ที่หนีบผ้า
clothesline(n) ราวแขวนเสื้อ
clotheshorse(n) ผู้ชายที่ช่างแต่งตัว, Syn. dandy, dude, fop
clothespress(n) ตู้เสื้อผ้า, See also: ชั้นเก็บเสื้อผ้า, Syn. closet, wardrobe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clothes(โคลซ) n., pl. เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม -Conf. cloths
clothespress(โคลซเพรส) n. ที่ใส่เสื้อผ้า, ตู้ใส่เสื้อผ้า
plain-clothes mann. ตำรวจนอกเครื่องแบบ, นักสืบ
underclothes(อัน'เดอะโคลธซ) n., pl. เสื้อกางเกงชั้นใน., Syn. underclothing

English-Thai: Nontri Dictionary
clothes(n) เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, เครื่องนุ่งห่ม, ชุด
clotheshorse(n) ราวตากผ้า, โครงตากผ้า
clothespeg(n) ไม้หนีบผ้า
clothespin(n) ไม้หนีบผ้า
bedclothes(n) เครื่องนอน, ที่นอนหมอนมุ้ง
nightclothes(n) ชุดนอน
underclothes(n) เสื้อผ้าชั้นใน

WordNet (3.0)
clothesbrush(n) a brush used for cleaning clothing
clotheshorse(n) a framework on which to hang clothes (as for drying)
clothesless(adj) possessing no clothing, Syn. garmentless, raimentless
clothesline(n) a cord on which clothes are hung to dry
clothespin(n) wood or plastic fastener; for holding clothes on a clothesline, Syn. clothes peg, clothes pin
apparel(n) clothing in general, Syn. dress, wearing apparel, clothes

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Clothes

n. pl. [ From Cloth. ] 1. Covering for the human body; dress; vestments; vesture; -- a general term for whatever covering is worn, or is made to be worn, for decency or comfort. [ 1913 Webster ]

She . . . speaks well, and has excellent good clothes. Shak. [ 1913 Webster ]

If I may touch but his clothes, I shall be whole. Mark. v. 28. [ 1913 Webster ]

2. The covering of a bed; bedclothes. [ 1913 Webster ]

She turned each way her frighted head,
Then sunk it deep beneath the clothes. Prior. [ 1913 Webster ]


Body clothes. See under Body. --
Clothes moth (Zool.), a small moth of the genus Tinea. The most common species (Tinea flavifrontella) is yellowish white. The larvæ eat woolen goods, furs, feathers, etc. They live in tubular cases made of the material upon which they feed, fastened together with silk.

Syn. -- Garments; dress; clothing; apparel; attire; vesture; raiment; garb; costume; habit; habiliments. [ 1913 Webster ]

clothesbrush

n. a brush used for cleaning clothing. [ WordNet 1.5 ]

Clotheshorse

n. 1. A frame to hang clothes on. [ 1913 Webster ]

2. a person who is conspicuous for dressing fashionably, especially one who spends much time or money to acquire clothing. [ PJC ]

clothesless

adj. unclothed. Opposite of clothed.
Syn. -- garmentless, raimentless. [ WordNet 1.5 ]

Clothesline

n. A rope or wire on which clothes are hung to dry. [ 1913 Webster ]

Clothespin

n. A forked piece of wood or plastic, or a small device with a spring clamp, used for fastening clothes on a line. [ 1913 Webster +PJC ]

Clothespress

n. A receptacle for clothes. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you take your clothes off and get in, huh?ทำไมคุณไม่ถอดเสื้อผ้าออก แล้วเข้าไปข้างในล่ะ? Basic Instinct (1992)
I pay the rent, and I want to cash my checks now... because I want to buy some new clothes.ผมจ่ายค่าเช่า ผมต้องการเบิกเงินเดือน เพราะผมจะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ The Lawnmower Man (1992)
Had nice clothes.ใส่เสื้อผ้าสวย ๆ Of Mice and Men (1992)
There are clean clothes on your chair.เสื้อผ้าซักแล้วอยู่บนเก้าอี้ The Cement Garden (1993)
Jack has not changed his clothes since you died, except for his jeans when he wet the bed.แจ็คยังใส่ชุดเดิมตั้งแต่แม่ตาย ยกเว้นกางเกง ที่บางครั้งเขาทำเปียกบนเตียง The Cement Garden (1993)
Why haven't you got any clothes on?ทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าล่ะ? The Cement Garden (1993)
Mum's clothes of course.เสื้อผ้าแม่ The Cement Garden (1993)
'Cause you'll get cloth in the wound and lose your leg, that's why.'สาเหตุที่คุณจะได้รับผ้าในแผล และสูญเสียขาของคุณที่ In the Name of the Father (1993)
The next day we went and bought the same clothes... the same trousers... samejackets, even the same shoes.วันถัดไปพวกเราออกไปและซื้อ เสื้อผ้าเดียวกัน ... ... กางเ? In the Name of the Father (1993)
Those not selected for transport, put your clothes back on.คนที่ไม่ถูกเลือกให้ส่งไป... Schindler's List (1993)
Come on, Julius, I know about the extra food and clothes you give them. Paid for out of your own pocket.เรา 2 คนรวมกันจะได้ถึงสี่พันคน Schindler's List (1993)
As soon as peace occurs, I want... um, I want that cloth distributed to the workers.แจกผ้าพวกคนงาน... คนละสองเมตรครึ่ง ว้อดก้าอีกคนละขวด Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clothesAll the money was spent on clothes.
clothesAs children get bigger, they grow out of their clothes.
clothesBeth was very impressed and content with his completely new clothes.
clothesCaroline knows better than to spend all her money on clothes.
clothesChange your clothes.
clothesClothes make the man.
clothesCraft must have clothes, but truth loves to go naked.
clothesDon't judge a man by his clothes.
clothesDon't waste money on clothes, Julie. Save money!
clothes"Ever since we wear clothes we know not one another" (George Herbert, 1846)
clothesEverybody arrived dressed in their smartest clothes.
clothesEvery Monday Mrs. Evans washed all the family's clothes in the tin bath.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องอบผ้า(n) clothes dryers
ร้านขายเสื้อผ้า(n) clothes shop, See also: fashion house
แปรงซักผ้า(n) clothes brush
ราวแขวนเสื้อผ้า(n) clothes rack
ราวตากผ้า(n) clothes line, See also: washing line
ไม้แขวนเสื้อ(n) coat hanger, See also: clothes-hanger, hanger, Example: คนขายปลดชุดจากไม้แขวนเสื้อให้ดูลูกค้าดู, Count Unit: อัน
ภูษณพาส(n) clothes, See also: garments, Syn. เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, Notes: (สันสกฤต)
ภูษา(n) clothes, See also: garments, apparel, raiment, vesture, Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง, Example: พระพุทธรูปทรงภูษาตาดทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ราว(n) clothesline, See also: cloth-pole, Example: ราวที่ทำด้วยลวดจะเป็นสนิม ทำให้เปื้อนผ้าได้, Count Unit: ราว, Thai Definition: เชือกหรือลวดที่ขึงตากผ้าแทนไม้
อาภรณ์(n) clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ, Example: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอกผ้า[føk phā] (v, exp) EN: wash clothes  FR: laver le linge
เครื่องนุ่งห่ม[khreūang nunghom] (n, exp) EN: clothes
เครื่องแต่งกาย[khreūangtaengkāi] (n) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume  FR: costume [ m ] ; vêtement [ m ]
ไม้แขวนเสื้อ[māi khwaēn seūa] (n) EN: hanger ; coat hanger ; clothes-hanger  FR: cintre [ m ] ; patère [ f ]
ไม้หนีบ[māinīp] (n) EN: clothes peg ; clothespin (Am.)  FR: pince à linge [ f ]
ไม้หนีบผ้า[māinīp phā] (n, exp) EN: clothes peg ; clothespin (Am.)  FR: pince à linge [ f ]
ผ้า[phā] (n) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing  FR: tissu [ m ] ; étoffe [ f ] ; vêtement [ m ] ; linge [ m ]
ผลัดผ้า[phlat phā] (v, exp) EN: change clothes  FR: changer de vêtement
เปลื้องเสื้อออก[pleūang seūa øk] (v, exp) EN: take off one's clothes  FR: ôter ses vêtements
ร้านขายเสื้อผ้า[rān khāi seūaphā] (n, exp) EN: clothing shop ; clothes shop ; fashion house  FR: magasin de vêtements [ m ] ; boutique de mode [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
clothes
clothes
clothestime
clotheshorse

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clothes
clothes-peg
clothes-pin
clothesline
clothes-moth
clothes-pegs
clothes-pins
clotheshorse
clotheslines
clothes-moths

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī, ㄧ, ] clothes #871 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] clothes; dress; garment; submit; take (medicine) #966 [Add to Longdo]
衣服[yī fu, ㄧ ㄈㄨ˙,  ] clothes #2,526 [Add to Longdo]
衣着[yī zhuó, ㄧ ㄓㄨㄛˊ,   /  ] clothes #15,555 [Add to Longdo]
衣裳[yī shang, ㄧ ㄕㄤ˙,  ] clothes #21,461 [Add to Longdo]
衣食[yī shí, ㄧ ㄕˊ,  ] clothes and food #31,458 [Add to Longdo]
衣架[yī jià, ㄧ ㄐㄧㄚˋ,  ] clothes-hanger; clothes rack #48,116 [Add to Longdo]
衣饰[yī shì, ㄧ ㄕˋ,   /  ] clothes and ornaments #54,738 [Add to Longdo]
晾衣夹[liàng yī jiā, ㄌㄧㄤˋ ㄧ ㄐㄧㄚ,    /   ] clothes pin [Add to Longdo]
晒衣绳[shài yī shéng, ㄕㄞˋ ㄧ ㄕㄥˊ,    /   ] clothes line [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Garderobenschrank { m }clothes cabinet [Add to Longdo]
Kleidergeschäft { n }clothes shop [Add to Longdo]
Trockengestell { n }clothes airer [Add to Longdo]
Waschkorb { m }clothes basket [Add to Longdo]
Kleider machen Leute. [ Sprw. ]Clothes make the man. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つい, tsui] (n) (1) pair; couple; set; (2) (See 対句) antithesis; (ctr) (3) counter for items that come in pairs; (4) counter for sets (of clothes, small furniture, utensils, etc.); (P) #879 [Add to Longdo]
[ちゃく, chaku] (n, n-suf) clothes; outfit; uniform; gi #936 [Add to Longdo]
[ぶく, buku] (n, n-suf) (1) clothes (esp. Western clothes); (suf, ctr) (2) (See 一服) counter for doses of medicine, gulps of tea, drags of a cigarette, etc.; (P) #3,360 [Add to Longdo]
[ぶく, buku] (n) (1) (arch) (See 喪服) mourning clothes; (2) mourning; period of mourning #3,360 [Add to Longdo]
[ころも, koromo] (n) (1) clothes; garment; (2) gown; robe; (3) coating (e.g. glaze, batter, icing); (P) #4,177 [Add to Longdo]
[にしき, nishiki] (n) (1) brocade; (2) fine dress; fine clothes; (P) #4,642 [Add to Longdo]
ベルト[beruto] (n) Belt for western clothes; (P) #6,285 [Add to Longdo]
下ろし;降ろし;卸し;卸(io)[おろし, oroshi] (n-suf, n) (1) dropping; unloading; removing; (n) (2) grated vegetables, fruit, etc.; (3) (abbr) (See おろし金) grater; (4) using new tools (or clothes, etc.); new tools (or clothes, etc.) #9,102 [Add to Longdo]
決まる(P);決る(io);極る[きまる, kimaru] (v5r, vi) (1) to be decided; to be settled; (2) to look good in (clothes); (P) #9,706 [Add to Longdo]
衣服[いふく, ifuku] (n) clothes; (P) #13,585 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top