Search result for

assort

(53 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assort-, *assort*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assort[VT] จำแนกประเภท, See also: แบ่ง, คัด, แยก, Syn. sort, classify, group
assort[VI] เป็นประเภทเดียวกัน, See also: แบ่ง, คัด, แยก
assorted[ADJ] หลากหลาย, See also: ี่ีหลายชนิด, ประกอบด้วยหลายอย่าง, ที่หลากหลาย, ต่างๆ, ต่างๆ ชนิด, Syn. mixed, varied
assortment[N] การจัดประเภท, Syn. classification
assort with[PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: เหมาะสมกับ, Syn. blend with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assort(อะซอร์ทฺ') vt.,vi. เลือกสรร,แบ่งประเภท,ไปหาสู่กัน. -assortive adj.
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)
assortment(อะซอร์ท'เมินทฺ) n.การแบ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
assort(vt) จัดพวก,แบ่งประเภท,เข้าชุด,เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assortmentรวมกันใหม่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, uh, I was thinking you, me, assorted breakfast pastries.เอ่อ ผมกำลังคิดถึงคุณอยู่เลย ถึงสารพัดอาหารเช้า There Might be Blood (2008)
Assorted meat plate?เนื้อผสมค่ะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
An assortment of thoughts, beliefs.ด้วยการรวบรวมความคิด ความเชื่อ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Of the assorted appetizers plateแค่ ? จาน The Adhesive Duck Deficiency (2009)
A private assortment of images, fears, loves, regrets.การแบ่งภาพลักษณ์ส่วนตัว, ความกลัว ความรัก,ความเศร้า Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
Mike, gentlemen, assorted ladies, taking over the Buy More is not only illegal, but it's very dangerous, trust me.ไมค์ สุภาพบุรุสและสุภาพสตรี กำลังยึดบายมอร์ มันไม่ใช่แค่ผิดกฏหมายนะ มันอันตรายมาก เชื่อฉันสิ Chuck Versus the Beard (2010)
It's 10 cases of assorted SMGs and PDws... along with 5000 .45 caliber ACP rounds, your personal favorite... and two cases of RPGs.สินค้าที่จะเข้ามีปืนกล และปืนกึ่งอัตโนมัติ รวมสิบลัง ราวห้าพันกระบอก ปืนคาร์ลิเบอร์สี่สิบห้ากระบอก และจรวจอาร์พีจีสอง Batman: Under the Red Hood (2010)
Assorted video games.วิดีโอเกมหลายชนิด The Bozeman Reaction (2010)
- Ammo? - 700 rounds, assorted.กระสุนละ เจ็ดร้อยนัด Tell It to the Frogs (2010)
Dorota! I need Sam Brocato and an assortment of Chlo?โดโรต้า ฉันต้องการ แซม โบรคาโต้ The Witches of Bushwick (2010)
Assorted meats. Potted meat.เนื้อต่างๆ เนื้อหมัก Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
I flaked some tender young ears of corn on the side of assorted exotic breakfast meats in a Chile sauce reduction.ผมได้ใช้ข้าวโพดอ่อนกรอบบางนิ่ม เป็นเครื่องเคียงให้กับ อาหารเช้าสุดหรู เป็นเนื้อในซอสพริกละมุน Now What? (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารพัด[ADJ] various, See also: assorted, Syn. สารพัน, สารพัดสารพัน, Example: ปัจจุบันเรามีการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ากับงานสารพัดชนิด, Thai definition: ทั้งหมดทั้งปวง, ทุกสิ่งทุกอย่าง, ที่มีหลากหลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite   FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; jeu [m] ; équipe [f] ; suite [f]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
จัดเข้ากัน[v. exp.] (jatkhao kan) FR: assortir ; accorder ; harmoniser
คัดเลือก[v.] (khatleūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; assort   FR: choisir ; sélectionner ; opter pour ; voter
คละ[n.] (khla) EN: mixture   FR: assortiment [m] ; mélange [m]
คละ[v.] (khla) EN: mix ; assort ; mingle ; blend ; be mixed   FR: assortir ; mélanger
คละ[adj.] (khla) EN: mixed ; unsorted ; unassorted   FR: mélangé
เลือกเฟ้น[v.] (leūakfen) EN: pick and choose ; select ; select carefully ; pick ; choose ; assort ; elect   FR: choisir soigneusement
ผักร่วม[n. exp.] (phak ruam) EN: mixed vegetables   FR: assortiment de légumes [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSORT    AH0 S AO1 R T
ASSORTED    AH0 S AO1 R T AH0 D
ASSORTMENT    AH0 S AO1 R T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assorted    (j) (@1 s oo1 t i d)
assortment    (n) (@1 s oo1 t m @ n t)
assortments    (n) (@1 s oo1 t m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アソートメント[, aso-tomento] (n) assortment [Add to Longdo]
ミックスサンド[, mikkususando] (n) (See サンドイッチ) assorted sandwiches (wasei [Add to Longdo]
詰め合わせ;詰合せ;詰合わせ;詰め合せ[つめあわせ, tsumeawase] (n) combination; assortment (of goods); assorted basket or box (e.g. of chocolates) [Add to Longdo]
詰め合わせる;詰め合せる;詰合わせる;詰合せる[つめあわせる, tsumeawaseru] (v1,vt) to pack an assortment of goods, etc. [Add to Longdo]
血の道[ちのみち, chinomichi] (n) assorted (female) medical disorders [Add to Longdo]
口分け[くちわけ, kuchiwake] (n) assortment [Add to Longdo]
彩り(P);色取り;色どり[いろどり, irodori] (n,vs) coloring; colouring; coloration; colouration; assortment; color scheme; colour scheme; makeup; (P) [Add to Longdo]
雑株[ざつかぶ, zatsukabu] (n) assorted stocks [Add to Longdo]
雑件[ざっけん, zakken] (n) assorted matters [Add to Longdo]
雑穀[ざっこく, zakkoku] (n) (1) assorted grains; cereals; (2) (See 黍) millet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assort \As*sort"\, v. t. [imp. & p. p. {Assorted}; p. pr. & vb.
   n. {Assorting}.] [F. assortir; ? (L. ad) + sortir to cast or
   draw lots, to obtain by lot, L. sortiri, fr. sors, sortis,
   lot. See {Sort}.]
   1. To separate and distribute into classes, as things of a
    like kind, nature, or quality, or which are suited to a
    like purpose; to classify; as, to assort goods.
 
   Note: [Rarely applied to persons.]
      [1913 Webster]
 
         They appear . . . no ways assorted to those with
         whom they must associate.     --Burke.
      [1913 Webster]
 
   2. To furnish with, or make up of, various sorts or a variety
    of goods; as, to assort a cargo.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assort \As*sort"\, v. i.
   To agree; to be in accordance; to be adapted; to suit; to
   fall into a class or place. --Mitford.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assort
   v 1: keep company with; hang out with; "He associates with
      strange people"; "She affiliates with her colleagues" [syn:
      {consort}, {associate}, {affiliate}, {assort}]
   2: arrange or order by classes or categories; "How would you
     classify these pottery shards--are they prehistoric?" [syn:
     {classify}, {class}, {sort}, {assort}, {sort out},
     {separate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top