ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assort

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assort-, *assort*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assort(vt) จำแนกประเภท, See also: แบ่ง, คัด, แยก, Syn. sort, classify, group
assort(vi) เป็นประเภทเดียวกัน, See also: แบ่ง, คัด, แยก
assorted(adj) หลากหลาย, See also: ี่ีหลายชนิด, ประกอบด้วยหลายอย่าง, ที่หลากหลาย, ต่างๆ, ต่างๆ ชนิด, Syn. mixed, varied
assortment(n) การจัดประเภท, Syn. classification
assort with(phrv) เข้ากันได้กับ, See also: เหมาะสมกับ, Syn. blend with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assort(อะซอร์ทฺ') vt., vi. เลือกสรร, แบ่งประเภท, ไปหาสู่กัน. -assortive adj.
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว, ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ , หลายชนิด, หลากหลาย, คละกัน, เหมาะสม, แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry, Ant. matching, similar
assortment(อะซอร์ท'เมินทฺ) n.การแบ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
assort(vt) จัดพวก, แบ่งประเภท, เข้าชุด, เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก, การแบ่งประเภท, การเลือกสรร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assortmentรวมกันใหม่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Honey, put about 10. Assort them. It's on me.ที่รัก ใส่ไป 10 ชิ้นนะ แยกถุงด้วยฉันจ่ายเอง A Thousand Days' Promise (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารพัด(adj) various, See also: assorted, Syn. สารพัน, สารพัดสารพัน, Example: ปัจจุบันเรามีการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ากับงานสารพัดชนิด, Thai Definition: ทั้งหมดทั้งปวง, ทุกสิ่งทุกอย่าง, ที่มีหลากหลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจพรรณ[benjaphan] (adj) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous
ชุด[chut] (n) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite  FR: ensemble [ m ] ; set [ m ] ; assortiment [ m ] ; jeu [ m ] ; équipe [ f ] ; suite [ f ]
ชุด[chut] (n) EN: [ classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus ]  FR: [ classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus ]
จัดเข้ากัน[jatkhao kan] (v, exp) FR: assortir ; accorder ; harmoniser
คัดเลือก[khatleūak] (v) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; assort  FR: choisir ; sélectionner ; opter pour ; voter
คละ[khla] (n) EN: mixture  FR: assortiment [ m ] ; mélange [ m ]
คละ[khla] (v) EN: mix ; assort ; mingle ; blend ; be mixed  FR: assortir ; mélanger
คละ[khla] (adj) EN: mixed ; unsorted ; unassorted  FR: mélangé
เลือกเฟ้น[leūakfen] (v) EN: pick and choose ; select ; select carefully ; pick ; choose ; assort ; elect  FR: choisir soigneusement
ผักร่วม[phak ruam] (n, exp) EN: mixed vegetables  FR: assortiment de légumes [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
assort
assorted
assortment

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assorted
assortment
assortments

Japanese-English: EDICT Dictionary
種別[しゅべつ, shubetsu] (n, vs) classification; assortment; (P) #3,490 [Add to Longdo]
アソートメント[aso-tomento] (n) assortment [Add to Longdo]
ミックスサンド[mikkususando] (n) (See サンドイッチ) assorted sandwiches (wasei [Add to Longdo]
詰め合わせ;詰合せ;詰合わせ;詰め合せ[つめあわせ, tsumeawase] (n) combination; assortment (of goods); assorted basket or box (e.g. of chocolates) [Add to Longdo]
詰め合わせる;詰め合せる;詰合わせる;詰合せる[つめあわせる, tsumeawaseru] (v1, vt) to pack an assortment of goods, etc. [Add to Longdo]
血の道[ちのみち, chinomichi] (n) assorted (female) medical disorders [Add to Longdo]
口分け[くちわけ, kuchiwake] (n) assortment [Add to Longdo]
彩り(P);色取り;色どり[いろどり, irodori] (n, vs) coloring; colouring; coloration; colouration; assortment; color scheme; colour scheme; makeup; (P) [Add to Longdo]
雑株[ざつかぶ, zatsukabu] (n) assorted stocks [Add to Longdo]
雑件[ざっけん, zakken] (n) assorted matters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assort \As*sort"\, v. t. [imp. & p. p. {Assorted}; p. pr. & vb.
   n. {Assorting}.] [F. assortir; ? (L. ad) + sortir to cast or
   draw lots, to obtain by lot, L. sortiri, fr. sors, sortis,
   lot. See {Sort}.]
   1. To separate and distribute into classes, as things of a
    like kind, nature, or quality, or which are suited to a
    like purpose; to classify; as, to assort goods.
 
   Note: [Rarely applied to persons.]
      [1913 Webster]
 
         They appear . . . no ways assorted to those with
         whom they must associate.     --Burke.
      [1913 Webster]
 
   2. To furnish with, or make up of, various sorts or a variety
    of goods; as, to assort a cargo.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assort \As*sort"\, v. i.
   To agree; to be in accordance; to be adapted; to suit; to
   fall into a class or place. --Mitford.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assort
   v 1: keep company with; hang out with; "He associates with
      strange people"; "She affiliates with her colleagues" [syn:
      {consort}, {associate}, {affiliate}, {assort}]
   2: arrange or order by classes or categories; "How would you
     classify these pottery shards--are they prehistoric?" [syn:
     {classify}, {class}, {sort}, {assort}, {sort out},
     {separate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top