ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สรร

   
109 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สรร-, *สรร*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สรรหา (n ) Recruit

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สรรเสริญพระบารมี (name ) Glorify His Prestige
See also: S. Royal anthem,
หมู่บ้านจัดสรร (n ) developed housing

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรร[ADJ] whole, See also: all, entire, complete, full, all kinds of, Syn. ทุกสิ่ง, ทั้งปวง, ทั้งหมด, Example: ดวงอาทิตย์เป็นตัวกำเนิดแสงที่ให้พลังแสงแก่โลก และทุกสรรพสิ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สรรหา[V] search for, See also: look through, examine, Syn. เลือกสรร, คัดสรร, คัดเลือก, ค้นหา
สรรหา[V] search for, See also: seek, look for, Syn. หา, ค้นหา, แสวงหา, Example: ท่านพร้อมที่จะสรรหาวิชาความรู้จากทุกแหล่ง ไม่แต่จากตำรับตำราหรือครูอาจารย์เท่านั้น
สรรพคุณ[N] properties
สรรพคุณ[N] properties, See also: qualities, effect, characteristics, physiological actions, Syn. คุณสมบัติ, Example: อาหารที่มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรยาไทยโบราณ ล้วนแล้วแต่หามาได้จากป่าแทบทั้งนั้น, Count unit: สรรพคุณ, Thai definition: สิ่งที่เป็นประโยชน์, คุณทั้งหลาย, Notes: (สันสกฤต)
สรรพนาม[N] pronoun
สรรพนาม[N] pronoun, Syn. คำสรรพนาม, Example: การใช้สรรพนามเป็นเรื่องสำคัญในภาษาไทย ควรใช้ให้ถูกกาลเทศะ, Count unit: คำ, Thai definition: คำแทนชื่อ, Notes: (ไวยากรณ์)
สรรพากร[N] revenue, Syn. ภาษี, ภาษีอากร
สรรพากร[N] revenue, Thai definition: อากรที่เก็บจากสิ่งที่เป็นเองหรือมีบ่อเกิดเป็นรายได้
สรรพสิ่ง[N] everything, Syn. ทุกสิ่ง, Example: สรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นไปตามกรรมของมัน, Thai definition: สิ่งทั้งหมดทั้งปวง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สรร(สัน) ก. เลือก, คัด, เช่น จัดสรร เลือกสรร.
สรรค์(สัน) ก. สร้างให้มีให้เป็นขึ้น, มักใช้เข้าคู่กับคำ สร้าง เป็น สรรค์สร้าง หรือ สร้างสรรค์.
สรรพ, สรรพ-(สับ, สับพะ-) ว. ทุกสิ่ง, ทั้งปวง, ทั้งหมด, เช่น พร้อมสรรพ งามสรรพ เสร็จสรรสรรพสิ่ง สรรพสินค้า.
สรรพคราสน. สุริยุปราคาหมดดวง.
สรรพคุณน. คุณสมบัติของสิ่งที่เป็นยา, โดยปริยายหมายถึงคุณสมบัติ เช่น เขามีสรรพคุณเชื่อถือได้.
สรรพนามน. คำที่ใช้แทนชื่อ นาม หรือข้อความที่กล่าวมาแล้ว เพื่อไม่ต้องกล่าวชื่อ นาม หรือข้อความนั้นซ้ำอีก เช่น ฉัน เขา เรา ท่าน.
สรรพสามิต(สับพะ-, สันพะ–) น. อากรที่เก็บจากสิ่งประดิษฐ์และผลิตขึ้นภายในประเทศ เรียกว่า อากรสรรพสามิต.
สรรพัชญน. สรรเพชญ.
สรรพากร(สันพากอน) น. อากรที่เก็บจากสิ่งที่เป็นเองหรือมีบ่อเกิดเป็นรายได้.
สรรพากรดู สรรพ, สรรพ-.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panpsychismสรรพจิตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
all risksสรรพภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordnanceสรรพาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pantheismสรรพเทวนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
polyclinicสรรพเวชสถาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ordnanceสรรพาวุธ [TU Subject Heading]
Pronounสรรพนาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Death makes its first cut.ความตายได้คัดสรร เอาคนพวกแรกไปแล้ว Night and Fog (1956)
I. G. Farben, Siemens, Hermann Goering recruit their labour here.ไอ จี ฟาร์เบน, ซีเมนส์, เฮอร์มัน กอริ่ง ต่างก็มาคัดสรรคนงานกันที่นี่ Night and Fog (1956)
Now, who's got something constructive to say?ตอนนี้ที่มีบางสิ่งบางอย่างที่สร้างสรรค์ที่จะพูด? 12 Angry Men (1957)
May God be praised.ขอสรรเสริญพระเป็นเจ้า The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And grant, in the name of Your prophet, our great Lawgiver, that we, Your chosen servants, created and born in Your divine image, may aspire the more perfectly to that spiritual godliness and bodily beautyเเละประกาศชัยในพระนามท่าน เทพเจ้าผู้ยิ่งยง เราคือสาวกผู้ซึ่งท่านเลือกสรรมาเกิด Beneath the Planet of the Apes (1970)
-When we sing to our God.เราใช้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า Beneath the Planet of the Apes (1970)
Praise Him! Praise Him!สรรเสริญ ๆ Beneath the Planet of the Apes (1970)
My strength, and my redeemer.สรรเสริญพระผู้ไถ่บาป Beneath the Planet of the Apes (1970)
My mind is aglow with whirling, transient nodes of thought careening through a cosmic vapor of invention.สมองฉันมีลำแสงความคิดเจิดจริส... ...พุ่งผ่านไอหมอก ของความสร้างสรรค์ Blazing Saddles (1974)
That's marvelous! That's so creative!ยอดเลย สร้างสรรค์มาก Blazing Saddles (1974)
My mind is a raging torrent flooded with rivulets of thought cascading into a waterfall of creative alternatives.สมองฉันกำลังไหลแล่น... ...ไปตามแม่น้ำแห่งความคิด ...แล้วตกลงสู่น้ำตกแห่งความสร้างสรรค์ Blazing Saddles (1974)
You herded, feeble creatures, destined for our pleasureคุณฝูง, สรรพสิ่งที่สร้างอ่อนเพลีย,\ Ndestined สำหรับความยินดีของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สรร[v.] (san) EN: choose ; select ; pick ; pick out ; opt ; make a choice ; cull   FR: sélectionner ; choisir ; faire son choix ; trier
สรรค์[v.] (san) EN: build ; construct ; create ; originate ; decorate   FR: créer ; construire ; décorer
สรร[X] (sap) EN: every ; entire ; all ; whole   FR: tout ; toute ; tous ; toutes ; de toutes sortes
สรรพนาม[n.] (sapphanām) EN: pronoun   FR: pronom [m]
สรรพสัตว์[n.] (sapphasat) EN: all living creatures ; animal kingdom ; all animals ; all life ; all living things   FR: animaux [mpl] ; règne animal [m]
สรรพสามิต[n.] (sapphasāmit = sanphasāmit) EN: excise   
สรรพสินค้า[n.] (sapphasinkhā) EN: general merchandise ; sundry goods ; various kinds of merchandise ; goods   FR: marchandise [f] ; articles divers [mpl]
สรรพากร[n.] (sanphākøn) EN: revenue ; tax collector   FR: contributions [fpl] ; revenus de l'État [mpl]
สรรหา[v.] (sanhā) EN: search for   FR: rechercher
สรรเสริญ[v.] (sansoēn = sanrasoēn) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol   FR: célébrerr ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)

English-Thai: Longdo Dictionary
to hang out(v. slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acclaim[VT] สรรเสริญ, Syn. praise, laud, celebrate
celebrate[VT] สรรเสริญ, See also: ยกย่อง, Syn. praise
creation[N] สรรพสิ่ง, Syn. existence, universe
eulogize[VT] สรรเสริญ (คำทางการ), See also: เยินยอ, ยกย่อง, Syn. extol, glorify, praise
eulogize[VI] สรรเสริญ (คำทางการ), See also: เยินยอ, ยกย่อง, Syn. extol, glorify, praise
extol[VT] สรรเสริญ, See also: สดุดี, ยกย่อง, เยินยอ, Syn. eulogize, laud, praise
honour with[PHRV] ยกย่องด้วย, See also: สรรเสริญด้วย, สดุดีด้วย, ให้รางวัล
glorify[VT] ยกย่อง, See also: สรรเสริญ, เชิดชู, ให้เกียรติ, Syn. honor, praise, Ant. condemn
headhunt[VT] สรรหาผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารหรือผู้มีความสามารถพิเศษจากบริษัทอื่นๆ
interrogative[N] สรรพนามที่ใช้เป็นคำถาม (ไวยากรณ์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
admeasure(แอดเมส' เซอะ) vt. วัด. จัดสรร
allelula(แอลละลู' อะ) interj. สรรเสริญพระเจ้า. -n. เพลงสรรเสริญพระเจ้า -alleluiatic adj.
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment)
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
angelfish(เอน' เจลฟิช) ปลาผีเสื้อที่มีหนามที่หัว มีสีสรรหลายสี

English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
adulate(vt) ยกย่องสรรเสริญ,ประจบสอพลอ
adulation(n) การยกย่องสรรเสริญ,การประจบสอพลอ
allocate(vt) จัดสรร,แจกจ่าย,แบ่งสรร
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
anthem(n) เพลงสดุดี,เพลงสรรเสริญ
applaud(vt) ชมเชย,ปรบมือให้,สรรเสริญ
applause(n) การปรบมือ,การสรรเสริญ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おれ, ore] (n vulgar) สรรพนามใช้เรียกตัวเองของผู้ชาย ไม่สุภาพ
[ぼく, boku] (n) สรรพนามบุรุษที่ 1 สำหรับผู้ชาย, สุภาพน้อยกว่า わたし
[きみ, kimi] (pron.) สรรพนามบุรุษที่ 2
[かれ, kare] (pron.) สรรพนามบุรุษที่สามที่เป็นเพศชาย, เขา (ผู้ชาย)

German-Thai: Longdo Dictionary
alle(Ind-pron.) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
allen(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Dativ) เช่น in allen Fällen ในทุกกรณี
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
denen(rel. pron.) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
deren(Rel.pron.) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
dessen(Rel.pron.) ของเขา เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศชายและเพศกลางรูป Genetiv, See also: deren
dies(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น Wir haben eine Wanderung 7 Tage im Wald gemacht. Dies war für uns ein kleines Abendteuer. พวกเราไปเดินป่ามาเจ็ดวัน นี่เป็นการผจญภัยเล็กๆ เชียวนะ , See also: S. dieses, R. dieser, diese
diese(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศหญิง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น diese Woche สัปดาห์นี้
diesem(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายและเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ รูป Dativ) เช่น das Bild von diesem Mann รูปของผู้ชายคนนี้, See also: dies
diesen(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ

French-Thai: Longdo Dictionary
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมตรง เช่น Tu me comprends? เธอเข้าใจฉันไหม, Tu m'écoutes? เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่า
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je te comprends. ฉันเข้าใจเธอนะ, Je t'invite. ฉันขอเชิญเธอ
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมตรง เช่น Tu nous accompagnes? เธอติดตามพวกเราไปไหม
vous สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je vous rejoins. ฉันตามพวกเธอไปละกัน
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมรอง เช่น Tu me rends visite? เธอมาเยี่ยมฉันไหม, Tu m'apportes des disques? เธอนำ(เอา)แผ่นเสียงมาให้ฉันทีได้ไหม
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je te montre mes disques. ฉันโชว์(แสดง)เธอแผ่นเสียงของฉัน, Je t'offre un verre. ฉันเอาแก้วให้เธอนะ
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมรอง เช่น Tu nous offres l'entrée? เธออนุญาตให้พวกเราเข้าไปไหม
vous สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je vous réserve des places? ฉันจองที่ให้คุณ(พวกเธอ)ดีไหม
créer(vt) สร้างสรร, รังสรร, สร้างขึ้นมา
grand magasin(n) |m| ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top