ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลือกเฟ้น

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลือกเฟ้น-, *เลือกเฟ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือกเฟ้น[V] select, See also: pick, choose, assort, elect, Syn. เลือกสรร, คัดเลือก, เฟ้นหา, Example: นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกเฟ้นสรรหาผู้ที่จะมอบหน้าที่ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง, Thai definition: คัดเอาแต่ที่ดี, คัดเอาแต่ที่ต้องการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลือกเฟ้นก. คัดเอาแต่ที่ดีเด่น, คัดเอาแต่ที่ต้องการ, เช่น เลือกเฟ้นนักกีฬาทีมชาติ เลือกเฟ้นข้าราชการดีเด่น, เฟ้น ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll be able to pick out... something for the wedding night.คุณจะต้อง เลือกเฟ้นอะไร บางอย่าง ให้พิเศษในคืนวันแต่งงาน Made of Honor (2008)
Few have a selective a clear message is needed.ต้องเลือกเฟ้นข้อมูลที่ดี The Mechanic (2011)
So the first year you have a communal, but after that you can petition to get a single.อืม ปีเเรกเธอต้องมีเกี่ยวกับชุมชน เเต่หลังจากนั้นเธอสามารถยื่นคำร้อง เพื่อเลือกเฟ้นได้ Gamma Zeta Die! (2013)
And a sorority is the one place left in the world where you get to pick and choose the people around you.และสโมสรก็เป็นสถานที่เพียงที่เดียวในโลกนี้ ที่จะได้ออกไปเลือกเฟ้นหาผู้คนรอบๆตัว Pilot (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลือกเฟ้น[v.] (leūakfen) EN: pick and choose ; select ; select carefully ; pick ; choose ; assort ; elect   FR: choisir soigneusement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look out[PHRV] เลือกเฟ้น (เสื้อผ้า), See also: เฟ้นหา, คัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
select(ซีเลคทฺ') vt. เลือก,เลือกเฟ้น,คัด,คัดเลือก,เลือกสรร,สรรหา. adj. ผ่านการเลือกเฟ้นมาแล้ว,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,ชั้นหัวกะทิ., See also: selectly adv. selectness n. selector n. -S.choose,chosen,choice
single(ซิง'เกิล) adj. เดี่ยว,เดียว,อย่างเดียว,คนเดียว,อันเดียว,โดดเดี่ยว,รายตัว,เฉพาะคน,ใจซื่อ,บริสุทธิ์ใจ,จริงใจ,ไม่แบ่งแยก,เป็นเอก,ใช้ได้กับทั้งหมด,ไปเที่ยวเดียว,เจาะจง. vt. เลือกเฟ้น,เจาะจง,คัดเลือก. vi. (กีฬาเบสบอล) ตีได้หนึ่งป้อม. n.. คนเดียว,สิ่งเดียว,อันเดียว
taste(เทสทฺ) n. รส,รสนิยม,รสชาติ,การชิมรส,ประสาทรส,ความพอใจ,ความสามารถในการเลือกเฟ้น,ความสามารถในการพิจาณา,จำนวนเล็กน้อย. vt. ชิมรส,ลิ้มรส, Syn. relish,savour,feel
tasteful(เทสทฺ'ฟูล) adj. มีรสนิยมดี,รสอร่อย,รู้จักเลือกเฟ้น., Syn. delectable,delicious

English-Thai: Nontri Dictionary
select(vt) เลือก,เลือกเฟ้น,คัดเลือก,เลือกสรร
selection(n) การเลือก,การเลือกสรร,การคัดเลือก,การเลือกเฟ้น,สิ่งที่เลือก
selective(adj) เกี่ยวกับการคัดเลือก,เกี่ยวกับการเลือกเฟ้น
sieve(vt) ลอด,ร่อน,เลือกเฟ้น
sift(vt) กลั่นกรอง,ร่อน,ลอด,โรย,เลือกเฟ้น,คัดเลือก
single(vt) เลือกเฟ้น,เลือก,เจาะจง,คัดเลือก
taste(n) รสชาติ,รสนิยม,ความพอใจ,การเลือกเฟ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top