ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chary

CH AA1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chary-, *chary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chary(adj) จู้จี้, See also: ช่างเลือก, จุกจิก, Syn. fastidious
chary(adj) ระมัดระวัง, See also: กังวล, ระวัง, อย่างรอบคอบ, Syn. careful, cautious, wary, Ant. incautious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chary(แชร์'รี) adj. ระมัดระวัง, เหนียมอาย, ประหยัด, ขี้เหนียว, จู้จี้, Syn. careful

English-Thai: Nontri Dictionary
chary(adj) หวง, ตระหนี่, ประหยัด, ขี้เหนียว, กลัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charyHe is chary of offending people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระหนี่(adj) chary, See also: frugal, thrifty, spare, stingy, miserly, economical, niggardly, avaricious, greedy, Syn. ขี้เหนียว, งก, ขี้หวง, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: เขาเป็นคนตระหนี่ เพราะเขาคำนึงถึงความจนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต, Thai Definition: ที่มีนิสัยใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ไม่จ่ายออกไปง่ายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรหมจรรย์[phrommajan] (n) EN: study of Buddhist metaphysics ; brahmacharya ; holy life ; chastity ; celibacy   FR: chasteté [ f ]
ตระหนี่[tranī] (adj) EN: frugal ; stingy ; miserly ; chary ; mean ; niggardly  FR: avare ; radin ; rapiat (fam. - vx) ; frugal

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHARY CH AA1 R IY0
CHARYL CH AE1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chary (j) tʃˈɛəʳriː (ch e@1 r ii)
Charybdis (n) kˈərˈɪbdɪs (k @1 r i1 b d i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
三昧耶戒;三摩耶戒[さんまやかい, sanmayakai] (n) { Buddh } (See 伝法灌頂, 阿闍梨) precepts given to an adherent prior to being consecrated as an Acharya (in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
茶寮[ちゃりょう;さりょう, charyou ; saryou] (n) tea ceremony cottage, hut or room [Add to Longdo]
伝法灌頂[でんぼうかんじょう, denboukanjou] (n) { Buddh } (See 阿闍梨) consecration ritual for the conferral of the status of Acharya (in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
普茶料理[ふちゃりょうり;ふさりょうり, fucharyouri ; fusaryouri] (n) Chinese-style vegetarian cuisine (popular in the Edo period) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chary \Char"y\ (ch[^a]r"[y^] or ch[=a]"r[y^]; 277), a. [AS.
   cearig careful, fr. cearu care. See {Care}.]
   1. Careful; wary; cautious; not rash, or reckless; as, the
    latest internet IPO's were shunned by investors made chary
    by the poor performance of the first wave of companies
    that went public.
    [1913 Webster +PJC]
 
       His rising reputation made him more chary of his
       fame.                 --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
   2. Saving; frugal; sparing; not spendthrift; -- often used
    with of; as, chary of his praise.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. Fastidious; picky; choosy.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chary
   adj 1: characterized by great caution and wariness; "a cagey
       avoidance of a definite answer"; "chary of the risks
       involved"; "a chary investor" [syn: {cagey}, {cagy},
       {chary}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top