ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตระหนี่

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตระหนี่-, *ตระหนี่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระหนี่[V] be greedy, See also: be stingy, be thrifty, be miserly, be avaricious, Syn. งก, ขี้หวง, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: เขาตระหนี่ความรู้ต่อเพื่อนๆ ในห้อง จึงไม่มีใครชอบเขา, Thai definition: แสดงอาการหวง ไม่อยากให้ง่ายๆ
ตระหนี่[ADJ] chary, See also: frugal, thrifty, spare, stingy, miserly, economical, niggardly, avaricious, greedy, Syn. ขี้เหนียว, งก, ขี้หวง, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: เขาเป็นคนตระหนี่ เพราะเขาคำนึงถึงความจนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต, Thai definition: ที่มีนิสัยใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ไม่จ่ายออกไปง่ายๆ
ตระหนี่ตัว[V] reserve, See also: keep back, forbear, retain, preserve one's purity, Syn. หวงตัว, Example: หนูน้อยตระหนี่ตัวไม่ยอมให้ใครอุ้ม, Thai definition: ไม่อยากให้ใครถูกเนื้อต้องตัวหรือไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยว
ตระหนี่ถี่เหนียว[ADJ] miserly, See also: stingy, miserly, Syn. ขี้เหนียว, ขี้งก, Example: เธอเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวมากเกินไป จนสามีเธอเบื่อ, Thai definition: ที่มีนิสัยใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ไม่จ่ายออกไปง่ายๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตระหนี่(ตฺระหฺนี่) ว. หวงไม่อยากให้ง่าย ๆ เช่น ตระหนี่ทรัพย์ ตระหนี่ความรู้.
ตระหนี่ตัวก. หวงตัว ไม่ยอมให้ใครอุ้ม (ใช้แก่เด็ก).
มัจฉระตระหนี่, เห็นแก่ตัว.
เหนียวตระหนี่ เช่น เขาเป็นคนเหนียวมาก, มักใช้ว่า ขี้เหนียว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, we've all heard that Mrs Arness has a penchant for thriftiness.เราได้ยินมาว่านางอาร์เนส มีใจรักในทางตระหนี่ถี่เหนียว Bringing Down the House (2003)
- Gives the tightwad a deduction each year.- คุณนายตระหนี่เอาไปหักภาษีก้อนโตทุกปี Bringing Down the House (2003)
- Iron Ass say she on her way over here.- คุณนายตระหนี่บอกกำลังมาที่นี่แล้ว Bringing Down the House (2003)
Arness called the FBI. You haven't seen me.คุณนายตระหนี่ไม่แจ้งตำรวจ แจ้งเอฟบีไอ Bringing Down the House (2003)
She is a tight fist.หล่อนช่างตระหนี่จริงๆ Girl with a Pearl Earring (2003)
He's a wonderful caring, intelligent guy.เขาเป็นคนที่ตระหนี่ถี่ถ้วน, คนฉลาด. Chuck Versus the DeLorean (2008)
I bet your greedy ass would be so worked up about the prospect of losing your cash that you wouldn't catch it.ฉันพนันด้วยความตระหนี่ของนายเลยว่ามันได้ผลดีเกินคาด เกี่ยวกับโอกาสที่จะสูญเสียเงินของนาย ที่นายไม่มีวันได้จับมัน To'hajiilee (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตระหนี่[v.] (tranī) EN: be greedy   FR: lésiner
ตระหนี่[adj.] (tranī) EN: frugal ; stingy ; miserly ; chary ; mean ; niggardly   FR: avare ; radin ; rapiat (fam. - vx) ; frugal
ตระหนี่ถี่เหนียว[adj.] (tranī thī nīo) EN: penny-pinching   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheap[ADJ] ขี้เหนียว, See also: ตระหนี่, Syn. chinchy, chintzy, miserly, stingy
closefisted[ADJ] ขี้เหนียว, See also: ตระหนี่, Syn. miserly, stingy
frugal[ADJ] ประหยัด, See also: ตระหนี่, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, Syn. thrifty
miserly[ADJ] ตระหนี่, See also: ขี้เหนียว, งก, Syn. frugal, stingy, Ant. generous, charitable
parsimonious[ADJ] ตระหนี่, See also: เค็ม, ขี้เหนียว, Syn. frugal, stingy, Ant. generous
pinchpenny[VT] ขี้เหนียว, See also: ตระหนี่, Syn. miser
scrimp[VI] ประหยัด, See also: ตระหนี่, Syn. save, economize
stingy[ADJ] ขี้เหนียว, See also: ตระหนี่, Syn. mean, parsimonious, ungenerous
tight[ADJ] ขี้เหนียว, See also: ตระหนี่, ใจแคบ, Syn. miserly, Ant. generous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curmudgeonn. คนอารมณ์ร้ายและตระหนี่, See also: curmudgeonly adj. ดูcurmudgeon
frugal(ฟรู'เกิล) adj. ประหยัด,ตระหนี่,มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,เล็กน้อย., See also: frugality n. frugalness n., Syn. thrifty
miserly(ไม'เซอลี) adj. ขี้เหนียว,ตระหนี่., See also: miserliness n., Syn. stingy
nearly(เนียร์'ลี) adv. เกือบทั้งหมด,ประมาณ,เกือบเหมือน,ใกล้ชิด,ตระหนี่, Syn. almost
scraper(สเครพ'เพอะ) n. ผู้ขูด,ผู้ครูด,ผู้เช็ด,ผู้โกน,มีดโกน,เครื่องขูด,เครื่องถู,เครื่องเช็ด,เครื่องขุดดิน,คนขี้เหนียว,คนตระหนี่
skin(สคิน) n. ผิวหน้า,หนัง,เปลือก,ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว,ชีวิต,คนตระหนี่,ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก,ถลกหนัง,กระตุ้น,เฆี่ยน,หวด,ปกคลุม,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่,ปีน,ป่าย,หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา)
stinginess(สทิน'จินิส) n. ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ
stingy(สทิน'จี) adj. ขี้เหนียว,ตระหนี่,ใจแคบ,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,ต่อย (ตำ,แทง,กัด) ได้, See also: stingily adv. stinginess n., Syn. greedy
stint(สทินทฺ) vt.,vi.,n. (การ) จำกัด,หน่วงเหนี่ยว,หวง,ยุติ,ประหยัด,ตระหนี่,หยุดทำ,ยับยั้ง,ควบคุม,ปริมาณจำกัด,จำนวนจำกัด,งานที่น่าเบื่อ,งานที่กำหนดปริมาณ,การหยุด., See also: stintedly adv. stintedness n. stinter n. stintingly adv.
thrift(ธริฟทฺ) n. ความประหยัด,ความมัธยัสถ์,ความตระหนี่,พืชไม้ดอกจำพวก Armeria,การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว, Syn. saving,economy

English-Thai: Nontri Dictionary
avarice(n) ความตระหนี่,ความโลภ,ความงก
avaricious(adj) ตระหนี่,งก,โลภ
chary(adj) หวง,ตระหนี่,ประหยัด,ขี้เหนียว,กลัว
frugal(adj) กระเหม็ดกระแหม่,ออม,ตระหนี่,ประหยัด
frugality(n) ความตระหนี่,ความกระเหม็ดกระแหม่,การอดออม,ความประหยัด
illiberal(adj) ใจแคบ,ขี้เหนียว,ตระหนี่,ไม่กรุณา
meanly(adv) อย่างเลว,อย่างตระหนี่,อย่างพอควร,อย่างปานกลาง
meanness(n) ความสกปรก,ความเลว,ความตระหนี่,ความต่ำต้อย
miser(n) คนขี้เหนียว,คนงก,คนโลภ,คนตระหนี่
miserly(adj) ขี้เหนียว,ขี้ตืด,โลภ,ตระหนี่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top