ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fastidious

F AE0 S T IH1 D IY0 AH0 S   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fastidious-, *fastidious*, fastidiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fastidious[ADJ] พิถีพิถัน, See also: เอาใจยาก, จุกจิกจู้จี้, Syn. meticulous, squeamish, Ant. unfastidious, unmeticulous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fastidious(ฟัสทิด'เดียส) adj. เอาใจยาก,จู้จี้พิถีพิถัน., See also: fastidiousness n., Syn. fussy

English-Thai: Nontri Dictionary
fastidious(adj) จู้จี้,จุกจิก,เอาใจยาก,พิถีพิถัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would our orchestra be able to cope with such a fastidious person?แล้ววงออร์เคสตร้าของเราจะรับมือกับ คนที่จู้จี้จุกจิกอย่างนั้นได้ยังงัย? Beethoven Virus (2008)
And I'll make sure that I'm fastidiously groomed.และผมจะเป็น เจ้าบ่าวที่พิถีพิถัน The Power of Madonna (2010)
Because, Markham, you're exactly the kind of fastidious packrat who keeps a handwritten log of every book he's ever sold.ก็เพราะว่า มาร์คแฮม คุณน่ะเป็นประเภท ทำงานถ้วนถี่ จดไว้หมดเลยว่า ว่าขายให้ใครบ้าง The Bishop Revival (2010)
Maybe the only thing that's saving me is Gale's fastidiousness.นั่นอาจจะเป็นสิ่งเดียว ที่รักษาชีวิตของฉันเอาไว้ ก็คือปล่อยให้เกลจู้จี้จิกจิก Full Measure (2010)
Fastidious in his appearance, poor social skills-- this list is by no means comprehensive.แน่นอนว่าไม่ แต่ถ้าฉันไม่ถามคำถามพวกนี้ The Dark... Whatever (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จู้จี้จุกจิก[ADJ] fussy, See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety, Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้, Example: ฉันรำคาญที่เขาเป็นคนจู้จี้จุกจิกอยู่ตลลอดเวลา, Thai definition: ที่พิถีพิถันกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทำให้กวนใจ
คนพิถีพิถัน[N] fastidious person, See also: meticulous person, punctilious person, delicate person, Syn. คนละเอียด, คนเนี๊ยบ, Example: เขามักจะแต่งตัวแบบง่ายๆ ไม่เป็นคนพิถีพิถันเท่าใดนัก, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู้จี้[v.] (jūjī) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret   
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
จู้จี้จุกจิก[v.] (jūjī-jukjik) EN: be fussy ; be choosy ; be picky ; be fastidious   
จู้จี้จุกจิก[adj.] (jūjī-jukjik) EN: fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety   
จุกจิก[v.] (jukjik) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget   

CMU English Pronouncing Dictionary
FASTIDIOUS    F AE0 S T IH1 D IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fastidious    (j) fˈəstˈɪdɪəʴs (f @1 s t i1 d i@ s)
fastidiously    (a) fˈəstˈɪdɪəʴsliː (f @1 s t i1 d i@ s l ii)
fastidiousness    (n) fˈəstˈɪdɪəʴsnəs (f @1 s t i1 d i@ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
気難しい[きむずかしい(P);きむづかしい, kimuzukashii (P); kimudukashii] (adj-i) hard to please; moody; crusty; fastidious; (P) [Add to Longdo]
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na,adj-no,n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P) [Add to Longdo]
潔癖[けっぺき, keppeki] (adj-na,n) fastidiousness; love of cleanliness; (P) [Add to Longdo]
潔癖症[けっぺきしょう, keppekishou] (n,adj-no) (1) (See 潔癖) fastidiousness; fussiness about cleanliness, etc.; (n) (2) clean-freak [Add to Longdo]
潔癖性[けっぺきしょう, keppekishou] (n,adj-no) obsession with cleanliness; fastidiousness [Add to Longdo]
自由闊達;自由豁達;自由濶達[じゆうかったつ, jiyuukattatsu] (n,adj-na) free and easy; open and natural; not fastidious [Add to Longdo]
小難しい[こむずかしい, komuzukashii] (adj-i) troublesome; fastidious; tortuous [Add to Longdo]
選り好み;えり好み[よりごのみ(選り好み);えりごのみ, yorigonomi ( erigonomi ); erigonomi] (n,vs) being particular about; fastidious [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fastidious \Fas*tid"i*ous\, a. [L. fastidiosus disdainful, fr.
   fastidium loathing, aversion, perh. fr. fastus arrogance (of
   uncertain origin) + taedium loathing. Cf. {Tedious}, {Fash}.]
   Difficult to please; delicate to a fault; suited with
   difficulty; squeamish; as, a fastidious mind or ear; a
   fastidious appetite.
   [1913 Webster]
 
      Proud youth ! fastidious of the lower world. --Young.
 
   Syn: Squeamish; critical; overnice; difficult; punctilious.
     
 
   Usage: {Fastidious}, {Squeamish}. We call a person fastidious
      when his taste or feelings are offended by trifling
      defects or errors; we call him squeamish when he is
      excessively nice or critical on minor points, and also
      when he is overscrupulous as to questions of duty.
      "Whoever examines his own imperfections will cease to
      be fastidious; whoever restrains his caprice and
      scrupulosity will cease to be squeamish." --Crabb. --
      {Fas*tid"i*ous*ly}, adv. -- {Fas*tid"i*ous*ness}, n.
      Fastigiate

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fastidious
   adj 1: giving careful attention to detail; hard to please;
       excessively concerned with cleanliness; "a fastidious and
       incisive intellect"; "fastidious about personal
       cleanliness" [ant: {unfastidious}]
   2: having complicated nutritional requirements; especially
     growing only in special artificial cultures; "fastidious
     microorganisms"; "certain highly specialized xerophytes are
     extremely exacting in their requirements" [syn: {fastidious},
     {exacting}] [ant: {unfastidious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top