ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

charybdis

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charybdis-, *charybdis*, charybdi
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา charybdis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *charybdis*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Col Steven Richey was the CO of the explorer ship Charybdis, which had a terrestrial launch date of July 23, 2037.Richey war Kommandant des Forschungsschiffs Charybdis, das am 23. Juli 2037 von der Erde startete. The Royale (1989)
Its telemetry failed. It was never heard from again.Die Charybdis verschwand spurlos. The Royale (1989)
Course four-six-niner, logged for the Charybdis quasar.'Code 4-6-9-mark zum Charybdis-Quasar. Wing Commander (1999)
Ulysses sailed between the whirlpool Charybdis... and the island monster, Scylla.Odysseus segelte zwischen dem Meeresstrudel Charybdis und dem Inselmonster Scylla hindurch. Wing Commander (1999)
By the time this communication reaches you... they will be twenty-three hours... from the Charybdis jump point and Earth.'Wenn Sie diese Nachricht erreicht, sind Sie 23 Stunden 'vom Charybdis-Sprungpunkt und der Erde entfernt. Wing Commander (1999)
I'm ordering the Tiger Claw to the Charybdis quasar.'Ich befehle die "Tiger Claw" zum Charybdis-Quasar. Wing Commander (1999)
He can get you to Charybdis quickly.'Er kann Sie schnell nach Charybdis bringen.' Wing Commander (1999)
Mr. Obutu. Plot a course for the Charybdis quasar.Mr. Obutu, berechnen Sie einen Kurs zum Charybdis-Quasar. Wing Commander (1999)
Full speed, if you please.Volle Kraft, bitte. Der nächste Sprungpunkt zum Charybdis ist 4 harte Reisetage von unserer Position entfernt. Wing Commander (1999)
If the battle is to be decided in the Charybdis quasar... then that's where we have to be.Wenn sich die Schlacht im Charybdis-Quasar entscheiden soll, dann müssen wir wohl dort hin. Wing Commander (1999)
Paladin... they have the Charybdis jump coordinates.Paladin! Die haben die Charybdis-Sprungkoordinaten! Wing Commander (1999)
Send it through the Charybdis quasar... to Admiral Tolwyn.Schicken Sie sie durch den Charybdis-Quasar an Tolwyn. Wing Commander (1999)
A Kilrathi battle group has the Charybdis jump coordinates.Eine Kilrathi-Kampfgruppe hat die Charybdis-Sprungkoordinaten. Wing Commander (1999)
So, mademoiselle, I'm sure that you can appreciate that monsieur here is stuck right between Scylla and Charybdis.Daher, Mademoiselle, können Sie sich sicher vorstellen, dass Monsieur hier genau zwischen Szylla und Charybdis steckt. American Wedding (2003)
I dare say, Scylla and Charybdis could not have torn us asunder.Ich wage zu sagen, nicht mal Skylla und Charybdis hätten uns entzweien können. Garbage Island (2011)
Codeword for this, is Scylla and Charybdis.Das Codewort hierfür lautet Sylla und Charybdis. Project Dawn: Part 6 (2011)
It's Charybdis.Es ist Charybdis. Percy Jackson: Sea of Monsters (2013)
The Scylla and Charibdis.Scylla und Charybdis. Dead to Rights (2013)
"When Charybdis absorbs the wave, "the sea opens noisily."Wenn Charybdis die Wellen einsaugt, wirbelt das Meer mit kreischendem Lärm." La vengeance d'Orion (2013)
And now here am I, between Scylla and Charybdis! Incarceration or death!Jetzt bleiben mir Skylla und Charybdis, Gefängnis oder Tod. The Pride of the Prydes (2014)
Ah, yes, between Scylla and Charybdis.Ja, zwischen Scylla und Charybdis. The Death in the Defense (2016)
Simcoe is Charybdis.Simcoe ist Charybdis. Cold Murdering Bastards (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Charybdis    (n) kˈərˈɪbdɪs (k @1 r i1 b d i s)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charybdis \Cha*ryb"dis\, n. [L., Gr. cha`rybdis.]
   A dangerous whirlpool on the coast of Sicily opposite Scylla
   on the Italian coast. It is personified as a female monster.
   See {Scylla}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Charybdis
   n 1: (Greek mythology) a ship-devouring whirlpool lying on the
      other side of a narrow strait from Scylla

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 Charybdis
  Charybdis

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Charybdis /ʃɑribdis/
  Charybdis

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top