ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brother

B R AH1 DH ER0   
109 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brother-, *brother*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brother[N] พี่ชายหรือน้องชาย, Syn. sibling, Ant. sister
brotherly[ADJ] เป็นพี่เป็นน้อง, Syn. fraternal
brotherhood[N] พวกพ้องเดียวกัน, Syn. fellowship, Ant. hostility
brother-in-law[N] พี่เขยหรือน้องเขย, Ant. sister-in-law

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brother(บรา'เธอะ) n. พี่ชายหรือน้องชาย,พี่น้องร่วมชาติ,เพื่อนร่วมงาน,บุคคลร่วมอาชีพ,บาทหลวง,ภราดร, เจษฎาจารย์
brother jonathann. รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา,ชาวอเมริกัน
brother-in-law(บรา'เธออินลอ) n. พี่หรือน้องเขย,พี่หรือน้องเมีย -pl. brothers-in-law
brotherhood(บรา'เธอฮูด) n. ภราดรภาพ
brotherly(บรา'เธอลี) adj.,adv. เหมือนพี่เหมือนน้องกัน,พี่น้อง
big brothern. พี่ชาย,พี่ใหญ่,พี่เลี้ยง,ระบบเผด็จการ
blood brothern. พี่น้องร่วมสายโลหิต,เพื่อนร่วมน้ำสาบานด้วยการดื่มเลือดสาบาน
foster brothern. พี่น้องที่ร่วมแม่นมเดียวกัน
half brotherพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
lay brothern. พระทำหน้าที่ธุรการ และการใช้แรงงานทั่วไปในโบสถ์

English-Thai: Nontri Dictionary
brother(n) พี่ชาย,น้องชาย,พี่น้อง,เพื่อนร่วมงาน, บาทหลวง
BROTHER-IN-brother-in-law(n) พี่เขย,น้องเขย
brotherhood(n) ความเป็นพี่น้องกัน,ภราดรภาพ,คณะสงฆ์
brotherly(adj) ฉันพี่น้อง,เหมือนพี่เหมือนน้อง
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด,พี่น้องร่วมสาบาน,เพื่อนร่วมสาบาน
HALF half brother(n) พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา
stepbrother(n) พี่เลี้ยง(ชาย)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brothers and sisters of full bloodพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brothers and sisters of half bloodพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My brother dictate!พี่ชายฉันทำตามฉัน The Great Dictator (1940)
Love Your Underprivileged Brother Week?รักด้อยโอกาสบราเดอร์สัปดาห์ของคุณหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Look out for him please. He's like a brother to me!ดูเขาดีๆ นะขอรับ เขาเปรียบเหมือนน้องชายฉัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I said to myself I wonder if my brother remembers his brother....พี่ชายของฉันจะ น้องชายตัวเองได้ไหมหนอ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
While I'm waiting for the Lord to remember me I Tuco Ramirez brother of Brother Ramirez will tell you something.ฉันจะไป แต่ระหว่างที่ฉันรอ ให้พระองค์ทรงจดจำฉัน... ...ฉัน ทูโค รามิเรซ น้องชายหลวงพ่อรามิเรซ... ...จะบอกบางอย่างให้นายรู้... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I didn't tell you my brother was in charge here.ฉันไม่ได้บอกนายว่า ว่าที่นี่พี่ฉันเป็นใหญ่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
My brother he says to me:พี่บอกว่า: The Good, the Bad and the Ugly (1966)
'Stay brother don't go home.อยู่ที่นี่เถอะ น้องชาย อย่ากลับบ้านเลย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
My brother he's crazy about me.พี่ชายฉันรักฉันมาก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Even a tramp like me no matter what happens I know there's a brother somewhere who will never refuse me a bowl of soup.แม้แต่คนจรอย่างฉัน ก็ยังรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไร... ...ยังมีพี่ชายอยู่ที่ไหนสักแห่ง ที่จะไม่เคยหวงซุปแม้สักชาม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Then, brothers in war, to the skirmish must we hence.ที่จะต่อสู้กันด้วยเหตุนี้เราจะต้อง Yellow Submarine (1968)
"Yea, he will murder his brother to possess his brother's land."เเละความโลภ อนิจจา... มันฆ่าฟันพี่น้องเพื่อครองเเผ่นดิน Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brotherAfter finishing his examinations, my brother is enjoying skiing to his heart's content.
brotherAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
brotherAfter this he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples.
brotherAgain the younger brother became a wanderer, and he arrived one day at the house of the elder brother.
brotherA good neighbour is better than a brother far off. [Proverb]
brotherAll the people on earth are brothers.
brotherAndrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had.
brotherAnd so does my brother.
brotherA nephew is a son of one's brother or sister.
brotherA niece is a daughter of one's brother or sister.
brotherAn older brother did all the preparation.
brotherAt first I took him for your brother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุชา[N] brother, See also: younger brother, Syn. น้องชาย, Example: อนุชาของพระรามชื่อพระลักษณ์, Thai definition: ผู้เกิดทีหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภราดรภาพ[N] brotherhood, See also: fraternity, Syn. ภราตรภาพ, ภราตฤภาพ, Example: หากคุณยังไม่ได้เป็นพี่น้องที่แท้จริงของมนุษย์คนอื่นๆ ภราดรภาพระหว่างมนุษย์จะไม่มีวันเป็นจริงขึ้นมาได้, Thai definition: ความเป็นฉันพี่น้องกัน
เขย[N] son-in-law, See also: brother-in-law, male relative by marriage, Example: เจ้าเงาะเป็นเขยของท้าวสามล เพราะเป็นสามีของนางรจนา, Count unit: คน, Thai definition: ผัวของลูก เรียกว่า ลูกเขย, ผัวของญาติ เช่น ลุงเขย หลานเขย
พี่เขย[N] brother-in-law, Example: ท่าทางพี่เขยจะชอบน้องเมียเสียแล้วงานนี้, Count unit: คน, Thai definition: สามีของพี่สาว
พี่สะใภ้[N] sister-in-law, See also: brother's wife, Example: พี่ชายผมไปอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมกับพี่สะใภ้ก่อนแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ภรรยาของพี่ชาย
ภราดร[N] brother, Syn. ภราดา, พี่ชาย, น้องชาย, ภาดา, Count unit: คน
ภราดา[N] brother, Syn. ภราดร, ภาดา, พี่ชาย, น้องชาย, Count unit: คน
ภาดร[N] brother, Syn. ภาดา, ภราดา, ภาติกะ, ภาตุ, ภาตา, พี่ชาย, น้องชาย, Count unit: คน
ภาติกะ[N] brother, Syn. ภาดา, ภราดา, ภาดร, ภาตุ, ภาตา, พี่ชาย, น้องชาย, Count unit: คน
ภาตุ[N] brother, Syn. ภาตา, ภาดา, ภราดา, ภาดร, ภาติกะ, พี่ชาย, น้องชาย, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชา[n.] (anuchā) EN: younger brother of a prince ; younger brother   
ฝาแฝด[n.] (fāfaēt) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double   FR: jumeau [m] ; jumelle [f] ; double [m]
กนิษฐ์[n. exp.] (kanit) EN: younger brother ; younger sister ; darling   FR: frère cadet [m] ; soeur cadette [f] ; chéri [m] ; chérie [m]
เขย[n.] (khoēi) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage   FR: beau-fils [m] ; beau-frère [m] ; parent (masc.) par alliance [m]
ความเป็นพี่น้อง[n. exp.] (khwām pen phīnøng) EN: brotherhood ; sisterhood   
พี่[n. prop.] (Lūang Phī) EN: Reverend Brother   
น้องชาย[n. prop.] (nøngchāi) EN: younger brother   FR: frère (cadet) [m] ; jeune frère [m]
น้องเขย[n. exp.] (nøng khoēi) EN: younger brother-in-law   FR: beau-frère (cadet) [m]
น้องเลี้ยง[n. exp.] (nøng līeng) EN: stepsister ; stepbrother   FR: demi-frère [m] ; demi-soeur = demi-sœur [f]
น้องเมีย[n. exp.] (nøng mīa) EN: wife's younger sister ; wife's younger brother   FR: frère cadet de l'épouse [m] ; soeur cadette de l'épouse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BROTHER B R AH1 DH ER0
BROTHERS B R AH1 DH ER0 Z
BROTHERLY B R AH1 DH ER0 L IY0
BROTHER'S B R AH1 DH ER0 Z
BROTHERS' B R AH1 DH ER0 Z
BROTHERS'S B R AH1 DH ER0 Z IH0 Z
BROTHERSON B R AH1 DH ER0 S AH0 N
BROTHERTON B R AH1 DH ER0 T AH0 N
BROTHERHOOD B R AH1 DH ER0 HH UH2 D
BROTHER-IN-LAW B R AH1 DH ER0 IH0 N L AO2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brother (n) brˈʌðər (b r uh1 dh @ r)
brothers (n) brˈʌðəz (b r uh1 dh @ z)
brotherly (j) brˈʌðəliː (b r uh1 dh @ l ii)
brotherhood (n) brˈʌðəhud (b r uh1 dh @ h u d)
brotherhoods (n) brˈʌðəhudz (b r uh1 dh @ h u d z)
brother-in-law (n) brˈʌðər-ɪn-lɔː (b r uh1 dh @ r - i n - l oo)
brothers-in-law (n) brˈʌðəz-ɪn-lɔː (b r uh1 dh @ z - i n - l oo)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兄弟[xiōng dì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] brothers; brethren, #1,722 [Add to Longdo]
弟兄[dì xiōng, ㄉㄧˋ ㄒㄩㄥ, ] brother, #16,825 [Add to Longdo]
侄子[zhí zi, ㄓˊ ㄗ˙, / ] brother's son or daughter; nephew, #17,053 [Add to Longdo]
哥儿[gē er, ㄍㄜ ㄦ˙, / ] brothers; boys, #31,309 [Add to Longdo]
手足之情[shǒu zú zhī qíng, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄑㄧㄥˊ, ] brotherly affection, #98,942 [Add to Longdo]
侄女婿[zhí nǚ xu, ㄓˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩ˙, 婿 / 婿] brother's daughter's husband; niece's husband, #133,720 [Add to Longdo]
侄媳妇[zhí xí fu, ㄓˊ ㄒㄧˊ ㄈㄨ˙, / ] brother's son's wife; nephew's wife, #144,186 [Add to Longdo]
叔子[shū zi, ㄕㄨ ㄗ˙, ] brother-in-law; husband's younger brother, #146,844 [Add to Longdo]
具尔[jù ěr, ㄐㄩˋ ㄦˇ, / ] brother [Add to Longdo]
卡拉马佐夫兄弟[Kǎ lā mǎ zuǒ fū xiōng dì, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˇ ㄈㄨ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] Brothers Karamazov by Dostoyevsky 陀思妥耶夫斯基 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bruder {m} | Brüder {pl}brother | brothers [Add to Longdo]
Brüderchen und SchwesterchenBrother and Sister [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
ご兄弟;御兄弟[ごきょうだい, gokyoudai] (n) (hon) (See 兄弟) siblings; brothers and sisters [Add to Longdo]
たね違い;種違い;胤違い[たねちがい, tanechigai] (n) half-brother; half-sister [Add to Longdo]
ブラコン[, burakon] (n) (abbr) (See シスコン) brother complex; unnatural attachment to one's brother [Add to Longdo]
ブラザー[, buraza-] (n) (See ブラザーズ) brother (usu. in names of films, companies, etc.) [Add to Longdo]
ブラザーズ[, buraza-zu] (n) brothers (usu. in company, etc. names) [Add to Longdo]
ライト兄弟[ライトきょうだい, raito kyoudai] (n) the Wright brothers [Add to Longdo]
ラファエル前派[ラファエルぜんぱ, rafaeru zenpa] (n) Pre-Raphaelite Brotherhood [Add to Longdo]
阿兄[あけい, akei] (n) elder brother; my dear brother [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brother \Broth"er\ (br[u^][th]"[~e]r), n.; pl. {Brothers}
   (br[u^][th]"[~e]rz) or {Brethren} (br[e^][th]"r[e^]n). See
   {Brethren}. [OE. brother, AS. br[=o][eth]or; akin to OS.
   brothar, D. broeder, OHG. pruodar, G. bruder, Icel.
   br[=o][eth]ir, Sw. & Dan. broder, Goth. br[=o][thorn]ar, Ir.
   brathair, W. brawd, pl. brodyr, Lith. brolis, Lett. brahlis,
   Russ. brat', Pol. & Serv. brat, OSlav. bratr[u^], L. frater,
   Skr. bhr[=a]t[.r], Zend bratar brother, Gr. fra`thr, fra`twr,
   a clansman. The common plural is {Brothers}; in the solemn
   style, {Brethren}, OE. pl. brether, bretheren, AS. dative
   sing. br[=e][eth]er, nom. pl. br[=o][eth]or, br[=o][eth]ru.
   [root]258. Cf. {Friar}, {Fraternal}.]
   1. A male person who has the same father and mother with
    another person, or who has one of them only. In the latter
    case he is more definitely called a {half brother}, or
    {brother of the half blood}.
 
   Note: A brother having the same mother but different fathers
      is called a {uterine brother}, and one having the same
      father but a different mother is called an {agnate
      brother}, or in (Law) a {consanguine brother}. A
      brother having the same father and mother is called a
      {brother-german} or {full brother}. The same modifying
      terms are applied to {sister} or {sibling}.
      [1913 Webster +PJC]
 
         Two of us in the churchyard lie,
         My sister and my brother.     --Wordsworth.
      [1913 Webster]
 
   2. One related or closely united to another by some common
    tie or interest, as of rank, profession, membership in a
    society, toil, suffering, etc.; -- used among judges,
    clergymen, monks, physicians, lawyers, professors of
    religion, etc. "A brother of your order." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We few, we happy few, we band of brothers,
       For he to-day that sheds his blood with me
       Shall be my brother.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. One who, or that which, resembles another in distinctive
    qualities or traits of character.
    [1913 Webster]
 
       He also that is slothful in his work is brother to
       him that is a great waster.      --Prov. xviii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       That April morn
       Of this the very brother.       --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   Note: In Scripture, the term brother is applied to a kinsman
      by blood more remote than a son of the same parents, as
      in the case of Abraham and Lot, Jacob and Laban. In a
      more general sense, brother or brethren is used for
      fellow-man or fellow-men.
      [1913 Webster]
 
         For of whom such massacre
         Make they but of their brethren, men of men?
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
   {Brother Jonathan}, a humorous designation for the people of
    the United States collectively. The phrase is said to have
    originated from Washington's referring to the patriotic
    Jonathan Trumbull, governor of Connecticut, as "Brother
    Jonathan."
 
   {Blood brother}. See under {Blood}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brother \Broth"er\, v. t. [imp. & p. p. {Brothered}.]
   To make a brother of; to call or treat as a brother; to admit
   to a brotherhood. --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brother
   n 1: a male with the same parents as someone else; "my brother
      still lives with our parents" [syn: {brother}, {blood
      brother}] [ant: {sis}, {sister}]
   2: a male person who is a fellow member (of a fraternity or
     religion or other group); "none of his brothers would betray
     him"
   3: a close friend who accompanies his buddies in their
     activities [syn: {buddy}, {brother}, {chum}, {crony}, {pal},
     {sidekick}]
   4: used as a term of address for those male persons engaged in
     the same movement; "Greetings, comrade!" [syn: {brother},
     {comrade}]
   5: (Roman Catholic Church) a title given to a monk and used as
     form of address; "a Benedictine Brother"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top