ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brother

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brother-, *brother*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brother(n) พี่ชายหรือน้องชาย, Syn. sibling, Ant. sister
brotherly(adj) เป็นพี่เป็นน้อง, Syn. fraternal
brotherhood(n) พวกพ้องเดียวกัน, Syn. fellowship, Ant. hostility
brother-in-law(n) พี่เขยหรือน้องเขย, Ant. sister-in-law

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brother(บรา'เธอะ) n. พี่ชายหรือน้องชาย, พี่น้องร่วมชาติ, เพื่อนร่วมงาน, บุคคลร่วมอาชีพ, บาทหลวง, ภราดร, เจษฎาจารย์
brother jonathann. รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา, ชาวอเมริกัน
brother-in-law(บรา'เธออินลอ) n. พี่หรือน้องเขย, พี่หรือน้องเมีย -pl. brothers-in-law
brotherhood(บรา'เธอฮูด) n. ภราดรภาพ
brotherly(บรา'เธอลี) adj., adv. เหมือนพี่เหมือนน้องกัน, พี่น้อง
big brothern. พี่ชาย, พี่ใหญ่, พี่เลี้ยง, ระบบเผด็จการ
blood brothern. พี่น้องร่วมสายโลหิต, เพื่อนร่วมน้ำสาบานด้วยการดื่มเลือดสาบาน
foster brothern. พี่น้องที่ร่วมแม่นมเดียวกัน
half brotherพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
lay brothern. พระทำหน้าที่ธุรการ และการใช้แรงงานทั่วไปในโบสถ์

English-Thai: Nontri Dictionary
brother(n) พี่ชาย, น้องชาย, พี่น้อง, เพื่อนร่วมงาน,  บาทหลวง
BROTHER-IN-brother-in-law(n) พี่เขย, น้องเขย
brotherhood(n) ความเป็นพี่น้องกัน, ภราดรภาพ, คณะสงฆ์
brotherly(adj) ฉันพี่น้อง, เหมือนพี่เหมือนน้อง
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด, พี่น้องร่วมสาบาน, เพื่อนร่วมสาบาน
HALF half brother(n) พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา
stepbrother(n) พี่เลี้ยง(ชาย)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brothers and sisters of full bloodพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brothers and sisters of half bloodพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
Brother(n) (Roman Catholic Church) a title given to a monk and used as form of address
brother(n) a male with the same parents as someone else, Syn. blood brother, Ant. sister
brother(n) a male person who is a fellow member (of a fraternity or religion or other group)
brother(n) used as a term of address for those male persons engaged in the same movement, Syn. comrade
brotherhood(n) the kinship relation between a male offspring and the siblings
brotherhood(n) people engaged in a particular occupation, Syn. sodality, fraternity
brotherhood(n) the feeling that men should treat one another like brothers
brother-in-law(n) a brother by marriage
brotherly(adj) like or characteristic of or befitting a brother, Syn. brotherlike, fraternal, Ant. sisterly
brotherly(adv) (archaic as adverb) in a brotherly manner

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Brother

n.; pl. Brothers r Brethren See Brethren. [ OE. brother, AS. brōðor; akin to OS. brothar, D. broeder, OHG. pruodar, G. bruder, Icel. brōðir, Sw. & Dan. broder, Goth. brōþar, Ir. brathair, W. brawd, pl. brodyr, Lith. brolis, Lett. brahlis, Russ. brat', Pol. & Serv. brat, OSlav. bratrŭ, L. frater, Skr. bhrāt&rsdot_;, Zend bratar brother, Gr. fra`thr, fra`twr, a clansman. The common plural is Brothers; in the solemn style, Brethren, OE. pl. brether, bretheren, AS. dative sing. brēðer, nom. pl. brōðor, brōðru. √258. Cf. Friar, Fraternal. ] 1. A male person who has the same father and mother with another person, or who has one of them only. In the latter case he is more definitely called a half brother, or brother of the half blood. A brother having the same mother but different fathers is called a uterine brother, and one having the same father but a different mother is called an agnate brother, or in (Law) a consanguine brother. A brother having the same father and mother is called a brother-german or full brother. The same modifying terms are applied to sister or sibling. [ 1913 Webster +PJC ]

Two of us in the churchyard lie,
My sister and my brother. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

2. One related or closely united to another by some common tie or interest, as of rank, profession, membership in a society, toil, suffering, etc.; -- used among judges, clergymen, monks, physicians, lawyers, professors of religion, etc. “A brother of your order.” Shak. [ 1913 Webster ]

We few, we happy few, we band of brothers,
For he to-day that sheds his blood with me
Shall be my brother. Shak. [ 1913 Webster ]

3. One who, or that which, resembles another in distinctive qualities or traits of character. [ 1913 Webster ]

He also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. Prov. xviii. 9. [ 1913 Webster ]

That April morn
Of this the very brother. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

☞ In Scripture, the term brother is applied to a kinsman by blood more remote than a son of the same parents, as in the case of Abraham and Lot, Jacob and Laban. In a more general sense, brother or brethren is used for fellow-man or fellow-men. [ 1913 Webster ]

For of whom such massacre
Make they but of their brethren, men of men? Milton. [ 1913 Webster ]


Brother Jonathan, a humorous designation for the people of the United States collectively. The phrase is said to have originated from Washington's referring to the patriotic Jonathan Trumbull, governor of Connecticut, as “Brother Jonathan.” --
Blood brother. See under Blood.
[ 1913 Webster ]

Brother

v. t. [ imp. & p. p. Brothered ] To make a brother of; to call or treat as a brother; to admit to a brotherhood. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

Brother german

(Law) A brother by both the father's and mother's side, in contradistinction to a uterine brother, one by the mother only. Bouvier. [ 1913 Webster ]

Brotherhood

n. [ Brother + -hood. ] 1. The state of being brothers or a brother. [ 1913 Webster ]

2. An association for any purpose, as a society of monks; a fraternity. [ 1913 Webster ]

3. The whole body of persons engaged in the same business, -- especially those of the same profession; as, the legal or medical brotherhood. [ 1913 Webster ]

4. Persons, and, poetically, things, of a like kind. [ 1913 Webster ]

A brotherhood of venerable trees. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Fraternity; association; fellowship; sodality. [ 1913 Webster ]

Brother-in-law

n.; pl. Brothers-in-law The brother of one's husband or wife; also, the husband of one's sister; sometimes, the husband of one's wife's sister. [ 1913 Webster ]

Brotherliness

n. The state or quality of being brotherly. [ 1913 Webster ]

Brotherly

adv. Like a brother; affectionately; kindly. “I speak but brotherly of him.” Shak. [ 1913 Webster ]

Brotherly

a. Of or pertaining to brothers; such as is natural for brothers; becoming to brothers; kind; affectionate; as, brotherly love. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Fraternal; kind; affectionate; tender. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brother!พี่ Grave of the Fireflys (2005)
Brother...น้องชาย... Pan's Labyrinth (2006)
Brother...Brother... Apocalypto (2006)
Brotherพี่ใหญ่ Three Kingdoms (2008)
You're to treat him as your new brother.พวกเธอจะต้อง ปฏิบัติเหมือนเขาเป็นพี่น้อง Wuthering Heights (1992)
That's your brotherนั่นพี่ชายเจ้า Wuthering Heights (1992)
Heathcliff was more Cathy's brother than Hindley.ฮีธคลิฟฟ์เป็นเหมือน พี่น้องของแคทเธอรีนมากกว่าฮินด์ลีย์ Wuthering Heights (1992)
And if my brother had not put Heathcliff so low, และหากพี่ชายฉันไม่ กดฮีธคลิฟฟ์ ให้เตี้ยต่ำปานนั้น Wuthering Heights (1992)
There's a tigress. Mm. She's her brother's heir, isn't she?แม่เสือสาวจริงหนอ ถอดแบบมาจากพี่ชายของหล่อน ใช่ไหมเล่า Wuthering Heights (1992)
You seem to forget my brother is still alive.เหมือนคุณจะลืมไปนะ ว่าพี่ชายฉันยังมีชีวิตอยู่ Wuthering Heights (1992)
...to raise us from the death of sin unto the life of righteousness, that when we shall depart this life, we may rest in Him, as our hope is this, our brother doth, and that, at the general resurrection in the last day, เพื่อชะล้างเรา จากบาปทั้งปวง สู่ชีวิต ที่มีแต่ความดีงาม เพื่อยามที่เราละทิ้ง ชีวิตนี้ Wuthering Heights (1992)
Cathy's brother Hindley followed her to the grave.ฮินด์ลีย์ พี่ชายของแคทเธอรีน ตามเธอลงหลุมไปติดๆ Wuthering Heights (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brotherAfter finishing his examinations, my brother is enjoying skiing to his heart's content.
brotherAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
brotherAfter this he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples.
brotherAgain the younger brother became a wanderer, and he arrived one day at the house of the elder brother.
brotherA good neighbour is better than a brother far off. [ Proverb ]
brotherAll the people on earth are brothers.
brotherAndrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had.
brotherAnd so does my brother.
brotherA nephew is a son of one's brother or sister.
brotherA niece is a daughter of one's brother or sister.
brotherAn older brother did all the preparation.
brotherAt first I took him for your brother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุชา(n) brother, See also: younger brother, Syn. น้องชาย, Example: อนุชาของพระรามชื่อพระลักษณ์, Thai Definition: ผู้เกิดทีหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภราดรภาพ(n) brotherhood, See also: fraternity, Syn. ภราตรภาพ, ภราตฤภาพ, Example: หากคุณยังไม่ได้เป็นพี่น้องที่แท้จริงของมนุษย์คนอื่นๆ ภราดรภาพระหว่างมนุษย์จะไม่มีวันเป็นจริงขึ้นมาได้, Thai Definition: ความเป็นฉันพี่น้องกัน
เขย(n) son-in-law, See also: brother-in-law, male relative by marriage, Example: เจ้าเงาะเป็นเขยของท้าวสามล เพราะเป็นสามีของนางรจนา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผัวของลูก เรียกว่า ลูกเขย, ผัวของญาติ เช่น ลุงเขย หลานเขย
พี่เขย(n) brother-in-law, Example: ท่าทางพี่เขยจะชอบน้องเมียเสียแล้วงานนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: สามีของพี่สาว
พี่สะใภ้(n) sister-in-law, See also: brother's wife, Example: พี่ชายผมไปอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมกับพี่สะใภ้ก่อนแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ภรรยาของพี่ชาย
ภราดร(n) brother, Syn. ภราดา, พี่ชาย, น้องชาย, ภาดา, Count Unit: คน
ภราดา(n) brother, Syn. ภราดร, ภาดา, พี่ชาย, น้องชาย, Count Unit: คน
ภาดร(n) brother, Syn. ภาดา, ภราดา, ภาติกะ, ภาตุ, ภาตา, พี่ชาย, น้องชาย, Count Unit: คน
ภาติกะ(n) brother, Syn. ภาดา, ภราดา, ภาดร, ภาตุ, ภาตา, พี่ชาย, น้องชาย, Count Unit: คน
ภาตุ(n) brother, Syn. ภาตา, ภาดา, ภราดา, ภาดร, ภาติกะ, พี่ชาย, น้องชาย, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชา[anuchā] (n) EN: younger brother of a prince ; younger brother
ฝาแฝด[fāfaēt] (n) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double  FR: jumeau [ m ] ; jumelle [ f ] ; double [ m ]
กนิษฐ์[kanit] (n, exp) EN: younger brother ; younger sister ; darling  FR: frère cadet [ m ] ; soeur cadette [ f ] ; chéri [ m ] ; chérie [ m ]
เขย[khoēi] (n) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage  FR: beau-fils [ m ] ; beau-frère [ m ] ; parent (masc.) par alliance [ m ]
ความเป็นพี่น้อง[khwām pen phīnøng] (n, exp) EN: brotherhood ; sisterhood
พี่[Lūang Phī] (n, prop) EN: Reverend Brother
น้องชาย[nøngchāi] (n, prop) EN: younger brother  FR: frère (cadet) [ m ] ; jeune frère [ m ]
น้องเขย[nøng khoēi] (n, exp) EN: younger brother-in-law  FR: beau-frère (cadet) [ m ]
น้องเลี้ยง[nøng līeng] (n, exp) EN: stepsister ; stepbrother  FR: demi-frère [ m ] ; demi-soeur = demi-sœur [ f ]
น้องเมีย[nøng mīa] (n, exp) EN: wife's younger sister ; wife's younger brother  FR: frère cadet de l'épouse [ m ] ; soeur cadette de l'épouse [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
brother
brothers
brother's
brotherly
brothers'
brothers's
brotherson
brotherton
brotherhood
brother-in-law

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brother
brothers
brotherly
brotherhood
brotherhoods
brother-in-law
brothers-in-law

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兄弟[xiōng dì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ,  ] brothers; brethren #1,722 [Add to Longdo]
弟兄[dì xiōng, ㄉㄧˋ ㄒㄩㄥ,  ] brother #16,825 [Add to Longdo]
侄子[zhí zi, ㄓˊ ㄗ˙,   /  ] brother's son or daughter; nephew #17,053 [Add to Longdo]
哥儿[gē er, ㄍㄜ ㄦ˙,   /  ] brothers; boys #31,309 [Add to Longdo]
手足之情[shǒu zú zhī qíng, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄑㄧㄥˊ,    ] brotherly affection #98,942 [Add to Longdo]
侄女婿[zhí nǚ xu, ㄓˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩ˙,   婿 /   婿] brother's daughter's husband; niece's husband #133,720 [Add to Longdo]
侄媳妇[zhí xí fu, ㄓˊ ㄒㄧˊ ㄈㄨ˙,    /   ] brother's son's wife; nephew's wife #144,186 [Add to Longdo]
叔子[shū zi, ㄕㄨ ㄗ˙,  ] brother-in-law; husband's younger brother #146,844 [Add to Longdo]
具尔[jù ěr, ㄐㄩˋ ㄦˇ,   /  ] brother [Add to Longdo]
卡拉马佐夫兄弟[Kǎ lā mǎ zuǒ fū xiōng dì, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˇ ㄈㄨ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ,        /       ] Brothers Karamazov by Dostoyevsky 陀思妥耶夫斯基 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bruder { m } | Brüder { pl }brother | brothers [Add to Longdo]
Brüderchen und SchwesterchenBrother and Sister [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
兄弟[きょうだい(P);けいてい, kyoudai (P); keitei] (n) (See ご兄弟) siblings; brothers and sisters; (P) #1,673 [Add to Longdo]
[おとうと(P);おと;おとと(ik);てい, otouto (P); oto ; ototo (ik); tei] (n) (1) (hum) younger brother; (2) (てい only) (arch) pupil; apprentice; (P) #1,845 [Add to Longdo]
[にい, nii] (n) (hum) older brother; (P) #1,902 [Add to Longdo]
[にい, nii] (n, n-suf) (1) (See 兄・あに) elder brother; (pn, adj-no) (2) (fam) (male) pronoun or suffix used in reference to an older brother figure; Mister; Mr #1,902 [Add to Longdo]
[にい, nii] (n-suf) (1) (fam) used after the name of someone who is an older brother figure; (n) (2) (See お兄さん) used with various honorifics to mean (older) brother #1,902 [Add to Longdo]
[はく, haku] (n) (1) count; earl; (2) (See 神祇官・2) chief official of the Department of Worship; (3) (arch) eldest brother; (pref, suf) (4) (abbr) (See 伯剌西爾・ブラジル) Brazil; Brazilian; (P) #1,991 [Add to Longdo]
兄妹[けいまい;きょうだい(ik), keimai ; kyoudai (ik)] (n) older brother and younger sister #13,002 [Add to Longdo]
伯父[えおじ, eoji] (n) (arch) (See 阿叔) uncle (one's father's older brother) #13,968 [Add to Longdo]
実弟[じってい, jittei] (n) one's (biological) younger brother; (P) #16,848 [Add to Longdo]
同胞[どうほう(P);どうぼう;はらから, douhou (P); doubou ; harakara] (n) brethren; brothers; fellow countrymen; fellowman; compatriot; (P) #19,049 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top