ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sodality

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sodality-, *sodality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sodality[N] ความเป็นมิตรต่อกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sodality(โซแคล'ลิที) n. สัมพันธไมตรี,มิตรไมตรีจิต,ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน,ความเป็นเพื่อน,สมาคม,สังคม,สมาคมฆราวาส เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางศาสนา

English-Thai: Nontri Dictionary
sodality(n) ความเป็นเพื่อนกัน,ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มิตรไมตรีจิต

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sodality \So*dal"i*ty\, n.; pl. {Sodalities}. [L. sodalitas, fr.
   sodalis a comrade.]
   1. A fellowship or fraternity; a brotherhood.
    [1913 Webster]
 
   2. (R. C. Ch.) Specifically, a lay association for devotion
    or for charitable purposes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sodality
   n 1: people engaged in a particular occupation; "the medical
      fraternity" [syn: {brotherhood}, {fraternity}, {sodality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top