Search result for

fraternity

(31 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fraternity-, *fraternity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fraternity[N] สมาคมของนักศึกษาชายในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
fraternity[N] สมาคม, Syn. association, club, fellowship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fraternity(ฟระเทอ'นิที) n. องค์การหรือสมาคมเชื่อมความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง,บุคคลในกลุ่มอาชีพเดียวกัน,ความเป็นพี่เป็นน้อง
confraternity(คอนฟระเทอ'นิที) n. หมู่,คณะ,ชมรม,สมาคม., See also: confraternal adj. ดูconfraternity

English-Thai: Nontri Dictionary
fraternity(n) ภราดรภาพ,ความเป็นพี่น้อง,พี่น้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fraternityภราดรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, President Bush and my dad were in the same fraternity.ใช่ ใช่ ประธานาธิบดีบุช กับพ่อฉันเป็นเหมือนพี่น้องกัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
No one leaves the Fraternity, Cross.ใครก็ทิ้งองค์กรเราไม่ได้ ครอส Wanted (2008)
I have a new perspective on the Fraternity.ฉันมีมุมมองใหม่เกี่ยวกับองค์กร Wanted (2008)
A fraternity of assassins. The weapons of fate.ในองค์กรณ์เรา Wanted (2008)
A member of this fraternity went rogue.สมาชิกคนนึง ทรยศเรา Wanted (2008)
On these shelves, Wesley, are the records of the Fraternity kills, everything you will need to kill your target.บนชั้นเหล่านี้ เวสลี คือบันทึกเกี่ยวกับงานสังหารของเรา ทุกอย่างที่นายต้องรู้ เพื่อการฆ่าเป้าหมาย Wanted (2008)
To kill Cross, the man who betrayed the Fraternity and murdered my father, I must prepare.เพื่อฆ่า ครอส บุคคลซึ่งทรยศต่อองค์กร อีกทั้งฆ่าพ่อผมตาย ผมต้องเตรียมพร้อม Wanted (2008)
Welcome to the Fraternity.ขอต้อนรับ สู่องค์กรนักฆ่า Wanted (2008)
They called themselves the Fraternity.พวกเขาเรียกตัวเองว่านักฆ่า Wanted (2008)
After I was recruited into the Fraternity,หลังจากฉันได้เข้ามาเป็นสมาชิกองค์กร Wanted (2008)
I found out that Max Petridge's name had come up weeks before the federal judge was killed, and that a Fraternity member had failed to pull the trigger.ฉันได้ค้นพบว่า มีชื่อแม็ก แพททริกอยู่ สัปดาห์ก่อนที่ผู้พิพากษาถูกฆ่า Wanted (2008)
That's the code of the Fraternity.นั่นคือเป้าหมายขององค์กร Wanted (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fraternityHe is a member of the fraternity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภราดรภาพ[N] brotherhood, See also: fraternity, Syn. ภราตรภาพ, ภราตฤภาพ, Example: หากคุณยังไม่ได้เป็นพี่น้องที่แท้จริงของมนุษย์คนอื่นๆ ภราดรภาพระหว่างมนุษย์จะไม่มีวันเป็นจริงขึ้นมาได้, Thai definition: ความเป็นฉันพี่น้องกัน

CMU English Pronouncing Dictionary
FRATERNITY    F R AH0 T ER1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fraternity    (n) (f r @1 t @@1 n i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
倶楽部(ateji)[くらぶ(P);クラブ(P), kurabu (P); kurabu (P)] (n) (uk) club; fraternity; sorority; clubhouse; (P) [Add to Longdo]
交遊[こうゆう, kouyuu] (n,vs) friend; friendship; companionship; fraternization; fraternity; comradeship; acquaintance [Add to Longdo]
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P) [Add to Longdo]
博愛[はくあい, hakuai] (n,adj-no) charity; benevolence; philanthropy; (love for) humanity; fraternity; brotherhood; brotherly love; love of fellow man; (P) [Add to Longdo]
友愛[ゆうあい, yuuai] (n) fraternity; friendship; (P) [Add to Longdo]
友愛会[ゆうあいかい, yuuaikai] (n) fraternal association; friendship society; fraternity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兄弟会[xiōng dì huì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] fraternity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fraternity \Fra*ter"ni*ty\, n.; pl. {Fraternities}. [F.
   fraternit['e], L. fraternitas.]
   1. The state or quality of being fraternal or brotherly;
    brotherhood.
    [1913 Webster]
 
   2. A body of men associated for their common interest,
    business, or pleasure; a company; a brotherhood; a
    society; in the Roman Catholic Church, an association for
    special religious purposes, for relieving the sick and
    destitute, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. Men of the same class, profession, occupation, character,
    or tastes.
    [1913 Webster]
 
       With what terms of respect knaves and sots will
       speak of their own fraternity!    --South.
    [1913 Webster]
 
   4. A social club for male college undergraduates. They often
    have secret initiation rites, and are named by the use of
    two or three Greek letters. The corresponding association
    for women students is called a {sorority}.
 
   Syn: frat.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fraternity
   n 1: a social club for male undergraduates [syn: {fraternity},
      {frat}]
   2: people engaged in a particular occupation; "the medical
     fraternity" [syn: {brotherhood}, {fraternity}, {sodality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top