ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sister-in-law

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sister-in-law-, *sister-in-law*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sister-in-law[N] พี่หรือน้องสะใภ้, See also: ภรรยาของพี่ชายหรือน้องชาย, พี่สาวหรือน้องสาวของคู่ครอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sister-in-law(ซิส'เทอะอินลอ) n. พี่หรือน้องสะใภ้,พี่ผัวน้องผัว (ที่เป็นหญิง) ,พี่เมียน้องเมีย (ที่เป็นหญิง) pl. sisters-in-law

English-Thai: Nontri Dictionary
SISTER-IN-sister-in-law(n) น้องสะใภ้,พี่สะใภ้,น้องเมีย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My poor sister-in-law is breaking her heart by mere contemplation of your physical and moral beauty.น้องสะใภ้ผู้น่าสงสารของฉัน ตกหลุมรักจากการพินิจ ความงามทั้งภายใน และภายนอกของเธอ Wuthering Heights (1992)
Is such a girl to be my nephew's sister-in-law?ผู้หญิงอย่างนั้นหรือ จะมาเป็นน้องสาวตามกฏหมายของเขาได้ Episode #1.6 (1995)
You sister-in-law is a pristine baby. Then how long is your pregnancy already?มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครรู้จักเธอ Something About 1% (2003)
Chris, we're gonna be brother and sister-in-law.คริส เราอยู่ในฐานะน้องเขย-พี่สะใภ้ Match Point (2005)
Is this enough for my sister-in-law's birthday?คิดว่านี่พอมั้ย สำหรับวันเกิดน้องสะใภ้ของผม Sad Movie (2005)
- Sister-in-law?น้องสะใภ้? Sad Movie (2005)
Since when has my sister been your sister-in-law?น้องชั้นไปเป็นน้องสะใภ้คุณตั้งแต่เมื่อไร? Sad Movie (2005)
Sister-in-law taught me.น้องสะใภ้สอนผมมา Sad Movie (2005)
Sister-in-law, I'll give you a better present than this.น้องสะใภ้ ชั้นมีของขวัญดีกว่านี่จะให้นะ Sad Movie (2005)
Hey, Sister-in-law!นี่ พี่สะใภ้! Sad Movie (2005)
Sister-in-law. I also have...น้องสะใภ้ ผมก็มี Sad Movie (2005)
She is your sister-in-law, your cousin's wife.เค้าเป็นพี่สะใภ้ลูกนะ ภรรยาของลูกพี่ลูกน้องลูกนะ Princess Hours (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sister-in-lawMy sister-in-law had four children in five years.
sister-in-lawSince my brother died suddenly two years ago my sister-in-law has valiantly kept going the small jewellery store he left her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พี่สะใภ้[N] sister-in-law, See also: brother's wife, Example: พี่ชายผมไปอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมกับพี่สะใภ้ก่อนแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ภรรยาของพี่ชาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้องสะใภ้[n. exp.] (nøng saphai) EN: younger sister-in-law   FR: belle-soeur (cadette) [f]
พี่สะใภ้[n. exp.] (phī saphai) EN: older sister-in-law   FR: belle-soeur (aînée) [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sister-in-law    (n) sˈɪstər-ɪn-lɔː (s i1 s t @ r - i n - l oo)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妯娌[zhóu lǐ, ㄓㄡˊ ㄌㄧˇ, ] sister-in-law, #72,802 [Add to Longdo]
大姨子[dà yí zi, ㄉㄚˋ ㄧˊ ㄗ˙, ] sister-in-law; wife's older sister, #150,769 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwägerin {f} | Schwägerinnen {pl}sister-in-law | sisters-in-law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
義姉[ぎし(P);あね(ik), gishi (P); ane (ik)] (n) (See 姉・あね) sister-in-law (elder); stepsister (elder); (P) [Add to Longdo]
義妹[ぎまい(P);いもうと(ik), gimai (P); imouto (ik)] (n) (See 妹) sister-in-law (younger); stepsister; (P) [Add to Longdo]
義理の姉[ぎりのあね, girinoane] (n) one's sister-in-law; stepsister (elder) [Add to Longdo]
兄嫁;嫂[あによめ, aniyome] (n) elder brother's wife; sister-in-law [Add to Longdo]
小姑[こじゅうとめ;こじゅうと, kojuutome ; kojuuto] (n) sister-in-law [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sister-in-law \Sis"ter-in-law`\, n.; pl. {Sisters-in-law}.
   The sister of one's husband or wife; also, the wife of one's
   brother; sometimes, the wife of one's husband's or wife's
   brother.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sister-in-law
   n 1: the sister of your spouse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top