ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coyly

K OY1 L IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coyly-, *coyly*, coy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coyly[ADV] อย่างขี้อาย, Syn. shyly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm the last person to be taking sides if that's what you're coyly suggesting.ฉันไม่ใช่คนที่จะเลือกเข้าข้างใคร ถ้านั่นคือสิ่งที่เธอกำลังพูดถึงน่ะนะ Happy Endings (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิดเมี้ยน[ADV] bashfully, See also: coyly, Syn. กระมิดกระเมี้ยน, Ant. แสดง, Example: นักแสดงต้องแอบทำบางอย่างอย่างมิดเมี้ยน เพราะไม่อยากเป็นข่าว, Thai definition: แสดงอาการซ่อนอายลับๆ ล่อๆ
มิดเมี้ยน[ADV] bashfully, See also: coyly, Syn. กระมิดกระเมี้ยน, Ant. แสดง, Example: นักแสดงต้องแอบทำบางอย่างอย่างมิดเมี้ยน เพราะไม่อยากเป็นข่าว, Thai definition: แสดงอาการซ่อนอายลับๆ ล่อๆ
ตุ้งติ้ง[ADV] coyly, See also: bashfully, coquettishly, Syn. ดีดดิ้น, กระตุ้งกระติ้ง, ดุ้งดิ้ง, กระชดกระช้อย, ตุ๊กติ๊ก, Example: ในภาวะงานศพเศร้าโศกไม่ใช่เวลาที่จะมาห้อยดอกไม้ ทำท่าตุ้งติ้ง ทำสวย ทำสนุก, Thai definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement

CMU English Pronouncing Dictionary
COYLY K OY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coyly (a) kˈɔɪliː (k oi1 l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Coyly \Coy"ly\, adv.
     In a coy manner; with reserve.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  coyly
      adv 1: in a coy manner; "she pouted and looked at him coyly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top