ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demure

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demure-, *demure*
Possible hiragana form: でむれ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demure(adj) เคร่งขรึม (โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง), See also: ขี้อาย, Syn. modest, quiet, Ant. showy, pretentious
demurely(adv) อย่างเคร่งขรึม, See also: อย่างสุขุม, Syn. modestly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demure(ดิเมียว') adj. อาย, กระดาก, เคร่งขรึม, สงบเสงี่ยม., See also: demureness n., Syn. modest

English-Thai: Nontri Dictionary
demure(adj) เคร่งขรึม, สงบเสงี่ยม, กระดากอาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I haven't been elegant and demure since I graduated from finishing school.ฉันไม่ได้เห็นความสง่างาม และเป็นทางการ ก็นับตั้งแต่เรียนจบออกมาเนี่ยแหละ Mannequin: On the Move (1991)
Seeing this demure little trace of naked skin, well it gives him pleasure.การมองเห็นส่วนน้อยของผิวเรา ทำให้เขาพอใจ เมื่อคุณกำลังจะนั่งลง ในเวลานั้น ครู่หนึ่ง กดขาของเธอกับขาของเขา Memoirs of a Geisha (2005)
But let's say I wanted to have a slightly more demure nose.แต่ฉันแค่อยากจะได้จมูก ที่มันดูเรียบร้อยมากขึ้น Born This Way (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอียงอาย[īeng-āi] (v) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure
เอียงอาย[īeng-āi] (adj) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure  FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[īeng-āi] (adv) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely  FR: timidement ; modestement ; sagement
ความอาย[khwām āi] (n) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness  FR: timidité [ f ] ; embarras [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
demure
demurely

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demure
demurely
demureness

Japanese-English: EDICT Dictionary
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s, vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P) [Add to Longdo]
大人しやか[おとなしやか, otonashiyaka] (adj-na) gentle; quiet; demure; sober; mild-mannered; meek [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demure \De*mure"\, v. i.
   To look demurely. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demure \De*mure"\ (d[-e]*m[=u]r"), a. [Perh. from OF. de murs
   (i. e., de bonnes murs of good manners); de of + murs, mours,
   meurs, mors, F. m[oe]urs, fr. L. mores (sing. mos) manners,
   morals (see {Moral}); or more prob. fr. OF. me["u]r, F.
   m[^u]r mature, ripe (see {Mature}) in a phrase preceded by
   de, as de m[^u]re conduite of mature conduct.]
   1. Of sober or serious mien; composed and decorous in
    bearing; of modest look; staid; grave.
    [1913 Webster]
 
       Sober, steadfast, and demure.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Nan was very much delighted in her demure way, and
       that delight showed itself in her face and in her
       clear bright eyes.          --W. Black.
    [1913 Webster]
 
   2. Affectedly modest, decorous, or serious; making a show of
    gravity.
    [1913 Webster]
 
       A cat lay, and looked so demure, as if there had
       been neither life nor soul in her.  --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       Miss Lizzy, I have no doubt, would be as demure and
       coquettish, as if ten winters more had gone over her
       head.                 --Miss
                          Mitford.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demure
   adj 1: affectedly modest or shy especially in a playful or
       provocative way [syn: {coy}, {demure}, {overmodest}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top