ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

modestly

M AA1 D AH0 S T L IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modestly-, *modestly*, modest
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modestly[ADV] โดยพอประมาณ, See also: โดยปานกลาง, Syn. resonably, sensibly
modestly[ADV] อย่างถ่อมตัว, See also: อย่างไม่คุยโม้โอ้อวด, อย่างสงบเสงี่ยม, Syn. humbly, Ant. boldly, boastfully
modestly[ADV] อย่างเรียบร้อย, See also: อย่างสุภาพ, อย่างเรียบง่าย, อย่างเรียบๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Modestly successful.- ก็พอตัว Schindler's List (1993)
You know, I mean, modestly speaking, I think I'm creating a masterpiece.บอกแล้ว ผมหมายถึง พูดอย่างถ่อมตัวนะ ผมว่าผมสร้างผลงานสุดเลิศขึ้นมาแล้ว Letters to Juliet (2010)
At present we find ourselves somewhat modestly provisioned.ตอนนี้เราพบว่า... อาหารออกจะน้อยเสียหน่อย Stonehearst Asylum (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modestlyShe listened to him with her eyes modestly cast down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มักน้อย[ADV] unambitiously, See also: modestly, unostentatiously, Ant. มักมาก, Example: เขาใช้ชีวิตอย่างมักน้อย รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่, Thai definition: อย่างปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย
เจียม[ADV] modestly, See also: humbly, moderately, Example: เขารำพึงบนเวทีอย่างเจียมตนว่าที่ถูกประกาศชื่อเป็นเรื่องของกรรมเก่า
เจียมตัว[ADV] humbly, See also: modestly, moderately, Example: ฉันต้องนั่งเจียมตัวดื่มกาแฟเป็นเพื่อนกับคุณนายด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement

CMU English Pronouncing Dictionary
MODESTLY M AA1 D AH0 S T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modestly (a) mˈɒdɪstliː (m o1 d i s t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下手に出る[したてにでる, shitatenideru] (exp,v1) to behave modestly [Add to Longdo]
謙称[けんしょう, kenshou] (n,vs) refer to modestly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Modestly \Mod"est*ly\, adv.
   In a modest manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 modestly
   adv 1: with modesty; in a modest manner; "the dissertation was
       entitled, modestly, `Remarks about a play by
       Shakespeare'" [ant: {immodestly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top