ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deepness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deepness-, *deepness*, deepnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deepness[N] ความลึก, See also: ส่วนลึก, ระยะลึก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความลึก[N] depth, See also: deepness, lowness, Ant. ความตื้น, Example: คลองมีความลึกประมาณ 2 เมตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความลึก[n.] (khwām leuk) EN: depth ; deepness ; lowness   FR: profondeur [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deepness (n) dˈiːpnəs (d ii1 p n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deepness \Deep"ness\, n.
   1. The state or quality of being deep, profound, mysterious,
    secretive, etc.; depth; profundity; -- opposed to
    shallowness.
    [1913 Webster]
 
       Because they had no deepness of earth. --Matt. xiii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   2. Craft; insidiousness. [R.] --J. Gregory.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deepness
   n 1: the intellectual ability to penetrate deeply into ideas
      [syn: {astuteness}, {profundity}, {profoundness}, {depth},
      {deepness}]
   2: the quality of being physically deep; "the profundity of the
     mine was almost a mile" [syn: {deepness}, {profundity},
     {profoundness}] [ant: {shallowness}]
   3: the extent downward or backward or inward; "the depth of the
     water"; "depth of a shelf"; "depth of a closet" [syn:
     {depth}, {deepness}]
   4: a low pitch that is loud and voluminous

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top