ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profundity

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profundity-, *profundity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profundity[N] ความลึก, Syn. deepness
profundity[N] ความเข้าใจหรือการจัดการบางสิ่งอย่างจริงจังมาก, See also: ความเอาจริงเอาจัง, Syn. sagacity, deepness

English-Thai: Nontri Dictionary
profundity(n) ความคิดลึกซึ้ง,ความเต็มที่,การหลับสนิท

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความลึกซึ้ง[N] profundity, Syn. ความลึกล้ำ, Example: กลอนบทนี้มีความลึกซึ้งกินใจมาก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profundity (n) prˈəfˈʌndɪtiː (p r @1 f uh1 n d i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiefe {f} | Tiefen {pl}profundity | profundities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奥深さ[おくふかさ, okufukasa] (n) depth; profundity [Add to Longdo]
該博[がいはく, gaihaku] (adj-na,n) profundity; extensive (knowledge) [Add to Longdo]
深さ[ふかさ, fukasa] (n) depth; profundity; (P) [Add to Longdo]
幽玄[ゆうげん, yuugen] (adj-na,n) subtle grace; hidden beauty; yugen; mysterious profundity; elegant simplicity; the subtle and profound; the occult [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profundity \Pro*fun"di*ty\, n.; pl. {-ties}. [L. profunditas:
   cf. F. profondite. See {Profound}.]
   The quality or state of being profound; depth of place,
   knowledge, feeling, etc. "The vast profundity obscure."
   --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profundity
   n 1: wisdom that is recondite and abstruse and profound; "the
      anthropologist was impressed by the reconditeness of the
      native proverbs" [syn: {reconditeness}, {abstruseness},
      {abstrusity}, {profoundness}, {profundity}]
   2: intellectual depth; penetrating knowledge; keen insight; etc;
     "the depth of my feeling"; "the profoundness of the silence"
     [syn: {profundity}, {profoundness}] [ant: {shallowness},
     {superficiality}]
   3: the intellectual ability to penetrate deeply into ideas [syn:
     {astuteness}, {profundity}, {profoundness}, {depth},
     {deepness}]
   4: the quality of being physically deep; "the profundity of the
     mine was almost a mile" [syn: {deepness}, {profundity},
     {profoundness}] [ant: {shallowness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top