Search result for

appreciated

(33 entries)
(0.0392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appreciated-, *appreciated*, appreciat, appreciate
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And Bond, if you could avoid killing every possible lead, it would be deeply appreciated.บอนด์, พยายามอย่าเก็บใครอีก เราจะขอบคุณคุณมาก Quantum of Solace (2008)
Your kind offers are appreciatedพวกเจ้าน่าชื่นชมนัก Three Kingdoms (2008)
- but I really appreciated it. - No problem.แต่ก็ขอบใจเธอนะ ไม่เป็นไรฮะ Loyal and True (2008)
- I appreciated it.- ผมขอบคุณ Hachi: A Dog's Tale (2009)
That would be appreciated, ma'am.ยินดีเป็นอย่างย่ิง คุณผู้หญิง Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
This is your dedicated line. We reserve them for our most loyal and appreciated flyers.นี่เป็นสายเฉพาะ สงวนไว้สำหรับ ผู้โดยสารผู้ที่เรารำลึกบุญคุญมากที่สุดค่ะ Up in the Air (2009)
God knows I wish I'd appreciated mine more while I had it.พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าฉันหวังว่าจะซาบซึ้งกับบ้านของตัวเองมากกว่านี้ตอนที่ยังไม่เสียมันไป Marry Me a Little (2009)
- Terri rides me hard, and I've always appreciated it. - Mm-hmm.เทอรี่ผลักดันผมมาก แต่ปกติผมก็เข้าใจนะ Pilot (2009)
I love Glee, I just... don't see the point in wasting my energies on someplace that I'm not appreciated.ฉันรักชมรม แต่... The Rhodes Not Taken (2009)
Mm-hmm. I really appreciated that,หนูขอบคุณมากค่ะ Vitamin D (2009)
A world that never understood or appreciatedโลกที่ไม่เคยเข้าใจหรือเห็นคุณค่าเรา Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
And i appreciated the company.และผมก็พอใจมากกับสหายของผม The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appreciatedAny comments will be gratefully appreciated.
appreciatedAny input would be appreciated!
appreciatedAnything you could do in support of their effort would be very much appreciated.
appreciatedHer abilities are not appreciated in school.
appreciatedHis abilities were not appreciated in that school.
appreciatedHis great ability was fully appreciated by his friends.
appreciatedHis services were appreciated.
appreciatedI appreciated her kindness, while I feel it burdensome.
appreciatedI appreciated her sentiments.
appreciatedI'd appreciated your help.
appreciated"I'm finished for the day." "Much appreciated."
appreciatedMother are often not appreciated.

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRECIATED    AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appreciated    (v) (@1 p r ii1 sh i ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
苦心を買われる[くしんをかわれる, kushinwokawareru] (exp,v1) to have one's labor appreciated (labour) [Add to Longdo]
値遇[ちぐう, chiguu] (n,vs) being appreciated by one's employer; meeting (someone) [Add to Longdo]
当然のことながら[とうぜんのことながら, touzennokotonagara] (exp) naturally; not surprisingly; it should be appreciated that; understandably; as a matter of course; as is obvious; as will be understood [Add to Longdo]
有難い(P);有り難い(P)[ありがたい, arigatai] (adj-i) grateful; thankful; welcome; appreciated; evoking gratitude; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appreciate \Ap*pre"ci*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Appreciated};
   p. pr. & vb. n. {Appreciating}.] [L. appretiatus, p. p. of
   appretiare to value at a price, appraise; ad + pretiare to
   prize, pretium price. Cf. {Appraise}.]
   1. To set a price or value on; to estimate justly; to value.
    [1913 Webster]
 
       To appreciate the motives of their enemies.
                          --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   3. To raise the value of; to increase the market price of; --
    opposed to {depreciate}. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
       Lest a sudden peace should appreciate the money.
                          --Ramsay.
    [1913 Webster]
 
   4. To be sensible of; to distinguish.
    [1913 Webster]
 
       To test the power of bees to appreciate color.
                          --Lubbock.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Appreciate}, {Estimate}, {Esteem}.
 
   Usage: Estimate is an act of judgment; esteem is an act of
      valuing or prizing, and when applied to individuals,
      denotes a sentiment of moral approbation. See
      {Estimate}. Appreciate lies between the two. As
      compared with estimate, it supposes a union of
      sensibility with judgment, producing a nice and
      delicate perception. As compared with esteem, it
      denotes a valuation of things according to their
      appropriate and distinctive excellence, and not simply
      their moral worth. Thus, with reference to the former
      of these (delicate perception), an able writer says.
      "Women have a truer appreciation of character than
      men;" and another remarks, "It is difficult to
      appreciate the true force and distinctive sense of
      terms which we are every day using." So, also, we
      speak of the difference between two things, as
      sometimes hardly appreciable. With reference to the
      latter of these (that of valuation as the result of a
      nice perception), we say, "It requires a peculiar cast
      of character to appreciate the poetry of Wordsworth;"
      "He who has no delicacy himself, can not appreciate it
      in others;" "The thought of death is salutary, because
      it leads us to appreciate worldly things aright."
      Appreciate is much used in cases where something is in
      danger of being overlooked or undervalued; as when we
      speak of appreciating the difficulties of a subject,
      or the risk of an undertaking. So Lord Plunket,
      referring to an "ominous silence" which prevailed
      among the Irish peasantry, says, "If you knew how to
      appreciate that silence, it is more formidable than
      the most clamorous opposition." In like manner, a
      person who asks some favor of another is apt to say,
      "I trust you will appreciate my motives in this
      request." Here we have the key to a very frequent use
      of the word. It is hardly necessary to say that
      appreciate looks on the favorable side of things. we
      never speak of appreciating a man's faults, but his
      merits. This idea of regarding things favorably
      appears more fully in the word appreciative; as when
      we speak of an appreciative audience, or an
      appreciative review, meaning one that manifests a
      quick perception and a ready valuation of excellence.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appreciated
   adj 1: fully understood or grasped; "dangers not yet
       appreciated"; "these apprehended truths"; "a thing
       comprehended is a thing known as fully as it can be
       known" [syn: {appreciated}, {apprehended},
       {comprehended}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top