ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salient

S EY1 L IY0 AH0 N T   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salient-, *salient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salient[ADJ] สำคัญที่สุด, See also: โดดเด่น, สะดุดตา, Syn. notable, remarkable, striking
salient[N] ส่วนที่ยื่นออกมา, See also: ส่วนที่โผล่ออกมา, Syn. bowed, jutting, swelling
saliently[ADV] อย่างโดดเด่น
salientness[N] ความเด่น, See also: ความสะดุดตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salient(เซ'เลียนทฺ) adj., (ส่วนที่) นูนขึ้น,เด่น,สะดุดตา,เป็นลักษณะเฉพาะ,ยื่นออก,โผล่ออก,กระโดดโลดเต้น,พุ่งออก, Syn. prominent,projecting

English-Thai: Nontri Dictionary
salient(adj) สะดุดตา,เด่น,นูน,พุ่งออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
salient angleมุมยื่นเด่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
salient pointจุดยื่นเด่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is a more salient deal point that needs to be resolved before we can do that.มีเรื่องสำคัญขอร้องคุณอย่างหนึ่ง อยากให้คุณรับปากก่อนที่เราจะตกลงกัน The International (2009)
Well, that is the salient question, yes.ใช่ นั่นเป็นคำถามสำคัญมาก Red Sky at Night (2010)
In order for us to help you propose to Ms. Pillsbury, we're going to need some salient information first.เกี่ยวกับเรื่องที่พวกเราจะช่วยคุณขอคุณพิลส์เบอร์รี่่แต่งงาน เราจำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลสำคัญๆจากครูก่อน Yes/No (2012)
The salient point is that the weapon 16-year-old Christopher Pelant used to kill Carole Morrisey weighed significantly less than an axe.ประเด็นสำคัญคือ อาวุธที่คริสโตเฟอร์ พาลานท์ ตอนอายุ 16 ปีที่ใช้ สังหารแคโรล มอริซีย์ The Future in the Past (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SALIENT    S EY1 L IY0 AH0 N T
SALIENT    S EY1 L Y AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salient    (n) sˈɛɪlɪəʴnt (s ei1 l i@ n t)
salients    (n) sˈɛɪlɪəʴnts (s ei1 l i@ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
主要諸元[しゅようしょげん, shuyoushogen] (n) salient points [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salient \Sa"li*ent\, a. (Fort.)
   A salient angle or part; a projection.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salient \Sa"li*ent\, a. [L. saliens, -entis, p. pr. of salire to
   leap; cf. F. saillant. See {Sally}, n. & v. i..]
   1. Moving by leaps or springs; leaping; bounding; jumping.
    "Frogs and salient animals." --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. Shooting out or up; springing; projecting.
    [1913 Webster]
 
       He had in himself a salient, living spring of
       generous and manly action.      --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, figuratively, forcing itself on the attention;
    prominent; conspicuous; noticeable.
    [1913 Webster]
 
       He [Grenville] had neither salient traits, nor
       general comprehensiveness of mind.  --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   4. (Math. & Fort.) Projecting outwardly; as, a salient angle;
    -- opposed to {reentering}. See Illust. of {Bastion}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Her.) Represented in a leaping position; as, a lion
    salient.
    [1913 Webster]
 
   {Salient angle}. See {Salient}, a., 4.
 
   {Salient polygon} (Geom.), a polygon all of whose angles are
    salient.
 
   {Salient polyhedron} (Geom.), a polyhedron all of whose solid
    angles are salient.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salient
   adj 1: having a quality that thrusts itself into attention; "an
       outstanding fact of our time is that nations poisoned by
       anti semitism proved less fortunate in regard to their
       own freedom"; "a new theory is the most prominent feature
       of the book"; "salient traits"; "a spectacular rise in
       prices"; "a striking thing about Picadilly Circus is the
       statue of Eros in the center"; "a striking resemblance
       between parent and child" [syn: {outstanding},
       {prominent}, {salient}, {spectacular}, {striking}]
   2: (of angles) pointing outward at an angle of less than 180
     degrees [ant: {re-entrant}, {reentrant}]
   3: represented as leaping (rampant but leaning forward)
   n 1: (military) the part of the line of battle that projects
      closest to the enemy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top